Mit tanulunk a református hittanórán?

Az alábbiakban megismerheti az általános iskolai református hit- és erkölcstanoktatás alapanyagát évfolyamonkénti bontásban. A rövid, táblázatos anyagok bemutatják, milyen bibliai történetekkel, illetve kapcsolódó etikai, erkölcsi kérdésekkel, hagyományokkal ismerkednek meg a gyerekek, továbbá mik azok az alapvető követelmények, amiket a református hit- és erkölcstanoktatás kér a tanulóktól. A tájékozódást segítendő, az egyes évfolyamoknál feltüntettük, a vonatkozó erkölcstan tantárgy éves témáit is.

Az 1–8. évfolyam témái

 • 1. évfolyam

  Bibliai történetek Kapcsolódó témák Az erkölcstan tantárgy témái
  • A világ teremtése (1Móz 1 – 2,4)
  • Az ember teremtése (1Móz 2,4-25)
  • Az Édenkert (1Móz 2,8-17; 3,1-13)
  • Noé és az özönvíz (1Móz 6,9-8,22)
  • Angyali üdvözlet (Lk 1,26-39)
  • Angyalok hirdetik Jézus születését (Lk 2,8-20)
  • Jézus tanít Isten gondviseléséről (Mt 6,25-34)
  • Jézus csodát tesz: a tenger lecsendesítése (Mt 8,23-27)
  • Jézus megáldja a gyermekeket (Mk 10,13-16)
  • Jézus csodát tesz: a kánai menyegző (Jn 2,1-12)
  • Jézus csodát tesz: az 5000 megvendégelése (Jn 6,1-15)
  • Az elveszett bárány (Lk 15,1-7)
  • Angyalok hirdetik Jézus feltámadását (Lk 24,1-12)
  • Az első gyülekezet (ApCsel 2,1-41)
   
  • A tanuló saját világa
  • Születésnap
  • Közvetlen közösségek: otthon, család, iskola, barátok
  • Környezetvédelem
  • Mindennapi érzelmek (pl. bizalom, öröm, félelem, stb.)
  • A református egyházközség és a református szokásrendszer alapelemei
  • Keresztség
  • A Biblia világa
  • Ünnep és ünneplés, hagyományok és szokások
   
  Az én világom
  Az énkép, az önkifejezés és az önbizalom fejlesztése.
  Ki vagyok én? Ilyen vagyok?
  Nehéz helyzetek

  Emberek körülöttem
  Akiket ismerek
  Mások másmilyenek
  Kapcsolatba lépek másokkal
  Gondolatok és érzelmek kifejezése

  Közvetlen közösségeim
  Társaim, barátaim, családom
  A gyerekek élete

  A környező világ
  Kicsik és nagyok
  A képzelet határai
  Növények és állatok a környezetünkben
  A természet védelme

  Minimum követelmény:

  • A következő történetek korosztályi szintű ismerete:
   • Noé és özönvíz,
   • Az elveszett bárány,
   • Az angyalok hirdetik Jézus születését.
  • Részvétel a közös feladatokban, játékokban, beszélgetésekben.
  • Kötött szövegű étkezés előtti és utáni imádságok memoriter szintű ismerete.
  • A református köszönés ismerete.
  • Külső jegyek alapján a református templom sajátosságainak fölismerése.
  • A keresztelés sákramentumának megismerése.
  • Jn 3,16 memoriter szintű ismerete.
  • Tudja azt, hogy a teremtett világ az Isten ajándéka.
  • Tudja azt, hogy mit ünneplünk karácsonykor.
  • Saját szavaival, korosztályi szinten tudja megfogalmazni, hogy mit jelent az, hogy meg van keresztelve, és azt, hogy Isten szereti őt.
  • Az év anyagához tartozó, a segédletekben megtalálható egyházi ének módszertani ajánlásból 5 református énekeskönyvi (RÉ) és 5 ifjúsági ének ismerete.

  Munkáltató tankönyv

 • 2. évfolyam

  Bibliai történetek Kapcsolódó témák Az erkölcstan tantárgy témái
  • Ábrahám elhívása (1Móz 12,1-9; 15,1-5)
  • Ábrahám és Lót elválik egymástól (1Móz 13,1-18)
  • Ábrahám fiút kap Istentől (1Móz 18,1-15; 21,1-8)
  • Izsák feleséget kap (1Móz 24)
  • Ézsau és Jákób története (1Móz 25,19-34; 27,1-33)
  • Ézsau és Jákób kibékülése (1Móz 32-33)
  • József az álomlátó (1Móz 37,1-11)
  • József a fogságban (1Móz 37,12-36; 39-40)
  • Isten megszabadítja Józsefet (1Móz 41-45)
  • Mária és József útja Betlehembe (Lk 2,1-7)
  • Napkeleti bölcsek útja (Mt 2,1-12)
  • Jézus tanítvánnyá hív (Péter elhívása, Lk 5,1-11; 6,12-16)
  • Jézus csodát tesz: Bartimeus meggyógyítása (Mk 10,46-52)
  • Jézus csodát tesz: a naini ifjú feltámasztása (Lk 7,11-17)
  • Az irgalmas samaritánus (Lk 10,25-37)
  • Jézus útja a kereszttel (Lk 23,26-49)
  • Az emmausi tanítványok útja (Lk 24,13-35)
  • Az etióp főember útja (ApCsel 8,26-40)
  • A Biblia világa
  • A református egyházközség és a református szokásrendszer alapelemei
  • Az Úri imádság
  • A tanuló saját világa
  • Közvetlen közösségek: otthon, család, iskola, barátok
  • Mindennapi érzelmek (pl. irigység, csalódás, harag, megbocsátás)
  • Konfliktusok és megoldásaik
  • Ünnep és ünneplés, hagyományok és szokások
  Az én világom
  Az énkép, az önkifejezés és az önbizalom fejlesztése.
  Ki vagyok én? Ilyen vagyok?
  Nehéz helyzetek

  Emberek körülöttem
  Társaim: ők és én
  Mások másmilyenek
  Kapcsolatba lépek másokkal
  Gondolatok és érzelmek kifejezése

  Közvetlen közösségeim
  Társaim, barátaim, családom
  Hagyományok és szokások a családban
  A gyerekek élete

  Tágabb közösségeim
  Más lakóhelyek, más szokások

  A környező világ
  A jó és a rossz
  Kicsik és nagyok
  A képzelet határai

  Minimum követelmény:

  • A következő bibliai történetek és személyek korosztályi szintű ismerete:
   • Ábrahám elhívása,
   • Ézsau és Jákób,
   • Isten megszabadítja Józsefet,
   • Péter elhívása,
   • Az irgalmas samaritánus példázata.
  • Részvétel a közös feladatokban, játékokban, beszélgetésekben.
  • Tudjon bibliai példákat mondani a megbocsátásra, cselekvő szeretetre, kibékülésre, Isten útján való járásra.
  • Az Úri imádság és a Lk 10,27 memoriter szintű ismerete.
  • Tudja azt, hogy mit ünneplünk húsvétkor, és ismerje a húsvéti történetet.
  • A református templom ismerete (harang, szószék, Úr asztala, persely, orgona, istentisztelet, lelkész).
  • Az év anyagához tartozó, a segédletekben megtalálható egyházi ének módszertani ajánlásból 5 RÉ-i és 5 ifjúsági ének ismerete.

  Munkáltató tankönyv

 • 3. évfolyam

  Bibliai történetek Kapcsolódó témák Az erkölcstan tantárgy témái
  • Mózes születése (1Móz 47,1-12; 2Móz 1,1-2,10)
  • Mózes vétke és menekülése (2Móz 2,11-25)
  • Mózes találkozása Istennel (2Móz 3,1-15)
  • Isten megszabadítja népét (2Móz 4-5; 7,1-12,33)
  • Kivonulás Egyiptomból (2Móz 13,34-42; 13,17-14,29)
  • Úton az ígéret földje felé: a pusztai vándorlás (2Móz 15,22-27; 16,1-17,7)
  • Isten szövetséget köt népével: a Tízparancsolat (2Móz 19,1-20,17)
  • Isten hazát készít népének: a kémek Kánaánban (5Móz 31,1-8; Józs 1,1-2,22)
  • Jézus útkészítője: Keresztelő János (Lk 1,5-25; 1,57-66)
  • A beteljesedett ígéret: Simeon és Anna találkozása Jézussal (Lk 2,21-40)
  • Jézus megment: a kapernaumi béna meggyógyítása (Mk 2,1-12)
  • Jézus megment: Jairus lányának feltámasztása (Lk 8,40-56)
  • Jézus megment: Zákeus története (Lk 19,1-10)
  • A farizeus és vámszedő (Lk 18,9-14)
  • Péter megtagadja Jézust (Mk 14,26-31. 66-72)
  • Péter találkozása a feltámadt Jézussal (Jn 21,15-19)
  • Péter és János az Ékes kapuban gyógyít (ApCsel 3,1-10)
  • A filippi börtönőr megtérése (ApCsel 16,11-40)
  • A Biblia világa
  • A Tízparancsolat
  • A református egyházközség és a református szokásrendszer alapelemei
  • A tanuló saját világa: amilyen ő maga és amilyennek látják
  • Közvetlen közösségek: család, iskola, barátok
  • Másokkal való együttműködés
  • Érzelmek és indulatok
  • Gyász és veszteségek
  • Szabadnak lenni
  • Ünnep és ünneplés, hagyományok és szokások
  Milyen vagyok és milyennek látnak mások?
  Tulajdonságaim
  Szokásaim, érzelmeim, indulataim
  Hősök és példaképek
  Milyennek látnak mások?

  Közösségben és egyedül, a társaim és én
  Barátság
  Békében és haragban
  Elfogadás és elutasítás

  Kulturális és nemzeti közösség
  Ünnepek
  Szokások és jelképek
  Különböző néprétegek Magyarországon
  A világ örökségei

  A mindenség és én
  Kezdet és vég
  A világ megismerése
  Fantázia és kreativitás

  Minimum követelmény:

  • A következő személyek korosztályi szintű ismerete: Mózes, Keresztelő János, Péter, Zákeus.
  • A következő bibliai történetek korosztályi szintű ismerete:
   • Izrael szabadulása Egyiptomból,
   • A kapernaumi béna meggyógyítása,
   • Péter megtagadja Jézust.
  • Részvétel a közös feladatokban, játékokban, beszélgetésekben.
  • Egy kötött szövegű reggeli és esti imádság ismerete.
  • A Tízparancsolat rövidített változatának memoriter szintű ismerete.
  • A 2Móz 15,2 és a Mt 7,12 memoriter szintű ismerete.
  • Tudja azt, hogy mit ünneplünk pünkösdkor.
  • Az év anyagához tartozó, a segédletekben megtalálható egyházi ének módszertani ajánlásból 5 RÉ-i és 5 ifjúsági ének ismerete.

  Tankönyv
  Munkafüzet

 • 4. évfolyam

  Bibliai történetek Kapcsolódó témák Az erkölcstan tantárgy témái
  • Isten népe hazát kap: a honfoglalás (Józs 3; 6)
  • Gedeon története (Bír 6-7)
  • Sámuel elhívása (1Sám 3,1-21)
  • Saul királysága (1Sám 8,1-10,8)
  • Dávid királlyá választása (1Sám 16)
  • Dávid és Góliát (1Sám 17,26-58)
  • Saul és Dávid (1Sám 18,6-14; 19,1-10)
  • Dávid és Jonatán (1Sám 20)
  • Dávid megkíméli Saul életét (1Sám 26)
  • Salamon bölcsességet kér Istentől (1Kir 3,5-15)
  • József adventje (Mt 1,18-25)
  • Menekülés Egyiptomba (Mt 2,13-15)
  • Jézus csodát tesz: Lázár feltámasztása (Jn 11,1-44)
  • A Zebedeus fiak kérése (Mk 10,35-45)
  • Az özvegyasszony két fillére (Mk 12,41-44; Mt 6,1-4)
  • A mustármag példázata (Mt 13,31-32)
  • Jézus bevonul Jeruzsálembe (Mt 21,1-11)
  • Jézus a zsidók királya. Jézus vagy Barabás? (Mt 27,15-26)
  • Péter szabadulása a börtönből (ApCsel 12,6-19)
  • Jézus mennybemenetele és eljövendő királysága (ApCsel 1,4-14)
  • A Biblia világa, bibliafordítások
  • A református egyházközség és a református szokásrendszer alapelemei
  • A tanuló saját világa: amilyen ő maga és amilyennek látják
  • Közvetlen közösségek: család, iskola, barátok, nép
  • Kicsiből nagynak lenni
  • Felelősségérzet
  • Indulataink és szavaink
  • Ünnep és ünneplés
  Milyen vagyok és milyennek látnak mások?
  Tulajdonságaim
  Szokásaim, érzelmeim, indulataim
  Hősök és példaképek
  Milyennek látnak mások?

  Közösségben és egyedül, a társaim és én
  Barátság
  Békében és haragban
  Elfogadás és elutasítás

  Kulturális és nemzeti közösség
  Ünnepek
  Szokások és jelképek
  Különböző néprétegek Magyarországon

  A mindenség és én
  Kezdet és vég
  A világ megismerése
  Fantázia és kreativitás

  Minimum követelmény:

  • Részvétel a közös feladatokban, játékokban, beszélgetésekben.
  • A következő személyek korosztályi szintű ismerete: Saul, Dávid, Salamon, Károli Gáspár.
  • A következő bibliai történetek korosztályi szintű ismerete:
   • Dávid és Góliát,
   • Salamon bölcsességet kér,
   • a mustármag példázata.
  • Kötött szövegű templomba bemenetelkor és kijövetelkor mondott imádság memoriter szintű ismerete.
  • Bír 8,23; 1Sám 16,7b; Mt 11,28 memoriter szintű ismerete.
  • Tudja azt, hogy mit ünneplünk virágvasárnapon és áldozócsütörtökön, ismerje az ide tartozó bibliai történeteket.
  • Az év anyagához tartozó, a segédletekben megtalálható egyházi ének módszertani ajánlásból 5 RÉ-i és 5 ifjúsági ének ismerete.

  Tankönyv
  Munkafüzet

 • 5. évfolyam

  Bibliai történetek Egyháztörténeti témák Egyéb, kapcsolódó témák Az erkölcstan tantárgy témái
  • Az első emberpár és a bűneset (1Móz 2,4-25; 1Móz 3)
  • Bábel tornya (1Móz 11,1-9)
  • Illés próféta (1Kir 17,1-7; 18,20-46)
  • Elizeus és Naamán (2Kir 5,1-19)
  • Három ifjú a tüzes kemencében (Dán 3,1-27)
  • Dániel az oroszlánok vermében (Dán 6,2-25)
  • Jónás próféta (Jón 1-4)
  • Adventi várakozás az Ószövetségben (Zak 9,9)
  • Keresztelő János prófétai működése (Lk 3,1-18)
  • Jézus Krisztus megkeresztelkedése (Mt 3,13-17)
  • Jézus Krisztus megkísértése (Lk 4,1-13)
  • Máté elhívása (Mt 9,9-13)
  • A magvető példázata (Mt 13,3-23)
  • Az igazgyöngy példázata (Mt 13,45-46)
  • Aki kősziklára épít (Mt 7,24-27)
  • Júdás elárulja Jézust (Mt 26,14-16; 26,47-56)
  • Jézus megmossa a tanítványai lábát (Jn 13,1-11)
  • Jézus és Tamás (Jn 20,24-29)
  • Saul megtérése (ApCsel 9,1-30)
  • Az egyház megalakulása, az első keresztyén gyülekezet
  • Pál apostol a pogányok apostola
  • A Biblia világa
  • A református egyházközség és a református szokásrendszer alapelemei
  • A tanuló saját világa: amilyen ő maga és amilyennek látják
  • Közvetlen közösségek: család, iskola, kortárs csoportok, nép
  • Döntéshelyzetek
  • Emberi kapcsolatok
  • Személyes tulajdonságok és képességek
  • Érték, értékválasztás
  • Mindennapi kísértések
  • Indulataink és szavaink
  • Mit jelent hinni?
  • Ünnep és ünneplés
  Test és lélek
  Fejlődés és szükségletek
  Lelkiismeret

  Kapcsolat, barátság, szeretet
  Kapcsolataim
  Baráti kapcsolatok
  A barátság ápolása

  Kortárs kapcsolatok
  Közösségeim
  A mi csoportunk
  Mások csoportja
  Konfliktusok a csoportban

  Társadalmi együttélés
  Etnikai közösségek
  Vallási közösségek
  Társadalmi egyenlőtlenségek

  A technikai fejlődés hatásai
  Ember és technika
  A technikai fejlődés hatása a kultúrára

  A mindenséget kutató ember
  A vallás, mint lelki jelenség
  Vallási közösség és vallási intézmény
  Művészet
  Tudomány

  Minimum követelmény:

  • A következő történetek korosztályi szintű ismerete:
   • A bűneset,
   • Bábel tornya,
   • Dániel az oroszlánok vermében,
   • Három ifjú a tüzes kemencében,
   • A magvető példázata,
   • Az igazgyöngy példázata.
  • A következő személyek korosztályi szintű ismerete: Illés, Dániel, Jónás, Keresztelő János, Máté, Pál apostol, Luther Márton.
  • Részvétel a közös feladatokban, játékokban, beszélgetésekben.
  • A következő fogalmak korosztály szinten való megfogalmazása: kísértés, érték, Messiás, Krisztus.
  • A református istentisztelet fő részeinek ismerete és néhány különleges istentisztelet megnevezése.
  • Az első keresztyén gyülekezet fő jellemvonásainak ismerete.
  • Az egyházi év fő ünnepeinek ismerete (neve, mikor és mit ünneplünk).
  • Az év anyagához tartozó, a segédletekben megtalálható egyházi ének módszertani ajánlásból 5 RÉ-i és 5 ifjúsági ének ismerete.

  Tankönyv
  Munkafüzet

 • 6. évfolyam

  Bibliai történetek Egyháztörténeti témák Egyéb, kapcsolódó témák Az erkölcstan tantárgy témái
  • 1. parancsolat – Az egyiptomi szabadulás története (2Móz 14,15-31)
  • 2. parancsolat – Az aranyborjú (2Móz 32),
  • 3. parancsolat – Dávid és Góliát (1Sám 17)
  • 4. parancsolat – Salamon templomot épít az Úrnak (1Kir 6; 8,22-61)
  • 5. parancsolat – Dávid és Absolon (2Sám 15,1-16)
  • 6. parancsolat – Káin és Ábel (1Móz 4,1-16)
  • 7. parancsolat – Dávid és Betsabé (2Sám 11,1-12,23)
  • 8. parancsolat – Géházi kapzsisága és bűnhődése (2Kir 5,19-27)
  • 9. parancsolat – A Nagytanács elhatározza Jézus halálát (Jn 11,45-57; Mk 14,56-64)
  • 10. parancsolat – Nábót szőlője (1Kir 21)
  • Jézus és a Tízparancsolat (Mt 12,9-14; Lk 10,25-28)
  • Az adós szolga példázata (Mt 18,21-35)
  • A tékozló fiú példázata (Lk 15,11-32)
  • A tíz leprás meggyógyítása (Lk 17,11-19)
  • Jézus Krisztus feltámadása (Mt 28,1; Jn 20,26)
  • Az első gyülekezet (ApCsel 11,19-26; 2,42-47)
  • Az Apostoli Hitvallás
  • István király: a magyar keresztyén egyház kezdetei
  • Luther Márton
  • Kálvin János
  • Magyar reformátorok a környezetünkben
  • A bibliás fejedelem
  • · A Biblia világa
  • · A református egyházközség és a református szokásrendszer alapelemei
  • · A tanuló saját világa: amilyen ő maga és amilyennek látják
  • · Közvetlen közösségek: család, iskola, kortárs csoportok, nép
  • · Emberi kapcsolatok és érzelmi hátterük
  • · Kapcsolat a másik nemmel
  • · Vágyak
  • · A hit megvallása
  • · Ünnep és ünneplés
  • · Gyülekezetem története
  Test és lélek
  Fejlődés és szükségletek
  Egészség és betegség
  Fogyatékosság
  Ép testben ép lélek?
  Lelkiismeret

  Kapcsolat, barátság, szeretet
  Kapcsolataim
  Baráti kapcsolatok
  A barátság és kapcsolatok ápolása

  Kortárs kapcsolatok
  Közösségeim
  A mi csoportunk
  Mások csoportja
  Konfliktusok a csoportban

  Társadalmi együttélés
  Etnikai közösségek
  Vallási közösségek
  Társadalmi egyenlőtlenségek
  Virtuális közösségek

  A technikai fejlődés hatásai
  Egyém, tied, miénk
  Ember és technika

  A mindenséget kutató ember
  A vallás, mint lelki jelenség
  Vallási közösség és vallási intézmény
  Művészet
  Tudomány

  Minimum követelmény:

  • Részvétel a közös feladatokban, játékokban, beszélgetésekben.
  • A következő bibliai történetek korosztályi szintű ismerete:
   • Az aranyborjú,
   • A tékozló fiú példázata,
   • A tíz leprás meggyógyítása.
  • A következő személyek korosztályi szintű ismerete: Dávid, Mózes, Nábót, Kálvin János, István király, és legalább egy, a környezetben élt magyar reformátor.
  • A reformáció és az úrvacsora fogalmának és jelentőségének az ismerete.
  • A Tízparancsolat, a Biblia könyveinek, valamint a Mt 5,17 memoriter szintű ismerete.
  • Az év anyagához tartozó, a segédletekben megtalálható egyházi ének módszertani ajánlásból 5 RÉ-i és 5 ifjúsági ének ismerete.

  Tankönyv
  Munkafüzet

 • 7. évfolyam

  Bibliai történetek Egyháztörténeti témák Egyéb, kapcsolódó témák Az erkölcstan tantárgy témái
  • Ézsaiás próféta elhívása (Ézs 6)
  • Jeremiás próféta elhívása (Jer 1,1-10; 1,17-19)
  • Mária éneke (Lk 1,46-56)
  • Jézus a boldog életről tanít (Mt 5,3-10)
  • A nagy parancsolat (Lk 10,38-42)
  • Jézus önmagáról tanít: „én vagyok” mondások (Jn 6,35. 51; 8,12; 10,7-15; 11,25; 14,6; 15,1-2)
  • A tíz szűz példázata (Mt 25,1-13)
  • A bolond gazdag (Lk 12,16-21)
  • A házasságtörő nő (Jn 8,1-11)
  • Pál apostol missziói útjai (ApCsel 14,8-18; 16,1-10; 19,1. 23-40)
  • Pál útja Rómába (ApCsel 27-28)
  • Jézus megkenetése Betániában (Jn 12,1-8)
  • Jézus Krisztus feltámadása, Mária a sírnál (Jn 20,11-18)
  • Péter és Kornéliusz (ApCsel 10)
  • Gályarabok, hitvalló őseink
  • A protestánsok küzdelmei (vallásszabadság, vallási egyenjogúság)
  • Protestáns nők Isten szolgálatában: Lorántffy Zsuzsanna, Árva Bethlen Kata
  • Magyar protestánsok a magyar irodalomban
  • Hitvalló elődeink
  • Keresztyén felekezetek
  • A Biblia világa
  • A református egyházközség és a református szokásrendszer alapelemei
  • A MRE diakóniája
  • Ki vagyok én? Mi vezeti a tetteimet?
  • Közvetlen közösségek: család, iskola, kortárs csoportok, nép
  • Más keresztyén felekezetek és az ökumené
  • Emberi kapcsolatok és érzelmi hátterük
  • Elfogadás és kirekesztés, ítélkezés, előítéletek és krisztusi elfogadás
  • A hit megvallása, hitvallónak lenni
  • Elhívás
  • Ünnep és ünneplés
  • A teremtés hete, gyászolók vasárnapja
  Ki vagyok én és mi vezérli a tetteimet?
  Tudás és értelem
  Ösztönzők és mozgatóerők
  Érték és mérték

  Párkapcsolatok
  Vonzódás és együttjárás
  Házasság, család és otthonteremtés
  Visszaélés a nemiséggel

  Egyén és közösség
  Közösségeim
  Erőt adó közösség
  Korlátozó közösség

  Helyem a világban
  A társadalmi együttélés közös normái

  Mi dolgunk a világban?
  Boldogulás, boldogság

  Hit, világkép, világnézet
  Az ember, mint erkölcsi lény
  Párbeszéd és együttműködés

  Minimum követelmény:

  • Részvétel a közös feladatokban, játékokban, beszélgetésekben.
  • A következő bibliai történetek korosztályi szintű ismerete:
   • A bolond gazdag példázata,
   • Boldogmondások,
   • A tíz szűz példázata,
   • Kornéliusz és Péter története.
  • A következő személyek korosztályi szintű ismerete: Pál apostol, István vértanú, és egy szabadon választott, tanult magyar reformátor.
  • A következő fogalmak korosztályi szintű ismerete: fohász, ökumené, diakónia.
  • 2Tim3,16 és Jézus „én vagyok” mondásai közül egy szabadon választott mondás memoriter szintű ismerete.
  • Pál apostol missziói útjai közül legalább 3 állomás ismerete.
  • A 17-19. század legalább két magyar protestáns alakjának, a nevének és munkásságának ismerete.
  • Tudják a gályarabok történetét a saját szavaikkal megfogalmazni.
  • Az év anyagához tartozó, a segédletekben megtalálható egyházi ének módszertani ajánlásból 5 RÉ-i és 5 ifjúsági ének ismerete.

  Tankönyv
  Munkafüzet

 • 8. évfolyam

  Bibliai történetek Egyháztörténeti témák Egyéb, kapcsolódó témák Az erkölcstan tantárgy témái
  • Gedeon története (Bír 6-7)
  • Mária és Márta (Lk 10,38-42)
  • A szeretet himnusza (1Kor 13)
  • Jeremiás a fazekasnál (Jer 18,1-11)
  • Jézus tanít: só és világosság (Mt 5,13-16)
  • A talentumok példázata (Mt 25,14-30)
  • A gazdag ifjú (Lk 18,18-27)
  • Búza és konkoly példázata (Mt 13-24-30; 13,36-43)
  • A templom megtisztítása (Jn 2,13-24)
  • Jézus és a samáriai asszony (Jn 4,1-42)
  • Gyógyítás a Bethesda tavánál (Jn 5,1-15)
  • Tanítás a feltámadásról (1Kor 15)
  • A Lélek gyümölcse (Gal 5,16-25)
  • Gyülekezetem élete és működése ma
  • Férfiak Isten szolgálatában: Kiss Ferenc, Ravasz László, Martin Luther King
  • Nők Isten szolgálatában: Zsindelyné Tüdős Klára, példaképek a környezetünkben
  • Az MRE missziós tevékenysége
  • A Biblia világa
  • A református egyházközség és a református szokásrendszer alapelemei
  • Ünnep és ünneplés
  • A hit megvallása, hitvallónak lenni
  • Ki vagyok én? Mi vezeti a tetteimet?
  • Férfinak és nőnek lenni
  • Közvetlen közösségek: család, iskola, kortárs csoportok, nép
  • Magyar reformátusok határainkon innen és túl
  • Emberi kapcsolatok és érzelmi hátterük
  • A média és a virtuális világ hatásai
  • Pályaválasztás, jövőkép
  • Áldássá lenni
  • Az élet értéke
  Ki vagyok én és mi vezérli a tetteimet?
  Tudás és értelem
  Ösztönzők és mozgatóerők
  Érték és mérték

  Párkapcsolatok
  Vonzódás és együttjárás
  Házasság, család és otthonteremtés

  Egyén és közösség
  Közösségeim
  Erőt adó közösség
  Korlátozó közösség
  Szabadság és korlátozottság

  Helyem a világban
  A társadalmi együttélés közös normái
  Új technikák, új szabályok

  Mi dolgunk a világban?
  Jóllét és jólét
  A média és valóság

  Hit, világkép, világnézet
  Az ember, mint erkölcsi lény
  Párbeszéd és együttműködés

  Minimum követelmény:

  • Részvétel a közös feladatokban, játékokban, beszélgetésekben.
  • A következő bibliai történetek korosztályi szintű ismerete:
   • A talentumok példázata,
   • A búza és a konkoly példázata,
   • A gazdag ifjú története.
  • A következő személyek korosztályi szintű ismerete: Ravasz László vagy Kiss Ferenc.
  • A következő fogalmak korosztályi szintű ismerete: misszió.
  • Gal 5,22-23 és Mt 5,13-16 memoriter szintű ismerete.
  • Az egyházi év ünnepeinek és azok tartalmának ismerete.
  • Tudjon fölsorolni legalább két országot, ahol magyar református gyülekezetek vannak.
  • Az év anyagához tartozó, a segédletekben megtalálható egyházi ének módszertani ajánlásból 5 RÉ-i és 5 ifjúsági ének ismerete.

  Tankönyv
  Munkafüzet