Beiktatták a Kárpátaljai Református Egyház újraválasztott püspökét és zsinatát

„Ne félj, mert én veled vagyok”

Zsúfolásig telt templomban tartották Zán Fábián Sándor beiktatását szombaton. A Kárpát-medencei református egyházkerületek püspökei és főgondnokai mellett az eseményen részt vettek magyarországi és kárpátaljai állami és civil szervezetek vezetői is.

gyermekek_Zán_Fábián_beiktatás_2023_01_28_fotó_Makó_András

Fotó: Makó András

A Kárpátaljai Református Egyházban (KRE) a majd egy esztendővel ezelőtt kirobbant orosz–ukrán konfliktus miatt ezúttal háborús körülmények között zajlott a 2022-es tisztújítás. S ez mintha erre az egyházi eseményre is rányomta volna a bélyegét. Nem volt zökkenőmentes az elmúlt időszak, de Isten átsegítette népét a próbákon. Az egyházmegyék vezetőinek beiktatását követően, január 28-án az egyházkerületi ünnepi közgyűlésen beiktatták az újraválasztott püspököt és az új zsinati tagokat is.

Ebből az alkalomból zsúfolásig megtelt a beregszászi református templom. A Kárpát-medencei református egyházkerületek püspökein és főgondnokain kívül részt vettek magyarországi és kárpátaljai állami és civil szervezetek vezetői is. A padsorokban nagydobronyi viseletben helyet foglaló asszonyok mellett a mezővári fiatalok hitről, szeretetről szóló énekei arról tettek bizonyságot, hogy a múlt, a hagyomány őrzése mellett ott van a jövő is. Istennek gondja van ránk, hogy ne vesszen el ez a mostanság leginkább próbáknak kitett nemzetrész.

Balog_Zoltán_beszéd_Zán_Fábián_Sándor_beiktatás_2023_01_28_beregszász_fotó_Makó_András

Fotó: Makó András

Ebben a hitben erősítette meg a résztvevőket és a beiktatandó egyházvezetőt is Balog Zoltán püspök, a Magyarországi Református Egyház Zsinatának lelkészi elnöke, aki igehirdetésében Kató Béla erdélyi püspök fohászát követően Istennek a mintegy kétezer-ötszáz évvel ezelőtt Ézsaiás próféta könyvében megírt, a ma emberéhez is szóló ígéretével biztatott: „Ne félj, mert én veled vagyok, ne csüggedj, mert én vagyok Istened. Megerősítelek, meg is segítelek, sőt győzelmes jobbommal támogatlak…” (Ézs 41,10)

A jelenlegi nehéz helyzetre utalva Balog Zoltán igehirdetésében arra hívta fel a figyelmet, hogy egyszer majd mindannyiunknak meg kell állni Isten ítélőszéke előtt: az országok vezetőinek is, azoknak is, akik ma háborúznak. S mint a történelem során már oly sokszor meggyőződtünk róla, „porba hullnak, kik igazságtalanul uralkodnak”. Ám Isten népének mindenkor feladata van. „Térjetek meg, mert elközelgett Istennek országa” – ezt az üzenetet el kell mondanunk másoknak is, ahogy tették ezt egykoron a keleti baráti kör tagjai, azok a lelkészek, akik nem féltek Sztálint sem figyelmeztetni erre. Bár sokéves-évtizedes börtön, Gulag várt rájuk, de nem törtek meg. Az ő hitükből sarjadt a kilencvenes évek ébredése is Kárpátalján, emlékeztetett Balog Zoltán. – Ahogy őket megtartotta a hitük, úgy tart meg bennünket ma is – mondta a püspök, aki elismeréssel szólt a most hűséggel helytállókról, hálát adott a lelkészekért, akik a háborús helyzet ellenére is helyükön maradva szolgálják Istent, őrzik a rájuk bízott nyájat. – A ti hűségetek tanít minket. Mi ebből a hitből, hűségből és helytállásból merítünk erőt – fogalmazott Balog Zoltán.

Zán_Fábián_Sándor_beiktatás_Beregszász_2023_01_28_fotó_Makó_András

Fotó: Makó András

Ne félj! Veled van az Úr! – sokszor biztat az Ige. Ez ad reményt mindannyiunk számára. A KRE a hálaadást követően 2023-at a remény évének hirdette meg. Zán Fábián Sándor, a KRE újraválasztott püspöke ennek kapcsán kiemelte: mindenkor Istenre kell hagyatkoznunk, benne kell hinnünk és bíznunk. Erre biztat bennünket Jób könyve is: „Még a fának is van reménysége: ha kivágják, újból kihajt, és nem fogynak el hajtásai. Még ha elvénül is a földben gyökere, ha elhal is a porban csonkja, a víz illatától kihajt, ágakat hoz, mint a csemete” (Jób 14,7–9). – Bár mindenféle nehézség sújt bennünket, a statisztikai adatok szerint egyre fogyunk, mégis kell legyen reménységünk. Ha Istennek az égi madarakra is van gondja, ha a kivágott fa is kihajt, akkor mennyire reménysége kell legyen a Krisztust követő embernek – mondta Zán Fábián Sándor, aki azért imádkozott, hogy Isten ajándékozzon meg bennünket Szent Lelkének megújító erejével, legyen szívünkben hálaadás és reménység.

Az ünnepi közgyűlésen Zán Fábián Sándor Géresi Róbert, a Szlovákiai Református Keresztyén Egyház püspöke, a megválasztott zsinati tagok pedig Fekete Károly, a Tiszántúli Református Egyházkerület püspöke vezetésével tették le az esküt. A jelenlevő püspökök Isten áldását kérték a megválasztott tisztségviselők életére, szolgálatára.

„A mi alkalmas voltunk Istentől van” – idézte a korinthusiakhoz írott, a maiakhoz is szóló üzenetet beköszönőbeszédében Danku Gábor főgondnok, aki a lelkész és a gondnok, presbiter együttműködésének, a szolgálatban egymás erősítésének fontosságára hívta fel a figyelmet.

Zán_fábián_sándor_beiktatás_gulyás_gergely_beregszász_2023_01_28_fotó_Makó_András

Fotó: Makó András

Az ünnepi közgyűlésén részt vett a Miniszterelnökséget vezető miniszter is, aki a keresztyén hitet a megmaradás kulcsának nevezte. Gulyás Gergely a leginkább nehéz helyzetben élő kárpátaljai magyarságot az Országgyűlés épülete előtt 1956-ban leadott sortűz áldozatainak emlékművén olvasható bibliai felirattal bátorította: „Üldöztetünk, de el nem hagyatunk; tiportatunk, de el nem veszünk.” (2Kor 4,9)

Gulyás Gergely hangsúlyozta, hogy Magyarország felelősséget visel az ország határain kívül élő magyar közösségekért, az anyaország segíti a kárpátaljai magyarságot, Kárpátalját, humanitárius segítséget nyújt Ukrajnának, fogadja és ellátja a menekülők százezreit. A segélyek célba juttatásában fontos szerepet játszik a Magyar Református Szeretetszolgálat és a Kárpátaljai Református Egyház egyaránt, közölte Gulyás Gergely, aki kiemelte: történelmünk megmutatta, hogy a keresztyén hit mélysége minden időben a megmaradásunk kulcsa. Hinnünk kell abban, hogy Kárpátalján is meg tudjuk menteni vagy helyre tudjuk állítani a magyar életnek keretet adó közösségeket, a családokat, a templomot és az iskolát.

Zán_Fábián_Sándor_beiktatás_Beregszász_2023_01_28_fotó_Makó_András

Fotó: Makó András

A résztvevőket köszöntötte Volodimir Csubirko, a Kárpátaljai Megyei Tanács elnöke is, aki köszönetet mondott a magyar kormánynak mindennemű támogatásáért, és abbéli reményének adott hangot, hogy a soknemzetiségű Kárpátalján a jövőben is békében élnek majd a népek, nemzetek.

Zárszavában Zán Fábián Sándor püspök azt kérte: imádkozzunk azért, hogy jöjjön el végre a béke, és hogy az elhaló közösségek – megérezve a „víz illatát” – újraéledjenek. Mert „még a fának is van reménysége”.