előző nap következő nap

„az Urat szolgáljátok!” Józs 24,1–15

1 Józsué összegyűjtötte Izráel minden törzsét Sikembe, egybehívta Izráel véneit, családfőit, bíráit és elöljáróit. Odaálltak Isten színe elé. 2 Ekkor azt mondta Józsué az egész népnek: Így szól az Úr, Izráel Istene: A folyamon túl laktak régen atyáitok, Ábrahámnak és Náhórnak az apja, Táré, és más isteneket tiszteltek. 3 De kiragadtam atyátokat, Ábrahámot a folyamon túlról, és végigvezettem Kánaán egész földjén. Megszaporítottam utódait: Izsákot adtam neki, 4 Izsáknak pedig Jákóbot és Ézsaut adtam; Ézsaunak a Széír-hegységet adtam birtokul, Jákób és fiai pedig lementek Egyiptomba. 5 Majd elküldtem Mózest és Áront, és megvertem Egyiptomot; ezt vittem véghez közöttük. Azután kihoztalak benneteket. 6 Kihoztam atyáitokat Egyiptomból, és eljutottatok a tengerig. Az egyiptomiak azonban harci kocsikkal és lovasokkal üldözték atyáitokat a Vörös-tengerig. 7 Akkor az Úrhoz kiáltottak segítségért, és ő sötétséget bocsátott közétek és az egyiptomiak közé. Rájuk eresztette a tengert, és az elborította őket. A saját szemetekkel láttátok, hogy mit tettem Egyiptommal. Azután a pusztában laktatok hosszú ideig. 8 Majd bevittelek benneteket az emóriak földjére, akik a Jordánon túl laktak. Ők harcba szálltak ellenetek, de én a kezetekbe adtam őket. Birtokba vettétek a földjüket, őket pedig kipusztítottam előletek. 9 Azután fölkelt Bálák, Cippór fia, Móáb királya, és harcba szállt Izráel ellen. Elküldött, és hívatta Bálámot, Beór fiát, hogy átkozzon meg benneteket. 10 Én azonban nem akartam meghallgatni Bálámot, hanem meg kellett áldania benneteket, és így kimentettelek benneteket a kezéből. 11 Azután átkeltetek a Jordánon, és elérkeztetek Jerikóhoz. Harcba szálltak ellenetek Jerikó polgárai, az emóriak, a perizziek, a kánaániak, a hettiták, a girgásiak, a hivviek és a jebúsziak, de a kezetekbe adtam őket. 12 Rettenetes félelmet bocsátottam rájuk: az futamította meg az emóriak két királyát, nem a te kardod vagy az íjad. 13 Olyan földet adtam nektek, amelyért nem ti fáradoztatok, városokat, amelyeket nem ti építettetek, mégis letelepedtetek bennük, szőlőket és olajfákat, amelyeket nem ti ültettetek, mégis ti esztek róluk. 14 Most azért az Urat féljétek, és őt szolgáljátok hűen és feddhetetlenül! Távolítsátok el azokat az isteneket, amelyeket atyáitok szolgáltak a folyamon túl meg Egyiptomban, és az Urat szolgáljátok! 15 De ha nem tetszik nektek, hogy az Urat szolgáljátok, válasszátok ki még ma, hogy kit akartok szolgálni: akár azokat az isteneket, akiket atyáitok szolgáltak a folyamon túl, akár az emóriak isteneit, akiknek most a földjén laktok. De én és az én házam népe az Urat szolgáljuk!

Józsué csak sorolja és sorolja mindazt a jót, amit Isten megtett a népéért – és mennyire kevés az, amit ezért viszonzásul az Úr elvár Izráeltől! Igen, a hit bizonyos dolgokban lemondással jár, de ennek fejében mérhetetlen kincseket nyerhetünk. Józsué választásra hívta ezért a népet, és az élet minket is nap mint nap választásra hív. Mégis elmondhatjuk, hogy jó az Úr, és örökké tart szeretete! Mondjuk hát ki mi is Józsuéval: Hálából, Uram, örökre én is neked akarok szolgálni!

RÉ 100 RÉ21 100

Hálaadó ének (Te Deum) |568 | Áldunk téged, Istenünk

„Szeretteim,… vizsgáljátok meg a lelkeket, hogy Istentől valók-e, mert sok hamis próféta jött el a világba.” 1Jn 4,1–6

1 Szeretteim, ne higgyetek minden léleknek, hanem vizsgáljátok meg a lelkeket, hogy Istentől valók-e, mert sok hamis próféta jött el a világba. 2 Az Isten Lelkét erről ismeritek meg: amelyik lélek vallja, hogy Jézus Krisztus testben jött el, az Istentől van. 3 Amelyik lélek pedig nem vallja Jézust, az nem Istentől van. Ez az antikrisztus lelke, amelyről hallottátok, hogy eljön, most pedig már a világban van. 4 Ti Istentől valók vagytok, gyermekeim, és legyőztétek őket, mert nagyobb az, aki bennetek van, mint az, aki a világban van. 5 Ők a világból valók, ezért a világ szerint beszélnek, és a világ rájuk hallgat. 6 Mi Istentől valók vagyunk: aki ismeri Istent, az hallgat ránk, aki nem Istentől van, az nem hallgat ránk. Erről ismerjük meg az igazság lelkét és a tévelygés lelkét.

Az Ige mellett – Somogyiné Ficsor Krisztina

(1) „Szeretteim,… vizsgáljátok meg a lelkeket, hogy Istentől valók-e, mert sok hamis próféta jött el a világba.” (1Jn 4, 1–6)

Ma már az emberek többsége megvizsgálja, mennyire egészséges, amit eszik. Meggondolja, hogyan élhet tudatosan és tarthatja karban a testét, mi a jó óvodai, iskolai, program a gyermekei számára. Ugyanígy legyünk tudatosak a különböző tanításokkal kapcsolatban. Hatalmas a kínálat a könyvesboltokban, interneten elérhető előadásokban. Vizsgáljuk meg, mielőtt rááldozzuk a drága időnket, és befolyása alá kerülünk! A mi Urunk személy. Atya, Fiú, Szentlélek. Személyes Szentlélek. Aki személyes kapcsolatban tud és akar lenni velünk. Nem személytelen erő tehát. Annyi tanítás indul ki ebből, hogy a világban egy személytelen erő munkálkodik! Nem tudjuk, ki az, bárhogy nevezhetjük. A mi Urunk mindig bemutatkozik, megnevezi magát. A legnagyobb név pedig, aki által közel jött hozzánk: Jézus Krisztus. Aki őt Urának vallja, követi, azt a Szentlélek tanítja a helyes útra. Különben pedig tele van a világunk magukat istenítő utakkal, és tanításokkal, melyek Krisztus nélkül és helyett megváltást akarnak kínálni, megoldásokat adni. Azonban Krisztusnál nincs nagyobb, és Jézus elég. Az Atyának a legtöbb volt, ezért mondta: „Ez az én szeretett Fiam, akiben gyönyörködöm” (Mt 3,17).