Református kitüntetettek március 15-én

A március 15-i nemzeti ünnep alkalmából idén is állami kitüntetéseket adnak át. Összeállításunkban a református díjazottakat mutatjuk be.

Széchenyi- és Kossuth-díj

2021. március 15-én Kossuth-díjat kapott Lovász Irén népdalénekes, néprajzkutató, érdemes művész, a Károli Gáspár Református Egyetem Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kara Művészettudományi és Szabadbölcsészeti Intézetének egyetemi docense Magyarország számára kivételesen értékes művészi pályafutása, a népművészet identitásmegőrző szerepe mellett a népdaléneklés lélekgyógyító és közösségformáló erejét is elhivatottan hirdető, kiemelkedő előadóművészi, kutatói és pedagógiai életműve elismeréseként.

Kossuth-díjat kapott Gulyás Gyula Balázs Béla-díjas filmrendező, érdemes művész, a Magyar Művészeti Akadémia rendes tagja Magyarország számára kivételesen értékes, fél évszázados művészi pályafutása során megalkotott, fontos társadalmi kérdéseket feszegető, a nézőket önismeretre, bátor szembenézésre és megalkuvás nélküli számvetésre tanító, új vizuális megoldásokat alkalmazó, egyéni hangvételű dokumentum- és játékfilmjei elismeréseként.

Szintén Kossuth-díjjal tüntették ki Magyarország számára kivételesen értékes művészi pályafutása során megalkotott, a kárpátaljai magyarság nemzettudatát erősítő művei, szenvedélyes hangvételű, gazdag képi és formavilágú lírai alkotásai, kordokumentumként is szolgáló, egyszerre drámai és humoros, önéletrajzi ihletettségű regényei, valamint sokoldalú néprajzi gyűjtői, műfordítói és irodalomszervezői tevékenysége miatt Vári Fábián László Babérkoszorú- és József Attila-díjas költőt, műfordítót, néprajzkutatót, a Magyar Művészeti Akadémia rendes tagját.

Szakály Sándor történész, a Magyar Tudományos Akadémia doktora, a VERITAS Történetkutató Intézet és Levéltár főigazgatója, a Károli Gáspár Református Egyetem Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar Történettudományi Intézete Új- és Jelenkori Történeti Tanszékének egyetemi tanára Széchenyi-díjat kapott Magyarország számára kivételesen értékes tudományos pályafutása során a történettudomány területén végzett több évtizedes, kiemelkedő jelentőségű kutatói munkája, különösen hazánk 1919 és 1945 közötti történelmi eseményeinek, illetve a korszak politika- és sporttörténetének kutatásában elért eredményei elismeréseként.

mti_mohaibalázs.jpg

Fotó: Mohai Balázs/MTI

Magyar érdemrend középkeresztje a csillaggal polgári tagozata

kitüntetést kapott

 • a magyar állam és az egyház közötti párbeszéd elmélyítésében, illetve a református egyház elesettekhez és kiszolgáltatottakhoz forduló, a közjó érdekében végzett szolgálatainak kiszélesítésében vállalt szerepe, valamint teológiatörténeti jelentőségű tudományos és szaklektori munkája, továbbá a jövő lelkészeinek felkészítését segítő oktatói tevékenysége elismeréseként Bogárdi Szabó István Széchenyi-díjas teológus, a Dunamelléki Református Egyházkerület volt püspöke, a Magyarországi Református Egyház Zsinatának volt lelkészi elnöke,
 • valamint a több évtizede odaadóan végzett lelkipásztori szolgálata, a kisebbségi létbe kényszerült erdélyi magyar honfitársaink sorsának jobbra fordításában és közösségi életének megszervezésében vállalt kiemelkedő szerepe elismeréseként Kató Béla, az Erdélyi Református Egyházkerület püspöke, a Sapientia Alapítvány elnöke.

Magyar érdemrend középkeresztje polgári tagozata

kitüntetést kapott

 • a felvidéki magyar közösségek megmaradását segítő, valamint a keresztyén értékeket nemzetközi szinten is képviselő, kiemelkedő lelkipásztori és egyházvezetői szolgálata elismeréseként Fazekas László, a Szlovákiai Református Keresztyén Egyház emeritus püspöke,
 • a magyar református közösségeket sokoldalúan szolgáló egyházi közéleti, oktatói és publikációs tevékenysége, valamint a Kárpát-medencei magyarság hitének és identitásának megerősítésében vállalt szerepe elismeréseként Huszár Pál, a Magyarországi Református Egyház Zsinatának volt világi elnöke, a Dunántúli Református Egyházkerület volt főgondnoka,
 • illetve a kárpátaljai magyar közösségek megmaradása és gyarapodása érdekében elhivatottan végzett munkája, valamint református diakóniai, egyházszervezői és lelkigondozói szolgálata elismeréseként Nagy Béla, a Kárpátaljai Református Egyház Diakóniai Osztályának igazgatója, a Kárpátaljai Református Egyházkerület főgondnoka.

Magyar érdemrend tisztikeresztje polgári tagozata

kitüntetést kapott

 • a magyar református közösségek szolgálatában folytatott sokoldalú tevékenysége, valamint a miskolci egyházi oktatás területén végzett oktatói és intézményvezetői munkája elismeréseként Ábrám Tibor, a Tiszáninneni Református Egyházkerület főgondnoka, a miskolci Lévay József Református Gimnázium és Diákotthon intézményvezetője,
 • több évtizedes lelkipásztori szolgálata, a jövő lelkészeinek felkészülését segítő oktatói és kiemelkedő tudományos munkája, valamint a Gyökössy Endre Lelkigondozói és Szupervízori Intézet létrehozásában vállalt szerepe elismeréseként Németh Dávid, a Károli Gáspár Református Egyetem Hittudományi Kara Valláspedagógiai és Pasztorálpszichológiai Tanszékének tanszékvezető egyetemi tanára,
 • a magyar, valamint az egyetemes állam- és jogtörténet kutatása területén folytatott több évtizedes, kiemelkedő tudományos, illetve oktatói munkája elismeréseként Stipta István Mihály jogász, a Magyar Tudományos Akadémia doktora, a Károli Gáspár Református Egyetem Állam- és Jogtudományi Kara Jogtörténeti, Jogelméleti és Egyházjogi Tanszékének egyetemi tanára,
 • a diaszpórában élő magyar nemzeti közösségek megtartása és erősítése, valamint református hitéletének biztosítása érdekében több évtizede odaadóan végzett szolgálata elismeréseként Vass Zoltán, a Torontói Első Magyar Református Egyház lelkipásztora, a Magyar Diaszpóra Tanács Egyházi és Cserkész Szervezetek Regionális Ülésének társelnöke,
 • elhivatott gyógyító-, illetve kórházvezetői munkája, valamint a Kárpát-medencében élő magyar gyermekgyógyászok közötti együttműködés fejlesztését szolgáló tevékenysége elismeréseként Velkey György János, a Magyarországi Református Egyház Bethesda Gyermekkórházának főigazgatója,
 • több évtizedes kutatói-oktatói, illetve gyógyítómunkája, különösen a  plasztikai, a rekonstrukciós sebészeti és a laparoszkópos urológia terén elért eredményei elismeréseként Dr. Nyirády Péter, a Magyar Tudományos Akadémia doktora, a Semmelweis Egyetem Urológiai Klinikájának igazgatója, egyetemi tanára.

Magyar érdemrend lovagkeresztje polgári tagozata

kitüntetést kapott

 • Kodály Zoltán zenei örökségének továbbadását elhivatottan szolgáló, kimagasló egyházzenei pályafutása, valamint több évtizedes oktató-nevelő munkája, illetve sikeres intézményvezetői tevékenysége elismeréseként Arany János karnagy, zenetanár, a Tiszántúli Református Egyházkerület zeneigazgatója, a Debreceni Református Hittudományi Egyetem docense, a Psalterium Hungaricum Kórus alapítója és vezetője, a Kollégiumi Kórus karnagya,
 • a XX. századi politika-, had- és társadalomtörténet területén folytatott tudományos tevékenysége, különösen a II. világháborús magyar hadifoglyok, valamint a málenkij robotra, illetve a Gulagra hurcoltak történetének kutatásában elért eredményei elismeréseként Bognár Zalán történész, a Károli Gáspár Református Egyetem Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar Történettudományi Intézete Új- és Jelenkori Magyar Történeti Tanszékének tanszékvezető egyetemi docense,
 • a Kárpát-medencei magyar közösségek hitéletének megújítása érdekében elkötelezetten végzett munkája elismeréseként Kelemen János vállalkozásfejlesztő közgazdász, a Magyar Református Cursillo Titkárságának elnöke, az SDG Konferenciaközpont műszaki igazgatója,
 • a jogtudomány területén folytatott kutatói és oktatói munkája, valamint magas színvonalú ügyvédi tevékenysége elismeréseként Szuchy Róbert jogász, a Károli Gáspár Református Egyetem Állam- és Jogtudományi Karának dékánhelyettese, a Kereskedelmi Jogi és Pénzügyi Jogi Tanszék tanszékvezető-helyettese, habilitált egyetemi docens,
 • magas színvonalú jogászi és politikai elemzői munkája, valamint magyar és idegen nyelvű publikációi elismeréseként Szánthó Miklós jogász, az Alapjogokért Központ jogi elemző- és kutatóintézet igazgatója,
 • több évtizedes lelkészi, áldozatos közösség- és gyülekezetépítő munkája során az elesettek, a betegek és a hajléktalanok érdekében végzett önzetlen szolgálata, valamint a fogyatékkal élő gyermekek nappali ellátását segítő intézmény létrehozásában vállalt szerepe elismeréseként Vad Zsigmond György esperes, a Debrecen-Nagytemplomi Református Egyházközség nyugalmazott lelkipásztora.

Kiemelkedő színvonalú irodalmi tevékenysége elismeréseként József Attila-díjban részesült Magyary Ágnes író és Arday Géza író, irodalomtörténész (írásaival egyházunk figyelője, a Confessio számaiban is találkozhatunk).

Magyar arany érdemkereszt polgári tagozata

kitüntetést kapott

 • a hátrányos helyzetben élők, különösen a romák érdekében végzett több évtizedes szolgálata, valamint a cigánymissziós lelkésztovábbképzésben vállalt jelentős szerepe elismeréseként Dani Eszter, a Magyarországi Református Egyház Zsinati Hivatalának missziói irodavezetője, az Országos Református Cigánymisszió vezetője, a Solymári Református Egyházközség lelkésze,
 • a Magyar Cserkészszövetség rendszerváltoztatást követő újjáalakulásában, illetve a cserkészvezető-képzés kialakításában vállalt szerepe, valamint a cserkészet múltjának feltárása és bemutatása érdekében végzett tevékenysége elismeréseként Grynaeus András, a Baár–Madas Református Gimnázium tanára, cserkésztiszt,
 • a Budapesti Református Cigány Szakkollégium megalapítása, valamint működési koncepciójának kialakítása érdekében végzett munkája elismeréseként Káli-Horváth Kálmán, a Magyarországi Református Egyház Zsinati Hivatala Budapesti Református Cigány Szakkollégiumának igazgatója, szakmai vezetője,
 • a Délpesti Református Egyházmegyében végzett több évtizedes lelkipásztori szolgálata, a helyi közösségek és templomok építésében vállalt kiemelkedő szerepe elismeréseként Mező István, a Jászberényi Református Egyházközség lelkipásztora,
 • a Kárpát-medencei Óvodafejlesztési Program keretében a felvidéki református magyar óvoda- és bölcsőderendszer megújítása érdekében végzett munkája elismeréseként Molnár Sándor, a Szlovákiai Református Keresztyén Egyház zsinati főtanácsosa, a Rimaszombati Református Egyházközség lelkésze,
 • a nyelvészet, a helytörténet és a néprajz területén folytatott több évtizedes, szerteágazó kutatói-oktatói munkája, valamint ismeretterjesztő tevékenysége elismeréseként Szabó Attiláné Erdélyi Erzsébet, a  Károli Gáspár Református Egyetem Tanítóképző Karának óraadó tanára, az Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kara Magyar Nyelvtudományi és Finnugor Intézetének nyugalmazott főiskolai docense,
 • a Magyarországi Református Egyház vezetőinek munkáját segítő szolgálata, valamint közösségépítő és diakóniai tevékenysége elismeréseként Tóth Gáborné Kathona Zsuzsanna nyugalmazott lelkész, a  Dunamelléki Református Egyházkerület Püspöki Hivatalának titkárságvezetője,
 • illetve kiemelkedő ismeretterjesztő- és dokumentumfilm-rendezői, illetve szerkesztő-műsorvezetői pályafutása, valamint önzetlen karitatív tevékenysége elismeréseként Vojtkó Ferenc, a Médiacentrum Debrecen Kft. rendezője, szerkesztője

Magyar ezüst érdemkereszt polgári tagozata

kitüntetést kapott a művészet szeretetére és az alkotótevékenység örömére nevelő, példamutató pedagógusi pályája elismeréseként Sándorné Rácz-Fodor Ibolya, a Kiskunhalasi Református Kollégium Központi Általános Iskola tanára.

A díjazottak listáját folyamatosan frissítjük.