előző nap

„...nagyon tévelyegtek” Mk 12,18–27

18 Szadduceusok is jöttek hozzá, akik azt mondják, hogy nincs feltámadás, és ezt kérdezték tőle: 19 Mester, Mózes elrendelte nekünk, hogy ha valakinek a testvére meghal, és asszonyt hagy hátra, de nem marad gyermek utána, akkor a testvére vegye el az asszonyt, és támasszon utódot az ő testvérének. 20 Volt hét testvér. Az első megnősült, de utód nélkül halt meg. 21 A második is elvette az asszonyt, és meghalt úgy, hogy tőle sem maradt utód. Ugyanígy történt a harmadikkal is, 22 és a hét testvér egyikétől sem maradt utód. Végül meghalt az asszony is. 23 A feltámadáskor, amikor majd ezek feltámadnak, melyiknek lesz a felesége? Mert mind a hétnek a felesége volt. 24 Jézus ezt mondta nekik: Vajon nem azért tévelyegtek-e, mert nem ismeritek az Írásokat, sem Isten hatalmát? 25 Mert amikor majd az emberek feltámadnak a halálból, nem házasodnak, férjhez sem mennek, hanem olyanok lesznek, mint az angyalok a mennyekben. 26 Ami pedig a halottak feltámadását illeti, vajon nem olvastátok Mózes könyvében, a csipkebokorról szóló részben, hogy mit mondott neki Isten? „Én vagyok Ábrahám Istene és Izsák Istene és Jákób Istene.” 27 Isten nem a holtak Istene, hanem az élőké. Ti tehát nagyon tévelyegtek.

Bibliaolvasó Kalauz – Magyarné Balogh Erzsébet igemagyarázata

A jó pásztor a példázat szerint elindul megkeresni a századik bárányt, aki elkóborolt, hiszen fontos számára az az egy is. Bátorít, hogy Isten így szeret! A szadduceusok, akik nem hittek a feltámadásban, provokáló történettel állnak Jézus elé. „...nagyon tévelyegtek” (27), mint az elkóborolt bárány – mondja Jézus. Arra hallgattok, aki csaló és hazug, aki a vesztünket akarja. Az igazságot szóló Lélekre hallgass, és akkor nem tántoríthat el a hazugság atyja sem!

RÉ21 508 RÉ 357

Pünkösdi ének | 548 | Jer, kérjük Isten áldott Szentlelkét

„…az Úr szemei áttekintik az egész földet, és ő megmutatja erejét azoknak, akik tiszta szívvel az övéi.” 2Krón 16

1 Ászá uralkodásának harminchatodik évében Baasá, Izráel királya Júda ellen vonult, és kiépítette Rámát, hogy ne lehessen Ászához, Júda királyához átmenni, vagy tőle átjönni. 2 Ekkor Ászá ezüstöt és aranyat hozatott elő az Úr házának és a királyi palotának a kincseiből, és elküldte Benhadadhoz, Arám királyához, aki Damaszkuszban lakott, ezzel az üzenettel: 3 Szövetségesek vagyunk, azok voltak már apám és apád is. Nézd, küldök neked ezüstöt és aranyat. Menj, bontsd fel a Baasával, Izráel királyával kötött szövetségedet, hogy vonuljon vissza innen. 4 Benhadad hallgatott Ászá királyra, és hadserege vezéreit Izráel városai ellen küldte. Leverték Ijjónt, Dánt, Ábél-Majimot és Naftáli városainak valamennyi raktárát. 5 Amikor ezt Baasá meghallotta, abbahagyta Rámá építését, és beszüntette a munkát. 6 Ászá király pedig munkára fogta egész Júdát, és elhordták Rámá köveit és gerendáit, amelyekkel Baasá építkezett. Ezekkel építette ki Gebát és Micpát. 7 Abban az időben elment Hanání látó Ászához, Júda királyához, és ezt mondta neki: Mivel Arám királyára támaszkodtál, nem pedig Istenedre, az Úrra, ezért csúszott ki a kezedből Arám királyának a hadserege. 8 Nem volt-e az etiópoknak és a líbiaiaknak roppant hadereje, igen sok harci kocsija és lovasa? Mégis kezedbe adta őket az Úr, mivel rá támaszkodtál. 9 Mert az Úr szemei áttekintik az egész földet, és ő megmutatja erejét azoknak, akik tiszta szívvel az övéi. Ostobán viselkedtél ebben a dologban, és emiatt mostantól fogva háborúkban lesz részed! 10 Ászá azonban bosszús lett a látóra, és kalodába záratta, olyan dühös lett rá emiatt. Sőt akkoriban Ászá a nép közül is bántalmazott egyeseket. 11 Ászának a története elejétől a végéig meg van írva Júda és Izráel királyainak a könyvében. 12 Uralkodása harminckilencedik évében megbetegedett Ászának a lába, és a betegsége egyre súlyosbodott. Ám betegségében sem az Úrhoz folyamodott, hanem az orvosokhoz. 13 Azután Ászá pihenni tért őseihez, meghalt uralkodása negyvenegyedik évében. 14 Eltemették abba a sírba, amelyet Dávid városában vágatott magának. Nyugvóhelyére fektették, amelyet teleraktak balzsammal és különféle jó illatú kenetekkel. És igen nagy tüzet gyújtottak a tiszteletére.

Az Ige mellett – Kovács Mihály igemagyarázata

(9) „…az Úr szemei áttekintik az egész földet, és ő megmutatja erejét azoknak, akik tiszta szívvel az övéi.” (2Krón 16)

Bár Ászá királyról azt írja a Biblia, hogy „…tiszta volt a szíve egész életében…” (2Krón 15,17), mégsem úgy mutatja be, mint aki feddhetetlen, bűntelen ember. Két olyan esetről is olvashatunk e részben, amely erről szól. Az első Baasá izráeli királlyal kapcsolatos. Baasá fenyegető magatartása miatt Ászá az arám Benhadadhoz fordult segítségért, és az Úr háza és palotája kincseivel rávette, hogy jöjjön az ő segítségére. Benhadad elfogadta az ajánlatot, Izráel ellen vonult. Júda tehát megmenekült, de Hanání próféta e tettéért megfedte Ászát azzal, hogy Isten népének ereje nem a pogány haderő segítségében van, ő pedig ezért a prófétát börtönbe vetette. Ászá király nemcsak az Úr iránti bizalmatlansága által, hanem a próféta ellen is vétkezett. Ászá másik vétke időskori betegségével kapcsolatos. Lába megbénult, és más bajok is gyötörték. Ekkor varázslóknál keresett gyógyulást. Bűnei miatt bűnhődnie kellett, de emlékezetesek az Úr ügyéért tett cselekedetei. A mi életünkben is vannak negatívumok, de törekednünk kell az Urunkhoz való hűségre!

június 3.