Főigazgatót keres a miskolci Lévay József Református Gimnázium és Diákotthon

A Tiszáninneni Református Egyházkerület mint az intézmény fenntartója pályázatot hirdet a Lévay József Református Gimnázium és Diákotthon (székhely: 3530 Miskolc, Kálvin János utca 2.) többcélú köznevelési intézmény vonatkozásában főigazgatói beosztás ellátására.

a) A vezetői megbízás alapjául szolgáló jogviszony: a fenti többcélú köznevelési intézményben pedagógus munkakör ellátására létesített köznevelési foglalkoztatotti jogiszony.

b) Foglalkoztatás időtartama, munkarendje, munkaideje: határozatlan idejű, általános munkarend szerinti, heti 40 óra teljes munkaidő.

c) A vezetői megbízás időtartama: a vezetői megbízás határozott időre, 2024. július 2-től 2025. augusztus 15-ig szól.

d) A munkavégzés helye: a Lévay József Református Gimnázium és Diákotthon 3530 Miskolc, Kálvin János utca 2. szám alatti székhelye és további miskolci feladatellátási helyei.

e) A beosztáshoz tartozó, a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: a református köznevelési intézmény szakszerű és törvényes működtetése, a fenntartó által rendelkezésre bocsátott eszközök intézményvezetőtől elvárható gondossággal való kezelése, a munkáltatói jogok gyakorlása, az intézmény képviselete és döntéshozatal az intézmény működésével kapcsolatban minden olyan ügyben, amelyet jogszabály nem utal más hatáskörébe. Az intézményvezető felel az intézmény gazdálkodásáért.

f) Illetmény, juttatások: az illetmény és a kapcsolódó juttatások meghatározására a 2023. évi LII. törvény és az annak végrehajtásáról szóló 401/2023. (VIII. 30.) Korm. rendelet rendelkezései az irányadók.

g) Pályázati feltételek: gimnáziumban pedagógus munkakör betöltéséhez szükséges felsőfokú iskolai (egyetemi szintű) végzettség és tanári szakképzettség, pedagógus-szakvizsga keretében szerzett igazgatói szakképzettség, legalább ötéves szakmai gyakorlat pedagógus munkakörben, köznevelési foglalkoztatotti jogviszony létesítésére irányadó valamennyi előírás teljesülése. További feltétel a református teljes jogú egyháztagság, konfirmáció, erkölcsös életvitel, rendezett magánélet, vezetésre való alkalmasság. Előnyt jelent a pedagógus szakvizsga keretében protestáns köznevelési vezetőképzésben szerzett szakképzettség, az aktív gyülekezeti egyháztagság, egyházi köznevelési intézményben szerzett szakmai tapasztalat.

h) Pályázathoz benyújtandó dokumentumok:

  • az intézmény vezetésére vonatkozó program, amely tartalmazza a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési elképzeléseket;
  • szakmai önéletrajz;
  • a szükséges végzettséget, szakképzettséget – igazgatói szakképzettséget is – igazoló oklevél/oklevelek fénymásolata;
  • a szakmai gyakorlat meglétét igazoló dokumentum;
  • a bűnügyi nyilvántartó szerv által kiadott 90 napnál nem régebbi hatósági bizonyítvány a büntetlen előélet és annak igazolására, hogy a 2023. évi LII. törvény 27. §-a szerinti kizáró feltételek nem állnak fenn a pályázóval szemben, továbbá a pályázó nem áll olyan foglalkozástól eltiltás hatálya alatt, amely a köznevelési foglalkoztatotti jogviszony létesítését nem teszi lehetővé;
  • közokiratba vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt nyilatkozat a cselekvőképességről;
  • a pályázó által aláírt eredeti nyilatkozat arról, hogy hozzájárul személyes adatainak a pályázattal kapcsolatos kezeléshez, továbbításához;
  • a pályázó által aláírt eredeti nyilatkozat arról, hogy hozzájárul a teljes pályázati anyagának sokszorosításához, érintett harmadik személy részére történő továbbításához;
  • ha van mód annak beszerzésére, lelkipásztori ajánlás.

Hiánypótlásra a pályázat beadási határidejét követően nincs lehetőség.

i) Egyéb pályázati feltétel meghatározása: a nevelési-oktatási intézményben pedagógus-munkakörben fennálló, határozatlan időre, teljes munkaidőre szóló kinevezés vagy a megbízással egyidejűleg pedagógus-munkakörben történő, határozatlan időre teljes munkaidőre szóló kinevezés.

j) A beosztás betöltésének időpontja: a beosztás legkorábban 2024. július 2. napjától tölthető be.

k) A pályázat benyújtásának határideje: 2024. április 26.

l) A pályázat elbírálásának határideje: 2024. május 27.

m) További információk: a pályázatot írásban, A4 méretű zárt borítékban, egy példányban postán vagy személyesen kell elküldeni vagy beadni a következő címre: Tiszáninneni Református Egyházkerület dr. Újhelyi János iskolaügyi tanácsos részére, 3525 Miskolc, Kossuth Lajos utca 17.

Olyan pályázók jelentkezését várják, akik elkötelezettek a református nevelés iránt.

A pályázat kiírója fenntartja jogát, hogy a pályázatot eredménytelennek nyilvánítsa.