Pályázzon őszi ifjúsági programok támogatására!

Az MRE Zsinati Hivatal Ifjúsági Osztálya pályázatot hirdet az egyházmegyében szervezett őszi programok támogatására.

A támogatás célja: a magyarországi református egyházmegyéken belüli gyülekezetek kapcsolódásának, közös ifjúsági táborainak és együttműködéseinek a támogatása.

A támogatható tevékenység:

 • egynapos egyházi ifjúsági rendezvény szervezése, lebonyolítása az egyházmegyében legalább két gyülekezet közös szervezésében, ahol a két gyülekezet két önálló megválasztott lelkésszel rendelkezik.
 • minimum kétnapos egyházi ifjúsági tábor, rendezvény szervezése, lebonyolítása az egyházmegyében legalább két gyülekezet ifije közös szervezésében, ahol a két gyülekezet két önálló megválasztott lelkésszel rendelkezik.

Korosztály: 14–29 éves korig.

Az igényelhető támogatás összege: maximum 200 000 forint.

A támogatás előfinanszírozott.

A támogatás jellege: a támogatás formája vissza nem térítendő, egyszeri támogatás, amely beszámolóköteles. A támogatás elnyeréséhez önrész felmutatása nem szükséges.

A támogatási kérelem benyújtható:

 • eszközök vásárlására, amelyek szorosan kapcsolódnak a program megvalósításához (pl. kézműves eszközök, sporteszközök, társasjáték, szabadtéri játékok, papír-írószer eszközök stb.);
 • a résztvevők szállásköltségeinek fedezésére vagy támogatására;
 • a résztvevők étkezési költségeinek fedezésére vagy támogatására.

A támogatási kérelem nem felhasználható:

 • a részvételi díjak fedezésére vagy támogatására;
 • alkoholvásárlásra;
 • olyan eszközök vásárlására, amelyek nem szorosan a megpályázott program lebonyolítását vagy működését segítik (pl. elektronikai eszközök beszerzésére: laptop, tévé, mobiltelefon, projektor stb.).

A pályázat megvalósításának időtartama: 2023. október 1.–2023. november 30.

A pályázat beadásának módja és határideje: a pályázatot kizárólag a csatolt űrlap kitöltésével lehet beküldeni a szakmai terv csatolásával.

A beküldés határideje: 2023. október 13.

A szakmai tervnek tartalmaznia kell:

 • programtervet: a programtervben kérjük feltüntetni, hogy a rendezvény és a tábor napjain milyen programmal készülnek a résztvevőknek napi bontásban, illetve ezek a programok hogyan valósítják meg a kitűzött célokat gyülekezeti, missziós, lelkiségi szempontokból (alábbi szempontok segítségképpen: a program általános leírása, programterv, a program részletes leírása).
 • költségtervezet: a költségtervezetben kérjük megjelölni, hogy a benyújtott pályázatban megjelölt összeget milyen tételekre szeretnék fordítani. Ehhez elkészítettünk egy segédletet, amelyet e-mailben lehet kérni: horvath.agnes@reformatus.hu
 • nyilatkozatot: amelyben vállalja a két vagy több gyülekezet, hogy a kapott támogatást nem egy gyülekezet programjának fedezésére kérik, hanem a közös program megvalósításának fedezésére, amelyben a részt vevő gyülekezetek a közös költségekben osztoznak. (A nyilatkozatot minden részt vevő lelkésznek alá kell írnia, pecséttel ellátva.)
 • ajánlást: az ajánlást az egyházmegyében kijelölt ifjúsági megyei referensnek kell megírnia, hogy miért támogatja a programot, tábort. Az ajánlásban szerepelnie kell a megyei referens elérhetőségeinek is. Ha az egyházmegyében nincs kinevezett ifjúsági referens, ez esetben az egyházmegyében megválasztott esperestől kell azt kérni.

A pályázatok elbírálása: a pályázatok elbírálásáról az MRE Zsinati Hivatal Ifjúsági Osztályának osztályvezetője dönt. A kiírás kritériumainak nem megfelelő pályázat érvénytelennek tekintendő és elutasításra kerül. Az osztályvezető értékeli a pályázatban szereplő tevékenység jelentőségét, indokoltságát, a pályázat tartalmát, a tevékenység színvonalát, és vizsgálja, hogy a pályázati program megvalósítása összhangban van-e a beadott költségvetéssel.

A pályázók értesítése: Az osztályvezető döntéséről minden pályázó írásban (e-mailben) kap értesítést. A támogatást elnyert pályázókat a döntést követően az ifjúsági osztály e-mailben értesíti a további teendőkről.

A támogatás folyósítása: A támogatás folyósítására a nyertes pályázó és az ifjúsági osztály közötti támogatási szerződés aláírását követő 14 napon belül kerül sor.

Egyéb szabályok:

 1. Csak olyan tevékenység megvalósítására lehet pályázni, amelynek költségei a felhasználást alátámasztó dokumentumokkal igazolhatók, és nem tartoznak a „nem megpályázható költségek” körébe.
 2. Nem pályázható meg olyan, kizárólag magánigényt kielégítő cél, amely nem felel meg a pályázati kiírásban foglalt feltételeknek.
 3. Egy pályázó egy pályázati ciklusban csak egy pályázatot nyújthat be.
 4. Az elutasított pályázattal vagy nyertes pályázat esetén ugyanarra a támogatási célra újra pályázni nincs lehetőség.
 5. Támogatott vállalja, hogy a támogatás összegének felhasználásáról tételes és hiteles pénzügyi bizonylatokkal alátámasztott összesítőt, valamint szöveges beszámolót készít, és ezeket a hitelesített bizonylatokkal együtt elküldi az MRE Zsinati Hivatal Pénzügyi és Számviteli Osztálynak.
 6. Támogatott vállalja, hogy az 5. pontban meghatározott elszámolással egyidejűleg nyilatkozik arra vonatkozóan, hogy a központi költségvetésből vagy más forrásból pályázati úton kapott további támogatásokból teljesített kiadásokat az elszámolásban nem veszi figyelembe.
 7. A szakmai- és pénzügyibeszámoló-kötelezettség arra terjed ki, hogy a támogatott alátámassza, hogy a támogatás összegét a támogatási szerződés szerinti célra használta fel az abban, illetve a támogatási szerződéshez elválaszthatatlanul kapcsolódó pályázati anyagban megadott cél, tevékenység, költségvetés/költségterv stb. szerint.
 8. Támogatott vállalja, hogy amennyiben az 5. pontban megjelölt iratokat határidőre nem küldi meg hiánytalanul az MRE Zsinati Hivatal Pénzügyi és Számviteli Osztályának, akkor a támogatás összegét köteles visszautalni a Támogató CIB Bank Zrt. által vezetett számú bankszámlájára.

Jelentkezési űrlap: https://forms.gle/NgUJ1NiUSSp38C6w9

Nyilatkozat letöltése: NYILATKOZAT

Kérdés esetén az alábbi elérhetőségen tudnak érdeklődni:

Horváth Ágnes ifjúsági projektvezető

Telefonszám: +36-30-579-6653

E-mail: horvath.agnes@reformatus.hu