A választható hit- és erkölcstan szervezésének 15 lépése - 2015/16

2015. február 16., hétfő

Az alábbiakban a Zsinati Oktatási Iroda részletes menetrendet közöl az állami általános iskolákban felmenő rendszerben bevezetett, kötelezően választható hit- és erkölcstan tantárggyal kapcsolatos teendőkkel kapcsolatban. E menetrend a jogszabály alapján köti az állami iskolát és fenntartóját, valamint a szervező egyházat egyaránt.

Az  állami iskolák 1., 5. és (az állami hatévfolyamos gimnáziumok esetében) 7. évfolyamon 2013 szeptemberében bevezetésre került heti 1 tanórában a kötelező erkölcstan oktatás, mely helyett a tanuló ill. szülője választhatja valamely egyház hit- és erkölcstan oktatását. A 2015/16. tanévben belépő új évfolyamokkal már az állami általános iskolák 1-3., 5-7. és az állami hatévfolyamos gimnáziumok 7-8. évfolyamára terjed ki a kötelező erkölcstanoktatás és így a választás lehetősége.

A beiratkozás ill. átiratkozás esetén a tantárgyválasztás eljárásrendjét a  nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet [a továbbiakban: R.] 182/A és 182/B §-a szabályozza.

A Magyarországi Református Egyház a 2013/14. tanévben az ország 1.297 állami iskolájában 2.045 feladatellátási helyen 3.061 hit- és erkölcstan csoportot szervezett, melynek oktatását 962 hittanoktató végezte. A 2014/15. tanévben egyházunk már több, mint 1300 állami iskola 2.262 feladatellátási helyén 6.150 hit- és erkölcstan csoportot szervezett, melynek oktatását 1.084 hittanoktató végzi. A 2015/16. tanévre történő beiratkozás alkalmával a református hit- és erkölcstan oktatást szervező református egyházközségek figyelmébe a következő menetrend alkalmazását ajánljuk. E menetrend a jogszabály alapján köti az állami iskolát és fenntartóját, valamint a szervező egyházat egyaránt:

1.) Írásbeli meghatalmazások kiadása – 2015. február 28.

A Magyarországi Református Egyház [a továbbiakban: MRE] – mint bevett egyház – képviseletében a Zsinat elnöksége adja ki a R. 182/A § (1) bekezdésében rögzített írásbeli meghatalmazást az egyházközségek – képviseleti joggal rendelkező – lelkipásztorai számára. Amennyiben a szervezést ténylegesen más végzi, a képviseleti joggal rendelkező lelkipásztor meghatalmazást ad számára. 

Előkészítéséért a Zsinati Oktatási Iroda, valamint a Zsinati Hivatal Jogi és Közigazgatási Osztálya felelős. Felhívjuk a figyelmet arra, hogy 2015. február 25-én tartja alakuló ülését a XIV. Zsinat, s a MRE képviseletében is változás történik ezen a napon. Természetesen a február 25. előtt kiadott meghatalmazások érvényességét e változás nem érinti.

2.) A tájékoztató szülői értekezlet időpontjának kitűzése – 2015. február 18-március 4.

Az állami általános iskolában az iskola igazgatója kijelöli azt a március 1. és március 14. közötti időpontot, amikor az egyházi jogi személy – beleértve annak belső egyházi jogi személyét (a MRE esetében az egyházközséget) is – írásban meghatalmazott képviselője tájékoztatást adhat az iskolának, az iskolával tanulói jogviszonyban álló tanulóknak és a szülőknek arról, hogy igény esetén a hit- és erkölcstan oktatást milyen módon szervezi meg. Az iskola igazgatója a kijelölt időpontot olyan módon közli a településen hitéleti tevékenységet ellátó egyházi jogi személlyel, hogy azt az egyházi jogi személy a tájékoztató időpontja előtt legalább tíz nappal megkapja [R. 182/A. § (1) bek.].

Ha az egyházközség lelkipásztora, vagy az általa meghatalmazott személy a tájékoztatón nem tud megjelenni, az igazgatónak biztosítania kell annak lehetőségét, hogy az egyházközség által rendelkezésére bocsátott, hit- és erkölcstan oktatáshoz kapcsolódó papíralapú dokumentumokat (tanterv, tananyag, tankönyvek, taneszközök) a szülők megismerjék [R. 182/A. § (2) bek.].

A tájékoztató megszervezéséért az állami általános iskola igazgatója felelős. E tájékoztatót a hatévfolyamos gimnáziumokban nem kötelesek megszervezni (nincs leendő első évfolyam).

3.) A tájékoztató szülői értekezlet – 2015. március 1-14.

A R. 182/A (1) bekezdés szerinti tájékoztató megszervezéséért az állami általános iskola igazgatója felelős, a megjelenésért vagy a tájékoztató anyag eljuttatásáért pedig az egyházközség lelkipásztora. A református hit- és erkölcstan tantárgyról szóló tájékoztatáshoz a Református Pedagógiai Intézet segédanyagot bocsát ki, melyet február 28-ig elektronikusan juttat el az egyházközségek @reformatus.hu címére.

4.) Az iskola honlapján a szervező egyházak adatainak közzététele – 2015. március 16-31.

Az iskola igazgatója március 16. és március 31. között – az egyházi jogi személytől kapott tájékoztatás alapján – az iskola honlapján és a helyben szokásos módon (pl. hirdetőtáblán) nyilvánosságra hozza a következő tanévben a hit- és erkölcstan oktatás megszervezését vállaló egyházi jogi személyek megnevezését és az iskola székhelye, feladatellátási helye szerint illetékes képviselőjének nevét, címét, ennek megtörténtéről értesíti az egyházi jogi személyt [R. 182/A § (3) bek.].

A református hit- és erkölcstan oktatás megszervezése vállalásának bejelentése az egyházközség lelkipásztorának felelőssége, ez történhet a Zsinat elnökségétől kapott meghatalmazás másolatának átadásával és/vagy a megszervezés tényének írásbeli bejelentésével is. A honlapon és az egyéb helyben szokásos módon történő nyilvánosságra hozatalért, valamint a nyilvánosságra-hozatal megtörténtének a szervező egyházközséggel történő közléséért az iskola igazgatója felel.

5.) A tájékoztató anyagok hozzáférhetővé tétele – 2015. március 1-jétől folyamatosan

Az igazgatónak hozzáférhetővé kell tennie az egyházközség által rendelkezésére bocsátott hit- és erkölcstan oktatáshoz kapcsolódó papíralapú dokumentumokat, különösen a tantervet, a tananyagot, a tankönyveket és a hit- és erkölcstan oktatás munkamódszerét [R. 182/A § (4) bek.]. A tájékoztató anyag rendelkezésre bocsátásáért a szervező egyházközség lelkipásztora felel. A református hit- és erkölcstan tantárgyról szóló tájékoztató anyag elkészítéséhez a Református Pedagógiai Intézet segédanyagot bocsát ki, melyet február 28-ig elektronikusan juttat el az egyházközségek @reformatus.hu címére. A tájékoztató anyag hozzáférhetővé tételéért az iskola igazgatója felel.

6.) A beiratkozás – 2015. április 1-30., a kormányhivatal által meghatározott időpontban

Beiratkozáskor (és átiratkozáskor) a szervező egyházközség nyilvánosságra hozott adatait az iskola írásban is a szülők rendelkezésére bocsátja. Ez alapján a szülő a hit- és erkölcstan oktatással összefüggő adatkezeléshez történő önkéntes írásbeli hozzájárulással egyidejűleg írásban nyilatkozhat az iskolának arról, hogy a református hit- és erkölcstan oktatást igényli gyermeke számára [R. 182/A § (5) bek.]. Fontos kiemelni, hogy tanév közbeni átiratkozáskor is a szervező egyházi jogi személyek adatait írásban meg kell kapniuk a szülőknek.

Abban az esetben, ha a szülő nem tesz nyilatkozatot, az iskola a tanuló számára erkölcstan oktatást szervez. Ha az az egyházi jogi személy a hit- és erkölcstan oktatást mégsem vállalja, a szülőnek ismételten nyilatkoznia kell arról, hogy mit igényel gyermeke számára.

A beiratkozáskor a hit- és erkölcstan oktatás megszervezését vállaló egyházközség képviselője (meghatalmazott lelkipásztor vagy az általa meghatalmazott személy) is jelen lehet, s a szülőnek – igénye esetén – hit- és erkölcstan oktatással kapcsolatban tájékoztatást nyújthat [R. 182/A § (9) bek.].

Amennyiben az egyházközség képviselője a beiratkozáskor nem tud megjelenni, az igazgatónak biztosítania kell az egyházi jogi személy által rendelkezésére bocsátott hit- és erkölcstan oktatáshoz kapcsolódó papíralapú dokumentumok megismerhetőségét.

A beiratkozás időpontjának meghatározásáért az illetékes kormányhivatal, az időpont nyilvánosságra hozataláért, a papíralapú tájékoztató dokumentumok megismerhetővé tételéről, az igazgató felel. A szervező egyházközség lelkipásztora felelős az időpont megismeréséért, a beiratkozáson történő megjelenésért, a szóbeli tájékoztatásért vagy az írásbeli tájékoztató dokumentumoknak az igazgató részére történő átadásáért.

7.) Az adatok átadása – a beiratkozást követő 3 napon belül

Amennyiben a szülő a református hit- és erkölcstan oktatást választja, az erről szóló nyilatkozatával egyidejűleg ahhoz is hozzájárul, hogy az iskola az érintett gyermekek nevét és osztályuknak megnevezését a szervező egyházközség képviselőjének 3 napon belül átadja [R. 182/A § (8) bek., R. 182/B § (1) bek.]. A beírt, az adott egyház hit- és erkölcstan oktatását igénylő tanulók nevének megadásáért ill. osztályának megnevezéséért az igazgató felel. Amennyiben a 3 nap eredménytelenül telik el, a szervező egyházközség lelkipásztora felelős az adatok írásban történő kikéréséért.

8.) Egyeztetés a tanulócsoportok kialakításáról – az adatok átadását követő 7 napon belül

Az adatok átadását követő hét napon belül az igazgató köteles egyeztetést lefolytatni a tanulócsoportok kialakításáról azon egyházak képviselőivel, amelyek által szervezett hit- és erkölcstan oktatás iránti igényről a szülők nyilatkoztak és amelyek a hit- és erkölcstan oktatás megszervezését vállalták [R. 182/B § (2) bek.]. Az egyeztetés összehívásáért az igazgató felel, az ezen az egyeztetésen történő részvételért a szervező egyházközség képviselője felel. Amennyiben a 7 nap eredménytelenül telik el, a szervező egyházközség lelkipásztora felel az egyeztetés összehívásának kérelmezéséért.

Az együttműködési, valamint a hit- és erkölcstan oktatáshoz szükséges tárgyi feltételek biztosítására vonatkozóan előírt kötelezettség nem teljesítése esetén, a szervező egyházközség lelkipásztora felelős az állami iskola fenntartójának képviselőjénél kezdeményezni az együttműködés kialakítását. Az állami intézményfenntartó képviselője a kezdeményezésére köteles gondoskodni a szükséges együttműködés kialakításáról és a feltételek biztosításáról [R. 182/B § (9) bek.].

            A csoportok szervezésének szempontjai:
a)      a hit- és erkölcstan oktatásban részt vevő tanulócsoportok összevonhatók,
b)      az erkölcstan helyett választott hit- és erkölcstan órákat elsősorban az erkölcstan órák számára az órarendben meghatározott időben kell megtartani [R. 182/B § (3) bek.].

Amennyiben az egyházi jogi személy az erkölcstan órával azonos időpontban a hit- és erkölcstan órát nem tudja megtartani, az érintett szülők írásbeli egyetértő nyilatkozata alapján az igazgató és a szervező egyházközség képviselője írásban megállapodhat arról, hogy a hit- és erkölcstan órákat az egyházközség más időpontban az iskolában vagy más időpontban az iskola épületén kívül tartja meg [R. 182/B § (4) bek.]. 

Az iskola tanév közben nem változtathatja meg az érintett szülők nyilatkozata alapján és a szervező egyházközség képviselőjével lefolytatott egyeztetés eredményeként a hit- és erkölcstan oktatás vonatkozásában meghatározott csoportbeosztást [R. 182/B § (6) bek.]. A 2014/15. tanév kezdetén, s a tanév közben is többször érkezett jelzés arról, hogy az iskola egyoldalúan megváltoztatja a csoportbeosztást. Amennyiben az egyeztetésre május-június hónapban sor került, akkor ezt az iskola egyoldalúan nem teheti meg. Amennyiben az egyeztetés elmaradásába az egyházközség belenyugodott, úgy nehéz az egyeztetés eredményére hivatkozni.

9.) A tantárgyválasztás módosítása, ill. a leendő ötödikesek választása – 2015. május 20.

Amennyiben a szülő a következő tanévre vonatkozóan az erkölcstan vagy a hit- és erkölcstan tantárgyra vonatkozó választását módosítani kívánja, az erre vonatkozó szándékát minden tanév május 20-áig írásban közli az igazgatóval és a szervező egyházközség képviselőjével [R. 182/B § (7] bek.].

Amennyiben a szülő a tanuló számára a második–nyolcadik évfolyamokon erkölcstan helyett hit- és erkölcstant vagy egy más egyházi jogi személy által tartott hit- és erkölcstant választ, a tanulmányok megkezdésének feltételeit az újonnan választott hit- és erkölcstan oktatást folytató egyházi jogi személy határozza meg [R. 182/B § (8) bek.].

10.) Az adatok átadása ill. egyeztetés a csoportok kialakításáról – május 23. ill. május 30.

Az igazgató köteles a leendő ötödik évfolyamos (illetve a választásukat módosító) tanulók esetében ugyanazt az eljárást követni, mint amit a jogszabály a beiratkozottak esetében előírt.

11.) Létszámjelentés a 2015. október 1-jén várható (becsült) létszámról – 2015. június 10.

A létszámjelentés adatlapjának május 20-ig a www.reformatus.hu oldalon történő közzétételéért – a ZST-275/2013.11.13. határozattal módosított, a MRE hittanoktatási támogatás igényléséről, folyósításáról és elszámolásáról szóló szabályrendelete [a továbbiakban: Szabályrendelet] értelmében – a Zsinati Oktatási Iroda felel. Az adatlap kitöltése (az egyházközségi támogatásigénylés) előtt a szervező egyházközség lelkipásztora egyezteti a református hit- és erkölcstan oktatást igénylő, valamint az 5-7. (hatévfolyamos gimnáziumok esetén) 7-8. évfolyamos tanulók tervezett létszámát (nevét, osztályát).

Az egyházközségi támogatás igényléséért az egyházközség lelkipásztora, az igénylések összesítéséért, s a Magyar Államkincstár számára eljuttatandó bevett egyházi igénylés összesítéséért a Zsinati Oktatási iroda felel.

12.) Tankönyvrendelés – 2015. június 30., augusztus 25., szeptember 10. ill. 15-30.

A Szabályrendelet ZST-365/2014.05.28. határozattal történt módosítása ,ár a 2014/15. tanév kezdete előtt szabályozta a tankönyvrendelés és –terjesztés módját. A 2015/16. tanév tankönyvterjesztését is a Zsinati Oktatási Iroda közvetítésével a MRE Kálvin János Kiadója végzi. Az hit- és erkölcstanoktatást szervező egyházközségek a június 10-én határidős létszámjelentésükkel szolgáltatnak adatot a 2015/16. tanév tankönyvrendeléséhez. A tankönyveket és munkafüzeteket az október 1-jére becsült létszámadatok alapján a Zsinati Oktatási Iroda rendeli meg június 30-ig a Kálvin Kiadótól.

A tankönyvek biztosításához a MRE felhasználja a tankönyvtámogatást, melynek összege – a Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről szóló 2014. évi C. törvény 8. melléklet IV. pont 2. alpontja alapján – az 1-3. évfolyamon 980 Ft/tanuló, az 5-7. évfolyamon 1.270 Ft/tanuló, illetve (hatévfolyamos gimnáziumok esetén) a 7-8. évfolyamon 1.580 Ft/tanuló. Valamennyi, a református hit- és erkölcstan oktatást igénylő tanuló után jár a támogatás, így valamennyi tanuló ingyen jut a tankönyvekhez és munkafüzetekhez. A tanulóktól a tankönyv használatáért hozzájárulást kérni nem lehet. A tankönyveket a Kálvin Kiadó augusztus 25-ig juttatja el az egyházközségek postacímére.

A szeptember 1-jéig bekövetkező létszámnövekedés alapján az egyházközség szeptember 1-10. között juttathatja el pótigénylését a Zsinati Oktatási Iroda számára, amely szeptember 15-ig megrendeli a tankönyveket a Kálvin Kiadótól. A Kálvin Kiadó október 15-ig teljesíti a pótrendeléseket.

A szeptember 1-jéig bekövetkező létszámcsökkenés esetén az egyházközségek szeptember 15-30. között juttathatják vissza a többletkiadványokat a Kálvin Kiadó részére. A szeptember 10. után bekövetkező létszámnövekedés esetén pótrendelést már a Kálvin Kiadó nem tud elfogadni. A Zsinati Oktatási Iroda és a szervező egyházközségek képviselői november 30-ig írásban egyeztetik az egyházközség kezelésében lévő tartós tankönyvek állományát.

A tankönyvrendelésben az állami iskolának csupán az a szerepe, hogy rögzíti az adatokat a Könyvtárellátó Nkft. informatikai rendszerében. A tankönyveket nem az iskola rendeli meg, hanem a június 10-i adatszolgáltatás révén a Zsinati Oktatási Iroda a Kálvin Kiadótól. Az állami iskolával közölni kell 2015. április 1-jéig a református hit- és erkölcstan tankönyvek és munkafüzetek kódszámait a következők szerint:

Állami általános iskola esetén 

Évf.

Kód

Taneszköz neve

Taneszköz jellege

1.

RP-001/TK

Isten tenyerén, Református hit- és erkölcstan tankönyv 1. osztályos tanulók számára

Tartós tankönyv

1.

RP-001/1MFGY

Isten tenyerén, Református hit- és erkölcstan munkafüzet 1. osztályos tanulók részére

Munkafüzet

2.

RP-002/TK

Istennel az úton, Református hit- és erkölcstan tankönyv 2. osztályos tanulók számára

Tartós tankönyv

2.

RP-002/1MFGY

Istennel az úton, Református hit- és erkölcstan munkafüzet 2. osztályos tanulók számára

Munkafüzet

3.

RP-003/TK

A szabadító Isten szeretetében, Református hit- és erkölcstan tankönyv 3. osztályos tanulók számára

Kísérleti tankönyv

3.

RP-003/1MFGY

A szabadító Isten szeretetében, Református hit- és erkölcstan munkafüzet 3. osztályos tanulók számára

Munkafüzet

5.

RP-005/TK

Istennel a döntéseinkben, Református hit- és erkölcstan tankönyv 5. osztályos tanulók számára

Tartós tankönyv

5.

RP-005/1MFGY

Istennel a döntéseinkben, Református hit- és erkölcstan munkafüzet 5. osztályos tanulók számára

Munkafüzet

6.

RP-006/TK

Isten világosságában, Református hit- és erkölcstan tankönyv, 6. osztályos tanulók számára

Tartós tankönyv

6.

RP-006/1MFGY

Isten világosságában, Református hit- és erkölcstan munkafüzet 6. osztályos tanulók számára

Munkafüzet

7.

 

RP-007/TK

Isten vonzásában, Református hit- és erkölcstan tankönyv 7. osztályos tanulók számára

Kísérleti tankönyv

7.

 

RP-007/1MFGY

Isten vonzásában, Református hit- és erkölcstan munkafüzet 7. osztályos tanulók számára

Munkafüzet

 Állami hatévfolyamos gimnázium esetén

Évf.

Kód

Taneszköz neve

Taneszköz jellege

7.

 

RP-007/TK

Isten vonzásában,

Református hit- és erkölcstan tankönyv 7. osztályos tanulók számára

Kísérleti tankönyv

7.

 

RP-007/1MFGY

Isten vonzásában,

Református hit- és erkölcstan munkafüzet 7. osztályos tanulók számára

Munkafüzet

8.

 

RP-108

Hittan 8. tankönyv

Tankönyv

(régi tanterv)

13.) Az órarend és az iskolai adminisztráció előkészítése – 2015. augusztus 31.

A 2015/16. tanév órarendjének kialakítása az állami iskola feladata. Az órarendkészítés előtt az intézmény köteles egyeztetni a hittanoktatás szervező egyházi jogi személyekkel. Ennek elmaradása esetén a szervező egyházközség lelkipásztora felelős az állami iskola fenntartójának képviselőjénél kezdeményezni az együttműködés kialakítását. Az állami intézményfenntartó képviselője a kezdeményezésére köteles gondoskodni a szükséges együttműködés kialakításáról és a feltételek biztosításáról [R. 182/B § (9) bek.]. 

A hit- és erkölcstan tantárgy értékelése és minősítése az iskola pedagógiai programjában meghatározottak szerint történik. Az iskola a tanügyi dokumentumaiban az „Erkölcstan/Hit- és erkölcstan” megnevezést használja [R. 182/B § (10) bek.]. Az iskola pedagógiai programja megtalálható az iskola honlapján, ill. a www.oktatas.hu honlapon az intézménykereső felületen az intézményi dokumentumok között. [A Köznevelési Információs Rendszerben (KIR) az intézménykereséshez szükséges az iskola ún. OM-azonosítójának ismerete.] Az iskola pedagógiai programja az adott tanévre vonatkozó hatállyal kizárólag tanévkezdés előtt módosítható. A református hit- és erkölcstan oktatásban részesülő tanulók teljesítményének értékeléséért a hittanoktató felel.

A hit- és erkölcstan órákra vonatkozó csoportnaplót a hittanoktató vezeti, az iskola egyéb tanügyi dokumentumaiban a hit- és erkölcstan oktatással kapcsolatos további adminisztrációt a hittanoktató tájékoztatása alapján minden tanítási órát követő tanítási nap végéig az érintett tanulók osztályfőnöke végzi el [R. 182/B § (11) bek.]. Amennyiben az állami iskola nem biztosítja az első tanítási óráig az iskola bélyegzőjével ellátott csoportnaplót, úgy az egyházközség lelkipásztora által hitelesített református egyházi csoportnapló megnyitása válik szükségessé. A csoportnapló megrendelhető a MRE Kálvin János Kiadójától. A hit- és erkölcstan oktatás tanügyi dokumentumainak vezetéséért a hittanoktató, a dokumentáció ellenőrzéséért az egyházközség lelkipásztora felelős. A tanügyi dokumentumok kiadása és terjesztése a MRE Kálvin János Kiadójának feladata.

Amennyiben a szervező egyházközség nem tud gondoskodni a hittanoktató szakszerű helyettesítéséről, az iskola köteles a református hit- és erkölcstan órán részt vevő tanulók felügyeletéről gondoskodni [R. 182/B § (12) bek.]. Amennyiben tartós (2 hetet meghaladó) helyettesítés válik szükségessé, közvetlen kifizetés esetén a szervező egyházközség képviselője tájékoztatja e tényről a Zsinati Oktatási Irodát. A szakszerű helyettesítés megszervezéséért a szervező egyházközség képviselője felel, a szakszerű helyettesítés lehetőségének hiányában az iskolaigazgató felel a tanulók felügyeletének megszervezéséért.

14.) A 2015/16. tanév hittanoktatói adatainak bejelentése – 2015. szeptember 10.

A Szabályrendelet 16. § (1) bekezdése alapján az egyházközségek a hittanoktatókkal megkötött munkaszerződés másolati példánya, illetve az egyházmegyei hozzájárulás Zsinati Oktatási Irodának történő megküldésével kérhetik, hogy közvetett kifizetőhelyként történjen az átlagbér alapú támogatás átadása számukra. (Ez esetben a munkaszerződéssel foglalkoztatott hittanoktatók által oktatott gyermekek létszámának megfelelő támogatás átadására október hónaptól a tárgyhó 7-10. napja között kerül sor.)

Annak érdekében, hogy a közvetlen kifizetés keretében – megbízási szerződéssel ill. díjlevél-kiegészítéssel – foglalkoztatott hittanoktatók számára az első kifizetés időben megtörténjen, a 2014 szeptemberétől újonnan foglalkoztatott hittanoktatók adatainak közlése is ajánlatos. Mind a közvetett, mind a közvetlen kifizetés esetében az adatok közléséért a hittanoktatást szervező egyházközség képviselője, az adatok rögzítéséért és a támogatás átadásának, valamint a csoportdíj kifizetésének előkészítéséért a Zsinati Oktatási Iroda felel. A 2014/15. tanév kezdetén a szeptember 10-i és az október 10-i adatszolgáltatás nagy terhet rótt az egyházközségekre és a Zsinati Oktatási Irodára egyaránt. A hittanoktatók adatainak szeptember 10-i rögzítése nélkülözhetetlen ahhoz, hogy október első napjaiban hozzájuthassanak megbízási díjukhoz. Az október 10-i adatszolgáltatás az állami támogatás igénylése szempontjából nélkülözhetetlen. Az adminisztráció egyszerűsítése vagy a szeptember 10-i adatszolgáltatás (ezzel az október eleji kifizetés) elmaradásával, vagy a hittanoktatás adatainak nyilvántartását egyszerűsítő szoftver beszerzésével válik lehetővé.

15.) A 2015/16. tanév október 1-jei ténylétszámának jelentése – 2015. október 10.

A létszámjelentés adatlapjának szeptember 15-ig a www.reformatus.hu oldalon történő közzétételéért – a Szabályrendelet értelmében – a Zsinati Oktatási Iroda felel. Az adatlap kitöltése (az egyházközségi támogatásigénylés) előtt a szervező egyházközség lelkipásztora egyezteti a református hit- és erkölcstan oktatást igénylő, valamint az 5-7. (hatévfolyamos gimnáziumok esetén) 7-8. évfolyamos tanulók ténylétszámát (nevét, osztályát).

Az egyházközségi támogatás igényléséért az egyházközség lelkipásztora, az igénylések összesítéséért, s a Magyar Államkincstár számára eljuttatandó bevett egyházi igénylés összesítéséért a Zsinati Oktatási iroda felel.

Budapest, 2015. február 10.

Zsinati Oktatási Iroda

Ez történik továbbiak →

Istent keresem

Mt 10,1–15

„Magához hívta tizenkét tanítványát...” tovább >


Új fordítású Biblia / Károli-Biblia / Hitvallásaink