A francia protestánsok új hitvallással ünnepelnek

2017-ben lesz 500 éve, hogy Luther Márton kifüggesztette 95 tételét a wittenbergi vártemplom kapujára. Ennek az évfordulónak az alkalmából a Franciaországi Egyesült Protestáns Egyház arra ösztönzi híveit, hogy közösen fogalmazzák meg, mit jelent számukra az evangélium ma.

2017 egy ajtó, melynek kinyitása új találkozásoknak ad alkalmat és lehetővé teszi az Egyház megújulását - mondta Laurent Schlumberger, a Franciaországi Egyesült Protestáns Egyház zsinatának elnöke. E célból 2014-2017 közötti időszakra négy fontos állomást fogalmazott meg az egyház. 

Első lépésként egy kis füzetet jelentettek meg 2013 végén, ami az azt követő 40 hétre 40 kérdést tesz fel a hívők számára. Fő célja, hogy mindenki magába nézve megvizsgálhassa hitét; elgondolkodjon Istennel, Jézussal és az evangéliummal való kapcsolatán. Ez az „útitárs" többek között arra szolgál, hogy felkészítsen mindenkit egyénileg 2014 október 11-re, ami a projekt hivatalos nyitónapja lesz az ország minden részében.

Ennek folytatásaként 2015-re valósul meg egy online felület, ahová szabadon leírhatja bárki a véleményét, elgondolásait, felvethet témákat, vagy épp megoszthat videókat, képeket, rajzokat. Ez a kezdeményezés konferenciákkal, egyházi napokkal, bibliai alkalmakkal fog kiegészülni célul tűzve ki a lényeges kérdésekben való elmélyülést. 2016-ot az együttműködés évének tekintik a testvéregyházakkal, civil szervezetekkel és más vallások képviselőivel, majd ezzel egy időben regionális zsinatok adnak helyet a hitvallás kidolgozásának.

képItt felmerül a kérdés, hogy mit tekintünk hitvallásnak. A francia egyház egy rövid definíciót fogalmazott meg, hogy mindenki számára érthető legyen ez a kifejezés. „A hitvallás a megélt hit lényegének világos és tömör kifejtése a kortársak számára, amit szerzőként egy egyén vagy csoport kezdeményez, mindig egy konkrét kontextusban szólal meg és gyakran tiltakozásnak ad hangot. A hitvallás ezen kívül, tágabb értelemben egy útmutatásul is szolgál az Egyház és lelkészei igehirdetésében. Számos ilyen szöveg, ami egy időben fontos szerepet játszott, fokozatosan feledésbe merült és csak néhány maradt meg az utókor számára."

A nemzeti zsinat 2017-ben fogadja el és hozza nyilvánosságra a Francia Protestáns Egyház hitvallását, melyet számos helyi eseménysorozat fog követni. Franciaországon kívül, a világ több országában is készülnek hasonló kezdeményezésekkel saját lehetőségeikhez mérten, mint például Németország és Hollandia kiemelkedő szerepet vállalva az 500. évforduló méltó megünneplésében.

A Francia Protestáns Egyesült Egyház egy éve jött létre a református és evangélikus egyházak egyesülésével. Az egyesülés folyamata alapvetően nem jogi, hanem hitvalló aktus volt, az egyház lelki megújulásának és bizonyságtételben való megerősödésének alkalma.

A már említett kiadvány minden héten együttgondolkodásra hív. Erre a hétre a következő kérdéssel fordul hozzánk: „Hiszem a szentek közösségét" - mondja az Apostoli Hitvallás. De ki a szent? „A kereszténység néha az erkölcsi tisztaság keresésére redukálódik: szent az, aki feddhetetlen, tiszta és mindig a jó oldalon áll, jól elkülöníthető módon. A szent fogalmát gyakorta olyan személyhez kötjük, aki életével és hitével a szokásost meghaladó módon tesz bizonyosságot. Nincs miért bűnösnek éreznie magát. És mégis, Pál - mielőtt a korinthusi keresztényekhez szólt volna, akik nem éppen a helyes magaviselet mintái voltak - így fogalmaz levelében: „Minden szentnek". Ezek szerint nem akkor válunk szentté, amikor a szent Isten gyermekeiként tekintünk magunkra? Mit jelent ennek fényében a szentségre hívás?" Néhány bibliai rész segítségül a kérdés megválaszolásához: 3Móz 11,44-45; 2Kor 1,1-2; Zsid 11.

Külügyi Iroda
Szaszkó Ágnes
Forrás: Theses