Főigazgatót keres a Biai Gáspár Református Általános Iskola és Szőlőszem Óvoda

A pályázatot a Biai Református Egyházközség (2051 Biatorbágy, Nagy utca 28.) presbitériuma hirdette meg.

A meghirdetett állás: a Biai Gáspár Református Általános Iskola és Szőlőszem Óvoda főigazgatói állása (2051 Biatorbágy, Szentháromság tér 6.)

A megbízás időtartama: a főigazgatói megbízás 2024. augusztus 1-jétől 2029. augusztus 1-jéig szól.

Képesítési és egyéb feltételek:

 • pedagógus-munkakör betöltésére jogosító főiskolai végzettség;
 • pedagógus-szakvizsgával szerzett intézményvezető szakképzettség;
 • legalább öt év szakmai gyakorlat;
 • magyar állampolgárság, büntetlen előélet;
 • rendezett, aktív református egyháztagság.

A pályázat elbírálása során előny:

 • közintézmény-vezetői tapasztalat;
 • a nevelési-oktatási intézményben pedagógus-munkakörben fennálló, határozatlan idejű, teljes munkaidőre szóló alkalmazás, vagy a megbízással egyidejű pedagógus munkakörben történő határozatlan idejű, teljes munkaidőre szóló alkalmazás.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény és a juttatások tekintetében a pedagógus-életpályáról szóló 2023. évi LII. törvény az irányadó.

A pályázathoz csatolni kell:

 • részletes szakmai önéletrajzot;
 • ötéves vezetői programot;
 • motivációs levelet;
 • a végzettséget igazoló okmányok másolatát;
 • a szakmai gyakorlat igazolását;
 • lelkipásztori ajánlást;
 • három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt;
 • nyilatkozatot arról, hogy a pályázat elbírálásában közreműködők a pályázatba betekinthetnek, azt a Biai Református Egyházközség presbitériuma mint fenntartó testület zárt ülésen tárgyalhatja;
 • hozzájáruló nyilatkozatot a személyes adatok a pályázattal összefüggő kezeléséhez;
 • nyilatkozatot arról, hogy nem áll olyan, foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt, amely a pedagógus-munkakörben történő munkaviszony létesítését megakadályozza.

A pályázat határideje: 2024. április 2.

A pályázat módja: a pályázatot elektronikus és nyomtatott formában kell benyújtani a malombya@gmail.com e-mail-címre, illetve a Biai Református Egyházközség (Molnár Sándor lelkipásztor, 2051 Biatorbágy, Nagy utca 28.) fenntartói képviselői címre. Az e-mail tárgyában és a borítékon kérjük feltüntetni: „Biai Gáspár Református Általános Iskola és Szőlőszem Óvoda főigazgatói pályázat”.

Egyebek:

A pályázat elkészítéséhez tájékoztatást lehet kérni Molnár Sándor lelkipásztortól a fenti postai és e-mail-címen, valamint ezen a telefonszámon: 06-20-287-2236.

A presbitérium a pályázókat személyesen is meghallgatja, és a pályázatbenyújtás időszakában lehetőséget biztosít – előre egyeztetett módon – az iskola és az óvoda megtekintésére.

A fenntartó képviselője a pályázat benyújtását követően személyes meghallgatást kezdeményez a gyülekezet elnökségénél, a tantestületnél és az igazgatótanácsnál. Ezt követően a fenntartó presbitérium hoz döntést.

A pályázat kiírója fenntartja magának a jogot, hogy a pályázati eljárást eredménytelennek nyilvánítsa.

Az elbírálás határideje: 2024. május 8.