Pályázzon tavaszi ifjúsági program szervezésére a gyülekezetével!

A Magyarországi Református Egyház Zsinati Hivatala pályázatot ír ki az egyházmegyében szervezett tavaszi ifjúsági programok támogatására.

A támogatás célja: a magyarországi református egyházmegyéken belüli gyülekezetek kapcsolódásának, közös ifjúsági programjainak, táborainak és együttműködéseinek a támogatása.

A támogatható tevékenység I.:

 • egynapos egyházi ifjúsági rendezvény szervezése, lebonyolítása az egyházmegyében legalább két gyülekezet, két lelkész közös szervezésében.
 • minimum kétnapos egyházi ifjúsági tábor, rendezvény szervezése, lebonyolítása az egyházmegyében legalább két gyülekezet, két lelkész közös szervezésében.

A pályázó gyülekezetnek lehetősége nyílik együttműködni más egyházmegyében található gyülekezetekkel is, amennyiben már együttműködik a saját egyházmegyéjéből legalább két gyülekezettel a pályázati projektben.

Korosztály: 14–29 éves korig

A támogatható tevékenység II.:

 • egyházmegyei szintű program szervezése, lebonyolítása az egyházmegyében legalább hat gyülekezet, hat lelkész közös szervezésében. (Ebben az esetben az egyházmegye a pályázó és az ifjúsági referens a kapcsolattartó.)

Korosztály: 14–29 éves korig

Az igényelhető támogatás összege I.:

 • egynapos egyházi ifjúsági program esetében: 1500 forint/fő/nap;
 • minimum kétnapos ifjúsági program tábor esetében: 1500 forint/fő/éj;
 • maximálisan igényelhető támogatás összeg 200 000 forint.

Az igényelhető támogatás összege II.:

 • egyházmegyei szintű program megvalósítása esetén a támogatás összege a program méretétől és a résztvevők számától függően változik, és egyedi elbírálásban részesül.

A támogatás előfinanszírozott.

A támogatás jellege: a támogatás formája vissza nem térítendő, egyszeri támogatás, amely beszámolóköteles. A támogatás elnyeréséhez önrész felmutatása nem szükséges.

A támogatási kérelem benyújtható:

 • eszközök vásárlására, amelyek szorosan kapcsolódnak a program megvalósításához. (pl. kézműveseszközök, sporteszközök, társasjáték, szabadtéri játékok, papír-írószer stb.);
 • a résztvevők szállásköltségeinek fedezésére vagy támogatására;
 • a résztvevők étkezési költségeinek fedezésére vagy támogatására.

A támogatási kérelem nem használható fel:

 • a részvételi díjak fedezésére vagy támogatására;
 • alkohol vásárlásra;
 • olyan eszközök vásárlására, amelyek a megpályázott program lebonyolítását vagy működését szorosan nem segítik (pl. elektronikai eszközök beszerzésére: laptop, tévé, mobiltelefon, projektor stb.).

A pályázat megvalósításának időtartama: 2024. március 1–2024. június 15.

A pályázat beadásának módja és határideje: a pályázatot kizárólag a csatolt űrlap kitöltésével lehet beküldeni, a szakmai terv csatolásával.

A beküldés határideje: 2024. február 22.

A szakmai tervnek az alábbiakat kell tartalmaznia:

Programterv: A programtervben kérjük napi bontásban feltüntetni, hogy a rendezvény és a tábor napjain milyen programmal készülnek a résztvevőknek, illetve ezek a programok hogyan valósítják meg a kitűzött célokat gyülekezeti, missziós és lelkiségi szempontokból (pl.: a program általános leírása, programterv, a program részletes leírása).

Költségterv: A költségtervben kérjük megjelölni, hogy a benyújtott pályázatban megjelölt összeget milyen tételekre szeretnék fordítani. Ehhez elkészítettünk egy segédletet, amelyet ezen az e-mail-címen tudnak beszerezni: horvath.agnes@reformatus.hu.

Nyilatkozat: A pályázó gyülekezetek közös nyilatkozata, hogy a kapott támogatást a közös program finanszírozására fordítják, a részt vevő gyülekezetek a közös költségekben osztoznak. A nyilatkozatot minden érintett lelkésznek alá kell írnia, pecséttel ellátva.

Ajánlás: Az ajánlás elkészítésére a megyében kijelölt ifjúsági referensnek vagy előadónak van felhatalmazása. Az ajánlásban indokolni kell a program vagy a tábor támogatottságát/indokoltságát az egyházmegyében. A támogatási javaslatban szükséges feltüntetni a megyei referens elérhetőségeit (telefonszám, e-mail-cím) is. Ha az egyházmegyének nincs kijelölt ifjúsági referense, ebben az esetben az esperestől kell kérni az ajánlást.

A pályázatok elbírálása: A pályázatok elbírálásáról az MRE Zsinati Hivatal ifjúsági osztályának osztályvezetője dönt. A kiírás kritériumainak nem megfelelő pályázat érvénytelen és elutasításra kerül. Az osztályvezető értékeli a pályázatban szereplő tevékenység jelentőségét, indokoltságát, a pályázat tartalmát, a tevékenység színvonalát, és vizsgálja, hogy a pályázati program megvalósítása összhangban van-e a beadott költségvetéssel, emellett az elbírálásnál előnyt jelent, ha minél több lelkész fog össze az egyházmegyén belül.

A pályázók értesítése: Az osztályvezető döntéséről minden pályázó írásban (e-mailben) kap értesítést. A támogatást elnyert pályázókat a döntést követően az ifjúsági osztály e-mailben értesíti a további teendőikről.

A támogatás folyósítása: A támogatás folyósítására a nyertes pályázó és az ifjúsági osztály közötti támogatási szerződés aláírását követő 14 napon belül kerül sor.

Egyéb szabályok:

 1. Csak olyan tevékenység megvalósítására lehet pályázni, amelynek költségei a felhasználást alátámasztó dokumentumokkal igazolhatók, és nem tartoznak a „nem megpályázható költségek” körébe.
 2. Nem pályázható meg olyan, kizárólag magánigényt kielégítő cél, amely nem felel meg a pályázati kiírásban foglalt feltételeknek.
 3. Egy pályázó egy pályázati ciklusban csak egy pályázatot nyújthat be.
 4. Ugyanarra a támogatási célra elutasított vagy nyertes pályázat esetén újra pályázni nincs lehetőség.
 5. Támogatott vállalja, hogy a támogatás összegének felhasználásáról tételes és hiteles pénzügyi bizonylatokkal alátámasztott összesítőt, valamint fotódokumentációt és szöveges beszámolót készít, ezeket a hitelesített bizonylatokkal együtt elküldi az ifjúsági osztálynak.
 6. Támogatott vállalja, hogy az 5. pontban meghatározott elszámolással egyidejűleg nyilatkozik arra vonatkozóan, hogy a központi költségvetésből vagy más forrásból pályázati úton kapott további támogatásokból teljesített kiadásokat az elszámolásban nem veszi figyelembe.
 7. A szakmai és pénzügyi beszámoló készítésével a támogatott alátámasztja, hogy a támogatás összegét a támogatási szerződés szerinti célra használta fel, az abban, illetve a támogatási szerződéshez elválaszthatatlanul kapcsolódó pályázati anyagban megadott cél, tevékenység, költségvetés/költségterv szerint.
 8. Támogatott vállalja, hogy amennyiben az 5. pontban megjelölt iratokat határidőre nem küldi meg hiánytalanul az MRE Zsinati Hivatal ifjúsági osztályának, akkor a támogatás összegét köteles visszautalni.

A jelentkezési űrlapot ide kattintva érheti el.

Nyilatkozat letöltése.

Kérdés esetén itt tud tájékoztatást kérni:

Horváth Ágnes ifjúsági projektvezető
Telefonszám: +36-30-579-6653
E-mail: horvath.agnes@reformatus.hu