A választható hit- és erkölcstan szervezésének 15 lépése

A 2018/19. tanévre történő beiratkozáskor, illetve átiratkozáskor alkalmazott szabályok.

A 2016/17. tanévtől már az állami iskolák 1-8. évfolyamára terjed ki a kötelező etikaoktatás, így a hit- és erkölcstan választásának a lehetősége. A 2018/19. tanévben tehát már hatodikosok lesznek, akik 2013-ban megkezdték a választható hit- és erkölcstanoktatást.

A beiratkozás ill. átiratkozás esetén a tantárgyválasztás eljárásrendjét a  nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet [a továbbiakban: R.] 182/A és 182/B §-a szabályozza (a vonatkozó jogi normák a menetrend végén olvashatóak).

A 2018/19. tanévre történő beiratkozás alkalmával a református hit- és erkölcstan oktatást szervező református egyházközségek figyelmébe a következő menetrend alkalmazását ajánljuk. E menetrend a jogszabály alapján köti az állami iskolát és fenntartóját, valamint a szervező egyházat egyaránt: 

1.) Írásbeli meghatalmazások kiadása – 2018. február 28.

A Magyarországi Református Egyház [a továbbiakban: MRE] – mint bevett egyház – képviseletében a Zsinat elnöksége adja ki a R. 182/A § (1) bekezdésében rögzített írásbeli meghatalmazást az egyházközségek – képviseleti joggal rendelkező – lelkipásztorai számára. Amennyiben a szervezést ténylegesen más végzi, a képviseleti joggal rendelkező lelkipásztor meghatalmazást adhat számára.

Előkészítéséért a Zsinati Oktatási Iroda, valamint a Zsinati Hivatal Jogi és Közigazgatási Osztálya felelős.

2.) A tájékoztató szülői értekezlet időpontjának kitűzése – 2018. február 18-március 4.

Az állami általános iskolában az iskola igazgatója kijelöli azt a március 1. és március 14. közötti időpontot, amikor az egyházi jogi személy – beleértve annak belső egyházi jogi személyét (a MRE esetében az egyházközséget) is – írásban meghatalmazott képviselője tájékoztatást adhat az iskolának, az iskolával tanulói jogviszonyban álló tanulóknak és a szülőknek arról, hogy igény esetén a hit- és erkölcstan oktatást milyen módon szervezi meg. Az iskola igazgatója a kijelölt időpontot olyan módon közli a településen hitéleti tevékenységet ellátó egyházi jogi személlyel, hogy azt az egyházi jogi személy a tájékoztató időpontja előtt legalább tíz nappal megkapja [R. 182/A. § (1) bek.].

Ha az egyházközség lelkipásztora, vagy az általa meghatalmazott személy a tájékoztatón nem tud megjelenni, az igazgatónak biztosítania kell annak lehetőségét, hogy az egyházközség által rendelkezésére bocsátott, hit- és erkölcstan oktatáshoz kapcsolódó papíralapú dokumentumokat (tanterv, tananyag, tankönyvek, taneszközök) a szülők megismerjék [R. 182/A. § (2) bek.].

A tájékoztató megszervezéséért az állami iskola igazgatója felelős. E tájékoztatót a hatévfolyamos gimnáziumokban nem kötelesek megszervezni (nincs leendő első évfolyam).

3.) A tájékoztató szülői értekezlet – 2018. március 1-14.

A R. 182/A (1) bekezdés szerinti tájékoztató megszervezéséért az állami általános iskola igazgatója felelős, a megjelenésért vagy a tájékoztató anyag eljuttatásáért pedig az egyházközség lelkipásztora. A református hit- és erkölcstan tantárgyról szóló tájékoztatáshoz kapcsolódóan a Magyarországi Református Egyház www.reformatus.hu valamint a Református Pedagógiai Intézet www.refpedi.hu honlapján segédanyagokat bocsátunk közre.

4.) Az iskola honlapján a szervező egyházak adatainak közzététele – 2018. március 16-31.

Az iskola igazgatója március 16. és március 31. (a húsvéti szünet miatt gyakorlatilag március 28.) között – az egyházi jogi személytől kapott tájékoztatás alapján – az iskola honlapján és a helyben szokásos módon (pl. hirdetőtáblán) nyilvánosságra hozza a következő tanévben a hit- és erkölcstan oktatás megszervezését vállaló egyházi jogi személyek megnevezését és az iskola székhelye, feladatellátási helye szerint illetékes képviselőjének nevét, címét, ennek megtörténtéről értesíti az egyházi jogi személyt [R. 182/A § (3) bek.].

A református hit- és erkölcstan oktatás megszervezése vállalásának bejelentése az egyházközség lelkipásztorának felelőssége, ez történhet a Zsinat elnökségétől kapott meghatalmazás másolatának átadásával és/vagy a megszervezés tényének írásbeli bejelentésével is. A honlapon és az egyéb helyben szokásos módon történő nyilvánosságra hozatalért, valamint a nyilvánosságra-hozatal megtörténtének a szervező egyházközséggel történő közléséért az iskola igazgatója felel.

5.) A tájékoztató anyagok hozzáférhetővé tétele – 2018. március 1-jétől folyamatosan

Az igazgatónak hozzáférhetővé kell tennie az egyházközség által rendelkezésére bocsátott hit- és erkölcstan oktatáshoz kapcsolódó papíralapú dokumentumokat, különösen a tantervet, a tananyagot, a tankönyveket és a hit- és erkölcstan oktatás munkamódszerét [R. 182/A § (4) bek.]. A tájékoztató anyag rendelkezésre bocsátásáért a szervező egyházközség lelkipásztora felel. A tájékoztató anyag hozzáférhetővé tételéért az iskola igazgatója felel.

6.) A beiratkozás – 2018. április 1-30., a járási hivatal által meghatározott időpontban

Beiratkozáskor (és átiratkozáskor) a szervező egyházközség nyilvánosságra hozott adatait az iskola írásban is a szülők rendelkezésére bocsátja. Ez alapján a szülő a hit- és erkölcstan oktatással összefüggő adatkezeléshez történő önkéntes írásbeli hozzájárulással egyidejűleg írásban nyilatkozhat az iskolának arról, hogy a református hit- és erkölcstan oktatást igényli gyermeke számára [R. 182/A § (5) bek.]. Fontos kiemelni, hogy tanév közbeni átiratkozáskor is a szervező egyházi jogi személyek adatait írásban meg kell kapniuk a szülőknek.

Abban az esetben, ha a szülő nem tesz nyilatkozatot, az iskola a tanuló számára etikaoktatást szervez. Ha az az egyházi jogi személy a hit- és erkölcstan oktatást mégsem vállalja, a szülőnek ismételten nyilatkoznia kell arról, hogy mit igényel gyermeke számára.

A beiratkozáskor a hit- és erkölcstan oktatás megszervezését vállaló egyházközség képviselője (meghatalmazott lelkipásztor vagy az általa meghatalmazott személy) is jelen lehet, s a szülőnek – igénye esetén – hit- és erkölcstan oktatással kapcsolatban tájékoztatást nyújthat [R. 182/A § (9) bek.].

Amennyiben az egyházközség képviselője a beiratkozáskor nem tud megjelenni, az igazgatónak biztosítania kell az egyházi jogi személy által rendelkezésére bocsátott hit- és erkölcstan oktatáshoz kapcsolódó papíralapú dokumentumok megismerhetőségét.

A beiratkozás időpontjának meghatározásáért az illetékes járási hivatal, az időpont nyilvánosságra hozataláért, a papíralapú tájékoztató dokumentumok megismerhetővé tételéről, az igazgató felel. A szervező egyházközség lelkipásztora felelős az időpont megismeréséért, a beiratkozáson történő megjelenésért, a szóbeli tájékoztatásért vagy az írásbeli tájékoztató dokumentumoknak az igazgató részére történő átadásáért.

7.) Az adatok átadása – a beiratkozást követő 3 napon belül

Amennyiben a szülő a református hit- és erkölcstan oktatást választja, az erről szóló nyilatkozatával egyidejűleg ahhoz is hozzájárul, hogy az iskola az érintett gyermekek nevét és osztályuknak megnevezését a szervező egyházközség képviselőjének 3 napon belül átadja [R. 182/A § (8) bek., R. 182/B § (1) bek.]. A beírt, az adott egyház hit- és erkölcstan oktatását igénylő tanulók nevének megadásáért ill. osztályának megnevezéséért az igazgató felel. Amennyiben a 3 nap eredménytelenül telik el, a szervező egyházközség lelkipásztora felelős az adatok írásban történő kikéréséért.

8.) Egyeztetés a tanulócsoportok kialakításáról – az adatok átadását követő 7 napon belül

Az adatok átadását követő hét napon belül az igazgató köteles egyeztetést lefolytatni a tanulócsoportok kialakításáról azon egyházak képviselőivel, amelyek által szervezett hit- és erkölcstan oktatás iránti igényről a szülők nyilatkoztak és amelyek a hit- és erkölcstan oktatás megszervezését vállalták [R. 182/B § (2) bek.]. Az egyeztetés összehívásáért az igazgató felel, az ezen az egyeztetésen történő részvételért a szervező egyházközség képviselője felel. Amennyiben a 7 nap eredménytelenül telik el, a szervező egyházközség lelkipásztora felel az egyeztetés összehívásának kérelmezéséért.

Az együttműködési, valamint a hit- és erkölcstan oktatáshoz szükséges tárgyi feltételek biztosítására vonatkozóan előírt kötelezettség nem teljesítése esetén, a szervező egyházközség lelkipásztora felelős az állami iskola fenntartójának képviselőjénél kezdeményezni az együttműködés kialakítását. Az állami intézményfenntartó képviselője a kezdeményezésére köteles gondoskodni a szükséges együttműködés kialakításáról és a feltételek biztosításáról [R. 182/B § (9) bek.].

            A csoportok szervezésének szempontjai:

a)      a hit- és erkölcstan oktatásban részt vevő tanulócsoportok összevonhatók,

b)      az etika helyett választott hit- és erkölcstan órákat elsősorban az etikaórák számára az órarendben meghatározott időben kell megtartani [R. 182/B § (3) bek.].

Amennyiben az egyházi jogi személy az etikaórával azonos időpontban a hit- és erkölcstan órát nem tudja megtartani, az érintett szülők írásbeli egyetértő nyilatkozata alapján az igazgató és a szervező egyházközség képviselője írásban megállapodhat arról, hogy a hit- és erkölcstan órákat az egyházközség más időpontban az iskolában vagy más időpontban az iskola épületén kívül tartja meg [R. 182/B § (4) bek.].

Az iskola tanév közben nem változtathatja meg az érintett szülők nyilatkozata alapján és a szervező egyházközség képviselőjével lefolytatott egyeztetés eredményeként a hit- és erkölcstan oktatás vonatkozásában meghatározott csoportbeosztást [R. 182/B § (6) bek.]. A korábbi tanévekben többször érkezett jelzés arról, hogy az iskola egyoldalúan megváltoztatja a csoportbeosztást. Amennyiben az egyeztetésre május-június hónapban sor került, akkor ezt az iskola egyoldalúan nem teheti meg. Amennyiben az egyeztetés elmaradásába az egyházközség belenyugodott, úgy nehéz az egyeztetés eredményére hivatkozni.

9.) A tantárgyválasztás módosítása – 2018. május 20.

Amennyiben a szülő a következő tanévre vonatkozóan az etika vagy a hit- és erkölcstan tantárgyra vonatkozó választását módosítani kívánja, az erre vonatkozó szándékát minden tanév május 20-áig írásban közli az igazgatóval és a szervező egyházközség képviselőjével [R. 182/B § (7] bek.].

Amennyiben a szülő a tanuló számára a második–nyolcadik évfolyamokon etika helyett hit- és erkölcstant vagy egy más egyházi jogi személy által tartott hit- és erkölcstant választ, a tanulmányok megkezdésének feltételeit az újonnan választott hit- és erkölcstan oktatást folytató egyházi jogi személy határozza meg [R. 182/B § (8) bek.].

10.) Az adatok átadása ill. egyeztetés a csoportok kialakításáról – május 23. ill. május 30.

Az igazgató köteles a leendő ötödik évfolyamos (illetve a választásukat módosító) tanulók esetében ugyanazt az eljárást követni, mint amit a jogszabály a beiratkozottak esetében előírt.

11.) Létszámjelentés a 2018. október 1-jén várható (becsült) létszámról – 2018. június 10.

A létszámjelentés adatlapjának május 20-ig a www.reformatus.hu oldalon történő közzétételéért – a ZST-91/2016.06.01. határozattal elfogadott, a hittanoktatás szervezésének rendjéről és a hittanoktatók zsinati foglalkoztatásáról szóló szabályrendelet [a továbbiakban: Szabályrendelet] értelmében – a Zsinati Oktatási Iroda felel. Az adatlap kitöltése (az egyházközségi támogatásigénylés) előtt a szervező egyházközség lelkipásztora egyezteti a református hit- és erkölcstan oktatást igénylő tanulók tervezett létszámát (nevét, osztályát).

Az egyházközségi támogatás igényléséért az egyházközség lelkipásztora, az igénylések összesítéséért, s a Magyar Államkincstár számára eljuttatandó bevett egyházi igénylés összesítéséért a Zsinati Oktatási iroda felel. A ZST-91/2016.06.01. számú határozat 2. pontja alapján a hittan.reformatus.hu honlapon a júniusi adatszolgáltatást online is meg kell ismételni. Amennyiben az egyházközségek túlnyomó része használatba veszi a rendszert, akkor az adatszolgáltatás a jövőben jelentősen leegyszerűsíthető lesz.

12.) Tankönyvrendelés – 2018. június 30., augusztus 25., szeptember 10. ill. 15-30.

A Szabályrendelet határozza meg a tankönyvrendelés és tankönyvterjesztés eljárásrendjét. A 2017/18. tanév tankönyvterjesztését is a Zsinati Oktatási Iroda közvetítésével a MRE Kálvin János Kiadója végzi. Az hit- és erkölcstanoktatást szervező egyházközségek a június 10-én határidős létszámjelentésükkel szolgáltatnak adatot a 2018/19. tanév tankönyvrendeléséhez. A tankönyveket és munkafüzeteket az október 1-jére becsült létszámadatok alapján a Zsinati Oktatási Iroda rendeli meg június 30-ig a Kálvin Kiadótól.

A tankönyvek biztosításához a MRE felhasználja a tankönyvtámogatást, melynek összege – a Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről szóló 2017. évi C. törvény 7. melléklet IV. pont 2. alpontja alapján – az 1-4. évfolyamon 980 Ft/tanuló, az 5-8. évfolyamon 1.270 Ft/tanuló, illetve (hatévfolyamos gimnáziumok esetén) a 7-8. évfolyamon 1.580 Ft/tanuló. Valamennyi, a református hit- és erkölcstan oktatást igénylő tanuló után jár a támogatás, így valamennyi tanuló ingyen jut a tankönyvekhez és munkafüzetekhez. A tanulóktól a tankönyv használatáért hozzájárulást kérni nem lehet. A tankönyveket a Kálvin Kiadó augusztus 25-ig juttatja el az egyházközségek postacímére.

A szeptember 1-jéig bekövetkező létszámnövekedés alapján az egyházközség szeptember 1-10. között juttathatja el pótigénylését a Zsinati Oktatási Iroda számára, amely szeptember 15-ig megrendeli a tankönyveket a Kálvin Kiadótól. A Kálvin Kiadó október 15-ig teljesíti a pótrendeléseket.

A szeptember 1-jéig bekövetkező létszámcsökkenés esetén az egyházközségek szeptember 15-30. között juttathatják vissza a többletkiadványokat a Kálvin Kiadó részére. A szeptember 10. után bekövetkező létszámnövekedés esetén pótrendelést már a Kálvin Kiadó nem tud elfogadni. A Zsinati Oktatási Iroda és a szervező egyházközségek képviselői november 30-ig írásban egyeztetik az egyházközség kezelésében lévő tartós tankönyvek állományát.

A tankönyvrendelésben az állami iskolának csupán az a szerepe, hogy rögzíti az adatokat a Könyvtárellátó Nkft. (KELLÓ) informatikai rendszerében. A tankönyveket nem az iskola rendeli meg, hanem a június 10-i adatszolgáltatás révén a Zsinati Oktatási Iroda a Kálvin Kiadótól. Az állami iskolával közölni kell 2018. április 1-jéig a református hit- és erkölcstan tankönyvek és munkafüzetek kódszámait a következők szerint: 

Évfolyam

Taneszköz kódja

Taneszköz fajtája

(taneszköz jellege)

Cím

Szerző

1.

 

RP-001/

1TKGY

 

Munkáltató tankönyv, nyomtatott

Isten tenyerén,

Református hit- és erkölcstan tankönyv állami iskolák 1. osztályos tanulói számára

Szászi Andrea, Bölcsföldiné Türk Emese, Szénási Lilla, Zimányi Noémi

1.

RP-001/2TKEI

Munkáltató tankönyv, nyomtatott

 

 

Isten tenyerén,

Református hit- és erkölcstan tankönyv egyházi iskolák 1. osztályos tanulói számára

Szászi Andrea, Bölcsföldiné Türk Emese, Szénási Lilla, Zimányi Noémi

2.

RP-002/TK

Tartós tankönyv,

nyomtatott

Istennel az úton,

Református hit- és erkölcstan tankönyv 2. osztályos tanulók számára

Kustár Gábor, Szászi Andrea

2.

RP-002

/1MFGY

Munkafüzet,

nyomtatott

Istennel az úton,

Református hit- és erkölcstan munkafüzet állami iskolák 2. osztályos tanulói számára

Kustár Gábor, Szászi Andrea

2.

RP-002/2MFEI

Munkafüzet,

nyomtatott

Istennel az úton,

Református hit- és erkölcstan munkafüzet egyházi iskolák 2. osztályos tanulói számára

Kustár Gábor,

Szászi Andrea

3.

RP-003/TK

Tartós tankönyv, nyomtatott

A szabadító Isten szeretetében,

Református hit- és erkölcstan tankönyv 3. osztályos tanulók számára

Szabóné László Lilla

3.

RP-003

/1MFGY

Munkafüzet,

nyomtatott

A szabadító Isten szeretetében,

Református hit- és erkölcstan munkafüzet állami iskolák 3. osztályos tanulói számára

Szabóné László Lilla

3.

RP-003

/2MFEI

Munkafüzet,

nyomtatott

A szabadító Isten szeretetében,

Református hit- és erkölcstan munkafüzet egyházi iskolák 3. osztályos tanulói számára

Szabóné László Lilla

4.

RP-004/TK

Tartós tankönyv, nyomtatott

Isten a mi királyunk,

Református hit- és erkölcstan tankönyv 4. osztályos tanulók számára

Szabóné László Lilla

4.

RP-004

/1MFGY

Munkafüzet, nyomtatott

Isten a mi királyunk,

Református hit- és erkölcstan munkafüzet állami iskolák 4. osztályos tanulói számára

Szabóné László Lilla

4.

RP-004

/2MFEI

Munkafüzet, nyomtatott

Isten a mi királyunk,

Református hit- és erkölcstan munkafüzet egyházi iskolák 4. osztályos tanulói számára

Szabóné László Lilla

5.

RP-005/TK

Tartós tankönyv

nyomtatott

 

Istennel a döntéseinkben,

Református hit- és erkölcstan tankönyv 5. osztályos tanulók számára

Árvavölgyiné Szatmári Ibolya, Kustár Gábor, Miklya Luzsányi Mónika, Szászi Andrea

 

5.

RP-005/

1MFGY

Munkafüzet, nyomtatott

Istennel a döntéseinkben,

Református hit- és erkölcstan munkafüzet állami iskolák 5. osztályos tanulói számára

 

Árvavölgyiné Szatmári Ibolya, Kustár Gábor, Miklya Luzsányi Mónika, Szászi Andrea

5.

RP-005/

2MFEI

Munkafüzet, nyomtatott

Istennel a döntéseinkben,

Református hit- és erkölcstan munkafüzet egyházi iskolák 5. osztályos tanulói számára

Árvavölgyiné Szatmári Ibolya, Kustár Gábor, Miklya Luzsányi Mónika, Szászi Andrea

 

6.

RP-006/TK

Tartós tankönyv, nyomtatott

Isten világosságában,

Református hit- és erkölcstan tankönyv 6. osztályos tanulók számára

Pluhár Gáborné, Szászi Andrea

6.

RP-006/

1MFGY

Munkafüzet

Nyomtatott

Isten világosságában,

Református hit- és erkölcstan munkafüzet állami iskolák 6. osztályos tanulói számára

Pluhár Gáborné, Szászi Andrea

6.

RP-006/2MFEI

Munkafüzet

Nyomtatott

Isten világosságában,

Református hit- és erkölcstan munkafüzet egyházi iskolák 6. osztályos tanulói számára

Pluhár Gáborné, Szászi Andrea

7.

 

RP-007/TK

Tartós tankönyv, nyomtatott

Isten vonzásában,

Református hit- és erkölcstan tankönyv 7. osztályos tanulók számára

Bölcsföldiné Türk Emese

7.

 

RP-007/

1MFGY

Munkafüzet

Nyomtatott

Isten vonzásában,

Református hit- és erkölcstan munkafüzet állami iskolák 7. osztályos tanulói számára

Bölcsföldiné Türk Emese

7.

 

RP-007/

2MFEI

Munkafüzet

Nyomtatott

Isten vonzásában,

Református hit- és erkölcstan munkafüzet egyházi iskolák 7. osztályos tanulói számára

Bölcsföldiné Türk Emese

8.

 

RP-008/TK

Tartós tankönyv, nyomtatott

Isten Igéjének tükrében,

Református hit- és erkölcstan tankönyv 8. osztályos tanulók számára

Szászi Andrea

8.

 

RP-008/

1MFGY

Munkafüzet,

nyomtatott

Isten Igéjének tükrében,

Református hit- és erkölcstan munkafüzet állami iskolák 8. osztályos tanulói számára

Szászi Andrea

8.

 

RP-008/

2MFEI

Munkafüzet,

nyomtatott

Isten Igéjének tükrében,

Református hit- és erkölcstan munkafüzet egyházi iskolák 8. osztályos tanulói számára

Szászi Andrea

13.) Az órarend és az iskolai adminisztráció előkészítése – 2018. augusztus 31.

A 2018/19. tanév órarendjének kialakítása az állami iskola feladata. Az órarendkészítés előtt az intézmény köteles egyeztetni a hittanoktatás szervező egyházi jogi személyekkel. Ennek elmaradása esetén a szervező egyházközség lelkipásztora felelős az állami iskola fenntartójának képviselőjénél kezdeményezni az együttműködés kialakítását. Az állami intézményfenntartó képviselője a kezdeményezésére köteles gondoskodni a szükséges együttműködés kialakításáról és a feltételek biztosításáról [R. 182/B § (9) bek.].

A hit- és erkölcstan tantárgy értékelése és minősítése a 2. évfolyam végétől csak osztályozással történhet. Ez alól csak az oktatásért felelős miniszter engedélyével térhet el az iskola. Az iskola a tanügyi dokumentumaiban az „Etika/Hit- és erkölcstan” megnevezést használja [R. 182/B § (10) bek.]. Az iskola pedagógiai programja megtalálható az iskola honlapján, ill. a www.oktatas.hu honlapon az intézménykereső felületen az intézményi dokumentumok között. [A Köznevelési Információs Rendszerben (KIR) az intézménykereséshez szükséges az iskola ún. OM-azonosítójának ismerete.] Az iskola pedagógiai programja az adott tanévre vonatkozó hatállyal kizárólag tanévkezdés előtt módosítható. A református hit- és erkölcstan oktatásban részesülő tanulók teljesítményének értékeléséért a hittanoktató felel.

A hit- és erkölcstan órákra vonatkozó csoportnaplót a hittanoktató vezeti, az iskola egyéb tanügyi dokumentumaiban a hit- és erkölcstan oktatással kapcsolatos további adminisztrációt a hittanoktató tájékoztatása alapján minden tanítási órát követő tanítási nap végéig az érintett tanulók osztályfőnöke végzi el [R. 182/B § (11) bek.]. Amennyiben az állami iskola nem biztosítja az első tanítási óráig az iskola bélyegzőjével ellátott csoportnaplót, úgy az egyházközség lelkipásztora által hitelesített református egyházi csoportnapló megnyitása válik szükségessé. A csoportnapló megrendelhető a MRE Kálvin János Kiadójától. A hit- és erkölcstan oktatás tanügyi dokumentumainak biztosításáért az igazgató, vezetéséért a hittanoktató, a dokumentáció ellenőrzéséért az igazgató a felelős. Amennyiben a hittanoktató kényszerűségből kénytelen a Kálvin János Kiadó csoportnaplóját használni, akkor ennek ellenőrzéséért a lelkipásztor felelős, a napló kiadása és terjesztése a Kálvin János Kiadó feladata.

Amennyiben a szervező egyházközség nem tud gondoskodni a hittanoktató szakszerű helyettesítéséről, az iskola köteles a református hit- és erkölcstan órán részt vevő tanulók felügyeletéről gondoskodni [R. 182/B § (12) bek.]. Amennyiben tartós (2 hetet meghaladó) helyettesítés válik szükségessé, közvetlen kifizetés esetén a szervező egyházközség képviselője tájékoztatja e tényről a Zsinati Oktatási Irodát. A szakszerű helyettesítés megszervezéséért a szervező egyházközség képviselője felel, a szakszerű helyettesítés lehetőségének hiányában az iskolaigazgató felel a tanulók felügyeletének megszervezéséért.

14.) A 2017/18. tanév hittanoktatói adatainak bejelentése – 2018. szeptember 10.

Annak érdekében, hogy a közvetlen kifizetés keretében – munkaszerződéssel, megbízási szerződéssel ill. díjlevél-kiegészítéssel – foglalkoztatott hittanoktatók számára az első kifizetés időben megtörténjen, a 2018 szeptemberétől újonnan foglalkoztatott hittanoktatók adatainak közlése munkavállalók esetében augusztus 31-ig, a megbízottak és a lelkipásztorok esetében szeptember 10-ig szükséges. Az adatok közléséért a hittanoktatást szervező egyházközség képviselője, az adatok rögzítéséért és a kifizetésének előkészítéséért a Zsinati Oktatási Iroda felel.

15.) A 2018/19. tanév október 1-jei ténylétszámának jelentése – 2018. október 10.

A létszámjelentés adatlapjának szeptember 15-ig a www.reformatus.hu oldalon történő közzétételéért – a Szabályrendelet értelmében – a Zsinati Oktatási Iroda felel. Az adatlap kitöltése (az egyházközségi támogatásigénylés) előtt a szervező egyházközség lelkipásztora egyezteti a református hit- és erkölcstan oktatást igénylő tanulók ténylétszámát (nevét, osztályát).

Az egyházközségi támogatás igényléséért az egyházközség lelkipásztora, az igénylések összesítéséért, s a Magyar Államkincstár számára eljuttatandó bevett egyházi igénylés összesítéséért a Zsinati Oktatási iroda felel.

Budapest, 2018. február 12.

 

Zsinati Oktatási Iroda

 • 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról

  74/A. Az állami általános iskolában az etika óra helyett választható hit- és erkölcstan oktatás megszervezésére vonatkozó szabályok

  182/A. § (1) Az állami általános iskolában az iskola igazgatója kijelöli azt a március 1. és március 14. közötti időpontot, amikor az egyházi jogi személy írásban meghatalmazott képviselője tájékoztatást adhat az iskolának, az iskolával tanulói jogviszonyban álló tanulóknak és a szülőknek arról, hogy igény esetén a hit- és erkölcstan oktatást milyen módon szervezi meg. Az iskola igazgatója a kijelölt időpontot olyan módon közli a településen hitéleti tevékenységet ellátó egyházi jogi személlyel, hogy azt az egyházi jogi személy a tájékoztató időpontja előtt legalább tíz nappal megkapja.

  (2) Amennyiben valamelyik egyházi jogi személy képviselője az (1) bekezdés szerinti tájékoztatón nem tud megjelenni, az igazgatónak biztosítania kell annak lehetőségét, hogy az egyházi jogi személy által rendelkezésére bocsátott, hit- és erkölcstan oktatáshoz kapcsolódó papíralapú dokumentumokat a szülők megismerjék.

  (3) Az igazgató március 16. és március 31. között az egyházi jogi személytől kapott tájékoztatás alapján az iskola honlapján és a helyben szokásos módon nyilvánosságra hozza a következő tanévben a hit- és erkölcstan oktatás megszervezését vállaló egyházi jogi személyek megnevezését és az iskola székhelye, feladatellátási helye szerint illetékes képviselőjének nevét, címét, ennek tényéről értesíti az egyházi jogi személyt.

  (4) Az igazgatónak hozzáférhetővé kell tennie az egyházi jogi személy által rendelkezésére bocsátott hit- és erkölcstan oktatáshoz kapcsolódó papíralapú dokumentumokat, különösen a tantervet, a tananyagot, a tankönyveket és a hit- és erkölcstan oktatás munkamódszerét.

  (5) Beiratkozáskor, átiratkozáskor az egyházi jogi személy (3) bekezdés szerint nyilvánosságra hozott adatait az iskola írásban is a szülők rendelkezésére bocsátja, ez alapján a szülő a hit- és erkölcstan oktatással összefüggő adatkezeléshez történő önkéntes írásbeli hozzájárulással egyidejűleg írásban nyilatkozhat az iskolának arról, hogy

  a) valamely, a hit- és erkölcstan oktatás megszervezését vállaló egyházi jogi személy által szervezett hit- és erkölcstan oktatást, vagy

  b)377 az etika oktatást

  igényli a gyermeke számára.

  (6) Beiratkozáskor, átiratkozáskor a szülő a hit- és erkölcstan oktatással összefüggő adatkezeléshez történő önkéntes írásbeli hozzájárulással egyidejűleg írásban igényelheti olyan egyházi jogi személy hit- és erkölcstan oktatását is, amely egyházi jogi személy nem tartott tájékoztatót az iskolában. Az ilyen igényről az igazgató írásban értesíti a szülő által megjelölt egyházi jogi személy képviselőjét.

  (7)378 Abban az esetben, ha a szülő nem tesz nyilatkozatot, az iskola a tanuló számára etika oktatást szervez. Ha az (5) bekezdés a) pontja szerinti egyházi jogi személy vagy a (6) bekezdés szerint megkeresett egyházi jogi személy a hit- és erkölcstan oktatást nem vállalja, a szülő ismételten nyilatkozik arról, hogy

  a) valamely, a hit- és erkölcstan oktatás megszervezését vállaló egyházi jogi személy által szervezett hit- és erkölcstan oktatást, vagy

  b)379 az etika oktatást

  igényli a gyermeke számára.

  (8) Amennyiben a szülő a (5) bekezdés a) pontja vagy a (6) bekezdés szerinti hit- és erkölcstan oktatást választja, az erről szóló nyilatkozatával egyidejűleg ahhoz is hozzájárul, hogy az iskola a gyermeke nevét és az osztálya megnevezését az érintett egyházi jogi személynek átadja.

  (9) A beiratkozáskor a hit- és erkölcstan oktatás megszervezését a következő tanévben a (3) bekezdés szerint vállaló egyházi jogi személy képviselője is jelen lehet, a szülőnek – igénye esetén – hit- és erkölcstan oktatással kapcsolatban tájékoztatást nyújthat. Amennyiben valamelyik egyházi jogi személy képviselője a beiratkozáskor nem tud megjelenni, az igazgatónak biztosítania kell az egyházi jogi személy által rendelkezésére bocsátott hit- és erkölcstan oktatáshoz kapcsolódó papíralapú dokumentumok megismerhetőségét.

  182/B. § (1) A beiratkozást követő három napon belül az igazgató az érintett egyházi jogi személy meghatalmazott képviselőjének átadja az egyház által szervezett hit- és erkölcstan oktatásra jelentkezett tanulók 182/A. § (8) bekezdése szerinti adatait.

  (2) Az adatok átadását követő hét napon belül az igazgató egyeztetést folytat a tanulócsoportok kialakításáról azon egyházi jogi személyek képviselőivel, amelyek által szervezett hit- és erkölcstan oktatás iránti igényről a szülők nyilatkoztak és amelyek a hit- és erkölcstan oktatás megszervezését vállalták.

  (3) A (2) bekezdés szerinti egyeztetés során a tanulócsoportok kialakításával kapcsolatban figyelembe kell venni, hogy

  a) a hit- és erkölcstan oktatásban részt vevő tanulócsoportok az Nkt. 4. mellékletében meghatározott maximum osztály- és csoportlétszám mértékéig összevonhatók,

  b) az etika helyett választott hit- és erkölcstan órákat elsősorban az etika órák számára az órarendben meghatározott időben kell megtartani.

  (4) Amennyiben az egyházi jogi személy az etika órával azonos időpontban a hit- és erkölcstan órát nem tudja megtartani, az érintett szülők írásbeli egyetértő nyilatkozata alapján az igazgató és az egyházi jogi személy képviselője írásban megállapodhat arról, hogy a hit- és erkölcstan órákat az egyházi jogi személy más időpontban vagy más időpontban az iskola épületén kívül tartja meg.

  (5) A hit- és erkölcstan oktatásra létrehozott csoportok létszámáról az igazgató június 30-ig tájékoztatja a fenntartót.

  (6) Az iskola tanév közben nem változtathatja meg az érintett szülők 182/A. § (5) és (7) bekezdése szerinti nyilatkozata alapján és az egyházi jogi személy képviselőjével a (2) bekezdés alapján lefolytatott egyeztetés eredményeként a hit- és erkölcstan oktatás vonatkozásában meghatározott csoportbeosztást.

  (7) Ha a szülő a következő tanévre vonatkozóan az etika vagy a hit- és erkölcstan tantárgyra vonatkozó választását módosítani kívánja, az erre vonatkozó szándékát minden tanév május 20-áig írásban közli az igazgatóval és az érintett egyházi jogi személy képviselőjével. A 182/A. § (5) és (7) bekezdése szerinti választása megismétlésére a szülő nem kötelezhető.

  (8) Amennyiben a szülő vagy törvényes képviselő a tanuló számára a második–nyolcadik évfolyamokon etika helyett hit- és erkölcstan vagy más egyházi jogi személy által tartott hit- és erkölcstan oktatást választ, a tanulmányok megkezdésének feltételeit az újonnan választott hit- és erkölcstan oktatást folytató egyházi jogi személy határozza meg.

  (9) Ha az iskola az Nkt. 35. § (3) bekezdése által előírt együttműködési kötelezettségét vagy az Nkt. 35. § (4) bekezdésében a hit- és erkölcstan oktatáshoz szükséges tárgyi feltételek biztosítására vonatkozóan előírt kötelezettségét nem teljesíti, a fenntartó az egyházi jogi személy kezdeményezésére köteles gondoskodni a szükséges együttműködés kialakításáról és a feltételek biztosításáról.

  (10) A hit- és erkölcstan tantárgy értékelése és minősítése az Nkt. 54. § (2)–(3) vagy (4) bekezdésének megfelelően az iskola pedagógiai programjában meghatározottak szerint történik. Az iskola a tanügyi dokumentumaiban az „Etika/Hit- és erkölcstan” megnevezést használja.

  (11) A hit- és erkölcstan órákra vonatkozó csoportnaplót a hitoktató, hittantanár vezeti, az iskola egyéb tanügyi dokumentumaiban a hit- és erkölcstan oktatással kapcsolatos további adminisztrációt az egyházi jogi személy által az Nkt. 35. § (4) bekezdése szerint foglalkoztatott hitoktató, hittantanár tájékoztatása alapján minden tanítási órát követő tanítási nap végéig az érintett tanulók osztályfőnöke végzi el.

  (12) Amennyiben az egyházi jogi személy nem tud gondoskodni a hitoktató, hittantanár szakszerű helyettesítéséről, az iskola köteles a hit- és erkölcstan órán részt vevő tanulók felügyeletéről gondoskodni.

Ez történik továbbiak →

Istent keresem

Mt 18,11–14

„...mennyei Atyátok sem akarja, hogy elvesszen egy is e kicsinyek közül.” tovább >


Új fordítású Biblia / Károli-Biblia / Hitvallásaink