Ez történt a Zsinat szerdai napján

2016. november 16., szerda

A Második Helvét Hitvallás új fordítása, valamint számos törvénymódosító javaslat szerepelt a Zsinat mai ülésének napirendjén. Olvassák vissza az eseményeket percről percre!

17:42 Az ülésszak első napja véget ért, a tanácskozás csütörtökön reggel kilenckor folytatódik. Azt is élőben közvetítjük.

17:41 Egyéb ügyek. 


Jakab Bálint méltó kezdeményezésének tartaná, ha az egyház regisztert állítana össze az egyház gyülekezeteiről, intézményeiről, hogy képet kapjunk az egyház mai állapotáról. Bogárdi Szabó István jelezte: ez a munka már elindult, felelőse is van Köntös László dunántúli főjegyző személyében.

Dani Eszter jelezte, hogy a Missziói Iroda segédanyagot készít a gyülekezetek számára, mely a reformáció megünneplését segíteni hivatott a különböző korosztályokban.

17:26 Fekete Károly tiszántúli püspök a reformációi emlékév programjairól tájékoztatja a Zsinatot. Az emlékév 2017. január 6-án az állami megnyitóval veszi kezdetét, amit január 31-én követ a központi református megnyitó, ekkor érkezik Debrecenbe a „Reformáció kamion", mely a reformáció városaiba látogat. Erre az alkalomra közel 40 külföldi vendéget várnak.

Az állami programok között fontos a Magyar Nemzeti Múzeumban reformációi kiállítása, melyet április 18-án nyitnak meg. A Református Egység Napját idén május 20-án, Nagyváradon rendezik meg. A Generális Konvent éves ülését Debrecenben tartja június 24-25-én, amikor az 1567-es debreceni alkotmányozó zsinatra és a református egyház születésére emlékeznek. 2017. október 5-én evangélikus-református emlékülés lesz a parlament felsőházában, majd október 13-án evangélikus-református közös zsinat a fasori evangélikus és református templomokban. Október 31-én délelőtt központi reformációi ünnepséget tartanak a Sportarénában.

Fekete Károly kiemelte: fontos a közös ünneplés, de az is, hogy a reformáció emléknapjának délutánján mindenki tudjon saját közösségében is ünnepelni. Bogárdi Szabó István kérte a zsianti tagok támogatását, hogy az emlékév programjaira különítsenek el egy összeget. Mint mondta, ne az anyagi források hiánya legyen akadálya a még meg nem fogalmazott ötletek megvalósításának.

17:19 A Magyar Református Presbiteri Szövetség javaslatairól Szilágyi Sándor ügyvezető elnök tájékoztatja a Zsinat tagjait. 

A Magyar Református Presbiteri Szövetség 20. nemzetközi (Kárpát-medencei) konferenciáján megtárgyalta, mivel járulhatnának hozzá a hatékonyabb presbiteri szolgálathoz. A konferencián megfogalmazott javaslatokat tárják a Zsinat elé, melyekkel a jövő évi presbiterválasztásokat és a reformációi emlékév eseményeit kívánják szolgálni.

Takaró András esperes felszólalásában nehezményezte a javaslatok 4. pontját, nem ért egyet azzal, hogy a lelkipásztorok kevéssé vonják be a szolgálatba a presbitereket. A Zsinat úgy döntött, megfontolásra ajánlja a javaslatcsomagot a Zsinat Elnöksége számára.

17:08 Fekete Károly püspök ismertette azt az állásfoglalást, mely a fogyatékossággal élő testvéreink befogadásáról szól. A tiszántúli egyházkerület szakemberei által összeállított dokumentumról elmondta: ennek megfogalmazása bibliai elköteleződésünkben gyökerezik. A Magyarországi Református Egyház Zsinata elfogadta a fogyatékossággal élő testvéreink befogadásáról szóló állásfoglalást és az intézményeknek és gyülekezeteknek tanulmányozásra, valamint missziói programjukba való beépítésére ajánlja.

17:06 Jövő évi tanácskozási időpontok. A Zsinat Elnökségének nevében Bogárdi Szabó István tájékoztatja a Zsinat tagjait a jövő évi zsinati és zsinati tanácsi időpontokról. Eszerint a Zsinati Tanács február 22-én, május 17-én és december 13-án, a Zsinat május 23-24-én és november 22-23-án ülésezik majd. Az időpontokat a Zsinat tagjai elfogadták. Emellett a Generális Konvent június 24-25-én tartja ünnepi ülését.

17:04 Hitvallás. Bogárdi Szabó István röviden ismertette a Második Helvét új fordításának előzményeit. Elmondta, hogy a több részegyház zsinata már elfogadta a Buzogány Dezső kolozsvári professzor által készített szöveget. A Magyarországi Református Egyház Zsinata egyhangúlag elfogadta a hitvallás új fordítását, ezzel – más részegyházakhoz hasonlóan – hozzájárult ahhoz, hogy jövő nyáron a Magyar Református Egyház közös zsinatán erősíthesse meg hitvallási irataként a Második Helvét Hitvallást.

16:59 A felügyelőbizottságok megszüntetésével kapcsolatos napirendi pont következik.

Bogárdi Szabó István emlékeztetett, a 2009-ben életre hívott felügyelőbizottságok a legjobb szándék ellenére sem tudták elvégezni feladatukat, a zsinati fenntartású intézmények belső ellenőrzését. Ezek pénzügyi gazdálkodását egy idő óta külsős könyvvizsgáló cégek végzik, a szakmai felügyelet pedig a zsinati szakbizottságok feladata lett a felügyelőbizottságok tavaly novemberi megszüntetése után. Ugyanakkor a Jogi Bizottság a zsinati szakbizottságok ellenőrzési lehetőségeit nem tartja megfelelőnek sem elégségesnek a közegyházi intézmények és szervezetek ellenőrzésére. Ezért javasolja a könyvvizsgálók megbízása mellett - vagy helyett - a közegyházi intézmények belső ellenőrzési rendszerének kiépítését kettő vagy három belső ellenőr alkalmazásával a Zsinati Hivatalban. A javaslatot a Zsinat jóváhagyta és kötelezte az Elnökséget a rendszer kiépítésére.

16:12 Szünetet rendeltek el, közben énekel a Zsinat, folytatódik a hangfelvétel. 16:45-kor folytatódik az ülés.

16: 07 Kocsis Márta, a Zsinati Jogi Bizottság elnöke a lelkészek szolgálatáról és jogállásáról szóló zsinati törvény módosításának szolgálati jogviszony változásait érintő, ezen belül a lelkészi jelleg visszaállításának pontjait ismertette a zsinati tagokkal. A változtatási javaslatokat a Zsinat elfogadta.

16:01 A zsinati tagok a jelenlegi módosításokat elfogadták.

15:47 Kustár Zoltán „A lelkészek jogállásáról szóló törvény” módosítási javaslatait tárta a zsinati tagok elé. Kustár Zoltán elmondta, hogy a kerületek vezetőinek és a felsőoktatási intézmények vezetőinek őszi megbeszélése alapján a Felsőoktatási Tanácsadó Testület áttekintette a lelkészek jogállására vonatkozó törvényeket. Azt tapasztalták, hogy bizonyos lelkészekre vonatkozó fogalmak nem egyértelműek, így szükségesnek vélték a pontos meghatározások megalkotását. E fogalmak pontosításásról szól az előterjesztett javaslat.

15.39 Veres Lajos jogtanácsos előterjesztése következik a Zsinat Tanácskozási Szabályzata módosításáról.  A zsinati tagok a módosítást első olvasatban elfogadták.

15:25 A következő percekben egyházunk nyugdíjtörvényéről tárgyal a Zsinat. Szabó Gergely nyugdíjintézeti igazgató szerint több ponton is szükségessé vált a hatályban lévő törvény módosítása, a világi jogszabályokhoz igazítása. Koncepcionális változtatás a szolgálati idő számításának módja, de szükség volt a törvényben használt fogalmak, valamint a Zsinati Nyugdíjintézeti Intéző Bizottság feladatainak pontosítására is.

Szabó Gergely elmondta: a Nyugdíjintézeti Intéző Bizottságtól bizonyos fokig eltérő véleményen van a Jogi Bizottság. A szükséges technikai, formai kiigazításokat elfogadta ebben az olvasatban a Zsinat, a tartalmi kérdésekről a következő ülésszakon vitáznak majd.

15:19 A Zsinat a törvénymódosítást első olvasatban megtárgyalta, és arról döntött, hogy a kiküldött első javaslat mentén foglalkozik a kérdéssel.

14:48 Csomós József tiszáninneni püspök a döntés hátterére utalt, azaz, hogy az egyház nem szeretné elkerülni a vizsgálatot. Szerinte a jogtanácsos javaslata ugyanakkor kizárja a megengedhetőséget, így a másik javaslatot támogatja. Bogárdi Szabó István véleménye szerint minden eljárásnak a megjobbítás a célja, bármelyik változatot is fogadja el a Zsinat, az a fontos, hogy a döntésnél ezt kell szem előtt tartani.

14.25 Folytatódik az ülés. Veres Lajos zsinati jogtanácsos előterjesztése következik az egyházi bíráskodásról szóló törvény és a kapcsolódó szabályozás módosításáról. A tavasszal módosított törvény újabb módosítása kerül a zsinati tagok elé. A jogtanácsos véleménye szerint a bírósági eljárás folytatásának mérlegelését nem a bíróságokra kellene hagyni, ezért egyéni indítványként megfogalmazta, hogy az eljárásokat végig folytassák le.

14:14 Az ülésszak idején a zsinati székházban megtekinthető a nemrég útjára indult protestáns iskolatörténeti kiállítás. Bogárdi Szabó István erről azt mondta: ha volt is vita a 16. századi reformátorok között, abban feltétlenül megegyeztek: tanítani kell az embereket, hogy megízleljék Isten valóságát.

13:06 Szünet következik, 14:15-kor folytatódik a tanácskozás.

12:57 A módosítást elfogadták, második olvasatban még ma tárgyalja a testület. Bellai Zoltán, a Gazdasági Bizottság elnöke is egyetért a javaslattal, de kifogásolja, hogy a tervezet előzetesen nem került a Zsinati Gazdasági Bizottság elé. Vad Zsigmond esperes emlékeztetett: a jelenlegi jogszabály a kis gyülekezetek számára betarthatatlan. A Zsinat első olvasatban elfogadta a javaslatot. 

12:48 A gazdálkodásról szóló törvényhez érkezett második módosító javaslat célja azon gyülekezetek adminisztrációjának könnyítése, melyek kizárólag hitéleti bevételekből gazdálkodnak. A módosítás a korábbi zsinati és zsinati tanácsi üléseken az esperesi kar által képviselt álláspont szövegszerű megfogalmazása. Veres Lajos emlékeztetett: az állam a gazdálkodó szervezetek számára kettős könyvelést ír elő, mely sok adminisztrációs teherrel jár. A jogtanácsos elismerte, a számviteli törvény lehetőséget biztosít az egyházi jogi személyek számára egyszerűsített beszámolók készítésére. Az egyszerűsített beszámoló formáját a törvény melléklete szabályozná. Emellett javasolják azt is, hogy a gazdálkodásról szóló törvény mellékleteit ezentúl kezeljék függelékként, azokat módosíthassa a Zsinati Tanács is.

12:46 Az első módosító indítványt a Zsinat első olvasatban elfogadta.

12:43 Kocsis Márta, a Zsinati Jogi Bizottság vezetője az egyházakról szóló állami jogszabályból idézve felhívta a figyelmet arra, hogy az egyházak elnevezése jelenleg is fokozott jogi védelem alatt áll.

 

12:37 Javaslat érkezett a református név levédésére, hogy hatékony eszköze legyen egyházunknak a névhasználat, azon keresztül a református nevet használó magánalapítványok szellemiségének ellenőrzésére. A jogtanácsos szerint a cél nem a református név kizárólagossá tétele, hanem saját alapítványaink működésének hatékonnyá tétele.

12:13 A gazdálkodásról szóló törvényhez benyújtott módosító indítványok vitájával folytatódik az ülés. Az egyik módosító javaslat az egyházi alapítású civil szervezetekre vonatkozó szabályozást pontosítaná: a kiegészítés egyrészt a hatályos polgári törvénykönyvhöz igazítaná az egyházi jogszabályt, másrészt több jogot adna az alapítónak és a felettes egyházi testületeknek a református civil szervezetek, alapítványok működésének ellenőrzésére. A javaslat szigorítja a névhasználati jog ellenőrzését, részletezi az egyházi alapítványok alapítójának, kuratóriumainak és egyházi jogi személyek viszonyát, valamint az alapítványok megszűnését is szabályozza.


11:25 Énekel a Zsinat – szünet következik, a tanácskozás 12:05-kor folytatódik. A mostani zsinati ülésszakot több hosszabb szünet is meg fogja szakítani, mert egy különleges kiadvány felvétele zajlik, melyen a zsinati tagok zsoltárokat és dicséreteket énekelnek. A közvetítés ezalatt szünetel.

11:24 A Zsinat jóváhagyta az Elnökség előző ülés óta végrehajtott intézkedéseiről szóló beszámolót. Peterdi Béla tiszáninneni zsinati tag hozzászólásában a hitoktatók adminisztrációjának csökkentését szorgalmazta. Bogárdi Szabó István emlékeztetett: a Zsinati Oktatási Iroda az elmúlt időszakban jelentős terhet vett le a gyülekezeti lelkipásztorok válláról.

11:14 Beszéde végén a Zsinat lelkészi elnöke megemlékezett a nemrég elhunyt Gulácsy Lajos kárpátaljai püspökről. "Legyen előttünk példa, buzdítás, bátorítás az ő élete" - kérte a zsinati tagoktól.

10:58 Közelmúlt és előretekintés. A püspök megemlékezett az elmúlt időszak legfontosabb minket érintő eseményeiről: hosszú előkészületek után megjelent az audio Biblia; október 14-én az 1956-os forradalom hőseire és áldozataira emlékezett a Zsinat; negyvenkét lelkészt szenteltek az elmúlt hetekben egyházkerületeinkben; kiemelkedő a Károli-egyetem iránti érdeklődés; megnyílt a Budapesti Református Cigány Szakkollégium. Idén a Magyar Református Szeretetszolgálat lesz a közmédia Jónak lenni jó! adománygyűjtésének kedvezményezettje. A püspök megköszönte az idén tíz éves segélyszervezet munkatársainak szívós munkáját, mellyel országosan elismertté tették egyházunk szeretetszolgálatát. A hitoktatókat pedig arra buzdította, hogy a lehető legjobb reménységgel viseljék az adminisztráció terheit. A délvidéki református testvéreknek pedig józanságot és békességet kívánt a jelenleg is zajló tisztújításhoz.

10:40 Bogárdi Szabó István elnöki megnyitójában megfogalmazta: "Nehéz ügyek vannak előttünk, törvényt alkotni mindig nehéz, még akkor is, ha már meglévő szabályokat kell javítani vagy külső körülmények miatt módosítani." Mint kiderült, a zsinati tagoktól még ma is érkeztek módosító javaslatok. A Zsinat lelkészi elnöke arra kéri a gyülekezeteket, hogy a reformációs jubileumi ünnepségekre készülve ne feledkezzenek meg a jövőre esedékes presbitériumi tisztújításról sem.

Bogárdi Szabó István emlékeztetett a Konvent (Zsinat) száz évvel ezelőtti határozatára, melyben elődeink részvétüket fejezték ki Ferenc József császár halála miatt. Történelmi visszatekintésének tanulságaként a püspök arra buzdított: "imádkozzunk azért, hogy ne legyen háború." A száz évvel ezelőtti jegyzőkönyvekből kiderült, egyházunk vezetőit hasonló kérdések foglalkoztatták, mint minket. Többek között hasonlóan készültek a reformáció 400 éves jubileumára, mint ahogy azt mi tesszük az ötszázadik évforduló kapcsán.

Az elnöki megnyitóról készült tudósításunkat itt olvashatják.

10:39 Határozatképesség. A kimentésüket kérőkről szóló jelentés, valamint a jelenlévők megszámlálása után a Zsinatot határozatképesnek nyilvánították. 

10:32 Vendégek. A nyitó áhítat szolgálatát végző Kató Béla mellett több határon túlról érkezett magyar református vendég is jelen van az ülésen: Csáti Szabó Lajos, a Horvátországi Református Keresztyén Kálvini Egyház püspöke, Zán Fábián Sándor püspök és Nagy Béla főgondnok a Kárpátaljai Református Egyház képviseletében, a Szlovéniai Református Keresztyén Egyházból pedig Bódis Tamás lelkipásztor és Kócán Géza egyházelnök.

10:31 Megnyitó. A Zsinat Elnöksége elfoglalja helyét az emelvényen. Huszár Pál főgondnok, a Zsinat világi elnöke köszönti vendégeket és hivatalosan is megnyitja a XIV. zsinati ciklus 6. ülésszakát. Megválasztják az ülés lebonyolításában közreműködő jegyzőket.

10:15 Legyünk tanítványok! „A reformáció 500. évfordulójára készülve az a kérdés, hogy tudjuk megmutatni magunkat, mikor kisebbségben vagyunk" – fogalmazott Kató Béla, aki tegnap érkezett haza ausztráliai útjáról, ahol az ott szolgáló – Erdélyből származó – lelkipásztorokat látogatta meg. A határon túli egyházvezető hozzátette: fontos, hogy kimenjünk a templomainkból, mert az életformánk mutatja meg, mennyire vagyunk hitelesek. Mint mondta: a tanítványokat Antiókhiában nevezték először keresztyéneknek, a jubileum közelségében élve pedig nekünk is arra kell figyelni, mivel tudjuk kiérdemelni, hogy tanítványok legyünk. 

10:09 Kegyelem nektek és békesség! Bevonul a Zsinat Elnöksége, az A Sionnak hegyén kezdetű dicséret után Kató Béla nyitó áhítata következik. Az erdélyi püspök az Apostolok Cselekedetei 11. részének 26-30. versei alapján hirdeti az igét. A nyitó áhítatról készült cikkünket itt olvashatják.

10:04 Ó minden népek, örvendezzetek! A nyitó áhítatot tartó Kató Béla erdélyi püspök érkezéséig a zsinati tagok zsoltárokat énekelnek.

9:51 Érkeznek a zsinati tagok. A fővárost ma reggel meglepő havazás ellenére lassan minden küldött megérkezik, hamarosan kezdetét veszi egyházunk legfőbb törvényhozó testületének mai munkája.

9:31 Napirend. A szerdai tanácskozás kiemelkedő napirendi pontja az újrafordított Második Helvét Hitvallás elfogadása, emellett számos egyházi jogszabály módosítását megtárgyalja a Zsinat: az egyházi gazdálkodásról, a lelkészek jogállásáról, az egyházi bíráskodásról szóló, valamint a nyugdíjtörvényt.

9:00 Áldás, békesség! Egy óra múlva kezdetét veszi a Magyarországi Református Egyház Zsinatának rendes őszi ülésszaka. A kétnapos tanácskozást élőben közvetítjük a reformatus.hu címlapján, valamint folyamatosan frissülő szöveges tudósításunkban is nyomon követhetik az eseményeket.

A közvetítést készítik: Dimény András (fotó), Enyedi J. Gábor és munkatársai (videó), Farkas Zsuzsanna, Feke György, Kiss Sándor, Telepócki Márta, Vargosz (fotó)

Istent keresem

1Thessz 5,12–28

„Mindenkor örüljetek, szüntelenül imádkozzatok, mindenért hálát adjatok...” tovább >


Új fordítású Biblia / Károli-Biblia / Hitvallásaink

Ez történik továbbiak →