Törvényt módosítottak

Hosszú egyeztetést követően az MRE Zsinat XIV. ciklusának 7. ülésén több lényeges ponton is módosításra került a Magyarországi Református Egyház gazdálkodásáról szóló 2013. évi IV. törvény. A változtatások és paragrafusok között több is kiemelten foglalkozik a református egyházi alapítványok felügyeletével, névhasználati jogával.

Cikkünkben paragrafusokra bontva mutatjuk meg az alapítványokra vonatkozó új szabályozásokat.

 

16. § (2) A református alapítványok és egyéb, református nevet viselő egyházi jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetek működését a fokozatos egyházi hatóságok az alapítói jogokat gyakorló egyházi jogi személyen és az egyháztag tisztségviselőkön keresztül, szükség esetén közvetlenül is ellenőrzik.

 

 

58. § (1) Civil szervezet nevében a „református” jelzőt csak a Zsinat hozzájárulásával használhatja. A hozzájárulási kérelmet a civilszervezet működési helye szerint illetékes egyházkerület útján kell benyújtani.

(2) A kérelemnek tartalmaznia kell azt az alapítói kötelezettségvállalást, hogy a civil szervezet alapító okiratában, vagy alapszabályában rögzítik a területileg illetékes egyházmegye, vagy fokozatos egyházi testület megbízottjainak teljeskörű ellenőrzési jogát, továbbá azt, hogy tudomásul veszik, hogy a Zsinat a névhasználati jogosultságot indokolás nélkül visszavonhatja. Ebben az esetben vállalják, hogy haladéktalanul intézkednek a „református” jelző törléséről a civil szervezet nevéből.

 

 

62/A. § (1) Egyházi alapítványnak minősül minden egyházi jogi személy által, vagy a fenntartásában működő, vagy tulajdonában álló jogi személyiséggel rendelkező szervezet által alapított alapítvány, valamint az az alapítvány, amely a „református” elnevezést használja.

(2)          Amennyiben az alapító, vagy az alapítók többsége az (1) bekezdésben meghatározott jogi személy, vagy a református elnevezést használó alapítvány esetén egyházi tisztségviselő, vagy egyháztag, az alapítvány kuratóriumába az érintett egyházi jogi személy tisztségviselői közül a kuratórium létszámának felét el nem érő legnagyobb egész számú kurátort kell kijelölni.

(4)          Az egyházi alapítvány alapító okiratában rögzíteni kell:

a)           A kuratórium ülésére a kuratóriumi tagokon kívül meg kell hívni az alapító, amennyiben az alapító természetes személy, az érintett egyházi jogi személy legalább egy képviselőjét. Az alapító, vagy az érintett egyházi jogi személy meghívott képviselői az ülésen tanácskozási joggal vehetnek részt.

b)           Az alapítvány kuratóriumának elnökét és a kuratórium tagjait az alapító nevezi ki határozott időre.

c)            Az alapító jogutód nélküli megszűnése, vagy megszüntetése esetén az alapítói jogok a terület szerint illetékes egyházkerületre, vagy a Magyarországi Református Egyházra szállnak.

d)           Az alapítói jogok kizárólag egyházi jogi személyre ruházhatók át.

e)            Az Alapítvány megszűnése, vagy megszüntetése esetén az alapítvány vagyona az alapítói jogok gyakorlójára száll.

f)            Az alapítványi cél veszélyeztetése esetén az alapító jogosult a kuratóriumot feloszlatni, ha szükséges, az alapítvány megszüntetését kezdeményezni.

g)           Az alapító, vagy megbízottjai teljeskörűen ellenőrizhetik az alapítvány működését az alapítványi célok megvalósulása, és a törvényes működés biztosítása érdekében.

i)             Az alapító, vagy az érintett egyházi jogi személy felett ellenőrzési jogosultsággal rendelkező fokozatos egyházi testületek képviselői és megbízottjai az egyházi alapítvány ellenőrzése szempontjából az alapító megbízottjának minősülnek.

 

A változtatások a „református alapítványok” névhasználatának szabályozása, valamint a teljes körű, átlátható működésük biztosítása érdekében váltak szükségessé.

 

Szöveg: Némedi-Varga Dávid
Fotó: Zila Gábor