Pályázat iskolaigazgató munkakörbe

A Tatai Református Egyházközség presbitériuma mint fenntartó pályázatot hirdet a Launai Miklós Református Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Művészeti Szakgimnáziumban igazgató munkakör betöltésére.

A munkaviszony időtartama: határozatlan idejű munkaviszony.

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő.

A vezetői megbízás időtartama: a vezetői megbízás határozott időre (5 év) 2023. augusztus 1-től 2028. július 31-ig szól.

A munkavégzés helye: 2544 Neszmély, Petőfi utca 10.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A közoktatási intézmény vezetőjének feladata az intézmény színvonalas, szakszerű és törvényes működtetése, a takarékos gazdálkodás, a munkáltatói jogok gyakorlása és döntéshozatal az intézmény működésével kapcsolatban minden olyan ügyben, amelyet jogszabály nem utal más hatáskörbe. Felelős az intézményi szabályzatok elkészítéséért, jóváhagyja az intézmény pedagógiai programját, képviseli az intézményt. Vezetőként felel a pedagógiai munkáért, a nevelőtestület vezetéséért, a nevelőtestület jogkörébe tartozó döntések előkészítéséért, végrehajtásuk szakszerű megszervezéséért és ellenőrzéséért, a gyermek- és ifjúságvédelmi feladatok megszervezéséért és ellátásáért, a gyermekvédelmi jelzőrendszernek a köznevelési intézményhez kapcsolódó feladatai koordinálásáért.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény, valamint a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény és a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII. 30.) korm. rendelet rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

 • középiskolában pedagógus munkakör betöltésére jogosító egyetemi/mesterképzésben szerzett szakképzettség,
 • pedagógus-szakvizsgán szerzett intézményvezetői szakképzettség,
 • magyar állampolgárság,
 • református teljes jogú egyháztagság, konfirmáció, elkötelezett keresztyén életvitel,
 • nem áll foglalkozás eltiltásának hatálya alatt,
 • büntetlen előéletű,
 • cselekvőképes,
 • legalább öt év pedagógus munkakörben szerzett szakmai gyakorlat.

Az állás betöltéséhez szükséges egyéb feltételek:

 • felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások) ismeretek.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • 30 napnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, mely tartalmazza a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20. § (2d) és (2e) bekezdésében meghatározott követelményeknek való megfelelést is,
 • fényképes szakmai önéletrajz,
 • motivációs levél,
 • a többcélú intézmény vezetésére vonatkozó elképzelés, különös tekintettel az iskola keresztyén szellemiségére, versenyképességére, fejlesztésére, a fenntartó gyülekezettel való kapcsolattartására,
 • a végzettséget és szakképzettséget, pedagógus-szakvizsga meglétét, szakmai gyakorlatot igazoló dokumentumok másolata,
 • lelkészi ajánlás, református egyháztagság igazolása,
 • a pályázó nyilatkozata, amelyben hozzájárul a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez,
 • nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a pályázat tartalmának és személyes adatainak a pályázat elbírálásában részt vevők általi megismeréséhez hozzájárul,
 • nyilatkozat arról, hogy vele szemben a Kjt. 41.§. (2) bek. b) pontja szerinti összeférhetetlenség nem áll fenn.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • köznevelési intézményben szerzett vezetői- vagy helyettesi tapasztalat,
 • általános iskolai/művészeti szakgimnáziumi nevelés szakmai programban való eredményes részvétel,
 • szolgáló gyülekezeti tagság,
 • akkreditált pedagógus-továbbképzési programban megszerzett értékorientált vezetés tanúsítványa.

A munkakör betölthetőségének időpontja: a munkakör 2023. augusztus 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2023. május 2.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Múthné Szakáts Zita nyújt a 20/3126760-as telefonszámon vagy e-mailben a tata.igh@reformatus.hu címen.

A pályázatok benyújtásának módja:

 • postai úton, a pályázatnak a Tatai Református Egyházközség címére (2890 Tata, Kocsi utca 15.) történő megküldésével. Kérjük a borítékon feltüntetni: „intézményvezető pályázat”.
 • személyesen hivatali időben (hétfő 9–12 és szerda 14–17): Tatai Református Egyházközség Hivatala, Szabó Előd lelkipásztor, 2890 Tata, Kocsi utca 13.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A 326/2013. (VIII.30.) kormányrendeletben meghatározott véleményezési eljárás lefolytatása, azt követően szóbeli meghallgatás utáni döntés. A pályázatnak a benyújtási határidő utolsó napján 12.00 óráig meg kell érkeznie. Hiánypótlásra nincs lehetőség. A pályázat kiírója fenntartja magának a jogot, hogy a pályázati eljárást eredménytelenné nyilvánítsa. A pályázati kiírásnak nem megfelelő, késedelmesen vagy hiányosan beadott pályázatot a kiíró automatikusan érvénytelennek tekinti.

A pályázat elbírálása és a vezető megbízása a Magyarországi Református Egyház köznevelési törvényének (1995. évi I. tv.) megfelelő rendelkezései szerint történik.

A pályázat elbírálásának határideje: 2023. május 31.

A pályázati kiírás közzétételének helye:

www.egyhaziallas.hu

www.reftata.hu

Tatai Református Egyházközség Facebook oldala

Reformátusok Lapja