előző nap következő nap

„Amit az embertől megkívánnak, az a hűség” Péld 19

1 Jobb a feddhetetlenül élő szegény, mint az álnok beszédű ostoba. 2 Ismeret nélkül az igyekezet sem jó, és aki nagyon siet, könnyen letér az útról. 3 Az embert a saját bolondsága vezeti félre, mégis az Úr ellen zúgolódik a szíve. 4 A vagyon sok barátot szerez, a nincstelentől a barátja is elválik. 5 Nem marad büntetlen a hamis tanú, és nem menekül meg, aki hazugságot beszél. 6 Sokan hízelegnek az előkelő embernek, és az ajándékozónak mindenki barátja. 7 A szegényt a testvérei is mind gyűlölik, még inkább eltávolodnak tőle barátai; szavaival unszolja őket, de hiába. 8 Aki értelmet szerez, önmagát szereti, aki megőrzi tudását, megtalálja a jót. 9 Nem marad büntetlen a hamis tanú, és elpusztul, aki hazugságot beszél. 10 Nem illik az ostobához a fényűzés, sem a szolgához az uralkodás a vezetőkön. 11 Az értelmes ember türelmes, díszére válik, ha megbocsátja a vétket. 12 Ha a király haragszik, olyan, mintha oroszlán morogna, de jóakarata olyan, mint a fűre hulló harmat. 13 Apjának szerencsétlensége az ostoba fiú, és mint a szüntelen csepegő háztető, olyan a zsémbes asszony. 14 A ház és a vagyon apai örökség, de az Úrtól van az okos feleség. 15 A restség mély álomba merít, és a lusta ember éhezik. 16 Aki megtartja a parancsot, megtartja életét, de aki nem törődik teendőivel, meghal. 17 Aki könyörül a nincstelenen, az Úrnak ad kölcsön, mert ő megtéríti jótéteményét. 18 Fenyítsd meg fiadat, míg van remény, de ne vigyen odáig indulatod, hogy halálát okozd! 19 A nagy haragú ember fizessen bírságot, mert ha elengeded neki, még nő a haragja. 20 Hallgass a tanácsra, és fogadd el az intést, hogy végre bölcs légy! 21 Sokféle szándék van az ember szívében, de csak az Úr tervei valósulnak meg. 22 Amit az embertől megkívánnak, az a hűség, ezért jobb a szegény ember a hazugnál. 23 Az Úr félelme életet jelent: az ember elégedetten alszik, nem éri veszedelem. 24 Belenyújtja kezét a rest a tálba, de már a szájához nem viszi. 25 Ha megvered a csúfolódót, az együgyű okul, ha megfedded az okost, az belátja annak értelmét. 26 Szégyellni való és gyalázatos az a fiú, aki bántalmazza apját, vagy elkergeti anyját. 27 Ha nem hallgatsz, fiam, az intésre, tévelyegni fogsz okos tanítások nélkül! 28 A haszontalan tanú csúfot űz a törvényből, a bűnösök szája pedig csak úgy nyeli az álnokságot. 29 A csúfolódókat készen várja az ítélet, és az ostobák hátát az ütleg.

Bibliaolvasó Kalauz – Némethné Balogh Katalin igemagyarázata

Megfelelhetek Istennek? Eleget tehetek annak a sok kívánalomnak, ami bele kellene, hogy tartozzon a keresztyén életembe? Elkeseredés helyett arra az egyre figyeljek ma, amit így olvasunk: „Amit az embertől megkívánnak, az a hűség” (22). Legyek kész megmaradni abban a szövetségben, szeretetben, abban a sokféle jóban, szabadságban, amit eddig Jézus Krisztusban kaptam. Ő hű marad. Ez ad erőt ahhoz, hogy én is hűséges legyek.

RÉ21 477 RÉ 208

Zsoltár vasárnapra | 182 | Örül mi szívünk, mikor ezt halljuk

„Júdás, csókkal árulod el az Emberfiát?” Lk 22,47–53

47 Miközben ezeket mondta, íme, sokaság közeledett. Júdás jött elöl, a tizenkettő egyike, és Jézushoz lépett, hogy megcsókolja. 48 Jézus így szólt hozzá: Júdás, csókkal árulod el az Emberfiát? 49 Amikor a körülötte levők látták, hogy mi készül, megkérdezték: Uram, odavágjunk a karddal? 50 Egyikük oda is csapott a főpap szolgájára, és levágta a jobb fülét. 51 Jézus azonban megszólalt, és ezt mondta nekik: Hagyjátok abba! És megérintve a fülét, meggyógyította őt. 52 Majd ezt mondta az ellene kivonuló főpapoknak, a templomőrség vezetőinek és a véneknek: Úgy vonultok ki ellenem kardokkal és botokkal, mint valami rabló ellen. 53 Mindennap veletek voltam a templomban, mégsem emeltetek rám kezet. De ez a ti órátok és a sötétség hatalmának ideje.

Az Ige mellett – Bogárdi Szabó István igemagyarázata

(48) „Júdás, csókkal árulod el az Emberfiát?” (Lk 22,47–53)

Júdás csókja megegyezéses jel volt (Mk 14,44), része annak a tervnek, amelyet Júdás megbeszélt a főpapokkal a kézre adás módjáról (22,4). A csók a baráti vendégszeretet pótolhatatlan kifejezése (7,45); a csók a megbocsátó apai szeretet mindenekelőtt való bizonyítása, ezzel fogadta vissza az atya a tékozlót (15, 20); a csók a Krisztus-követők szeretetgesztusa (Róm 16,6), a Jézussal-lét örömének és biztonságának a szent jele. Jézusra ellenben teljes készültséggel, talpig fegyverben vonulnak ki, mint egy veszedelmes rablóra (aki valójában Barabás volt – vö. Jn 18,40), akit csak erővel lehet lefogni. Júdás csókja kiszolgáltatja Jézust, az elfogására érkezők biztosra mehetnek. Az áruló halálba csókolja Isten felkentjét. Ez itt a 2. zsoltár rettentő kiforgatása. „Csókoljátok a fiút!”, hirdeti a messiási ének a hatalmasoknak (Zsolt 2,12). Az Isten elleni lázadás sötétsége uralkodik el, íme, Isten báránya így veszi magára és így veszi el a világ bűneit. Tanítványait leinti, ő már megvívta az engedelmesség harcát. Ellenségeit is megáldja – a sebesült templomszolgát meggyógyítja. A világosság a sötétségben fénylik (Jn 1,5).

Március18.