Istent keresem

Napi ige a református Bibliaolvasó Kalauz alapján

„Végy magadhoz ajándékot, és menj az Isten embere elé!"
(2Kir 8,7–29)

7 Elizeus ezután elment Damaszkuszba. Benhadad, Arám királya éppen beteg volt. Amikor jelentették neki, hogy az Isten embere odaérkezett, 8 ezt mondta a király Hazáélnak: Végy magadhoz ajándékot, és menj az Isten embere elé! Kérdeztesd meg vele az Urat, hogy felépülök-e ebből a betegségből! 9 Hazáél tehát eléje ment, vitt magával ajándékul mindenféle damaszkuszi drágaságot, amennyit negyven teve elbír. Amikor odaért, megállt előtte, és így szólt: Fiad, Benhadad, Arám királya küldött hozzád, hogy megkérdezze, felépül-e ebből a betegségből? 10 Elizeus ezt mondta neki: Menj, és mondd azt neki, hogy bizonyosan felépül. Bár az Úr velem megláttatta, hogy meg fog halni. 11 Akkor az Isten embere mereven maga elé nézett, azután sírva fakadt. 12 Hazáél megkérdezte: Miért sírsz, uram? Ő így felelt: Mert tudom, hogy milyen veszedelmet hozol Izráel fiaira. Erődjeiket fölperzseled, ifjaikat fegyverrel ölöd meg, csecsemőiket sziklához vágod, és terhes asszonyaikat felhasogatod. 13 Erre azt mondta Hazáél: Ugyan micsoda a te szolgád, ez a kutya, hogy ilyen nagy dolgokat vihetnék véghez? De Elizeus így felelt: Megláttatta velem az Úr, hogy te leszel Arám királya. 14 Elizeustól eltávozva bement urához, aki megkérdezte tőle: Mit mondott neked Elizeus? Ő így felelt: Azt mondta nekem, hogy bizonyosan fölépülsz. 15 Másnap azonban fogott egy takarót, vízbe mártotta, és urának az arcára terítette, úgyhogy az meghalt. Utána Hazáél lett a király. 16 Jórámnak, Aháb fiának, Izráel királyának ötödik évében, amikor Júda királya Jósáfát volt, kezdett uralkodni Jórám, Jósáfátnak, Júda királyának a fia. 17 Harminckét éves volt, amikor király lett, és nyolc évig uralkodott Jeruzsálemben. 18 Izráel királyainak az útján járt, ugyanúgy élt, mint Aháb háza népe, mert Aháb leánya volt a felesége. Azt tette, amit rossznak lát az Úr. 19 De az Úr nem akarta elpusztítani Júdát szolgájáért, Dávidért, mert megígérte neki, hogy mécsest ad neki és fiainak mindenkor. 20 Az ő idejében pártoltak el az edómiak Júdától, és királyt választottak maguknak. 21 Ezért Jórám Cáírba vonult összes harci kocsijával együtt. Éjjel fölkelt, átvágta magát az edómiakon, akik bekerítették őt és a harci kocsik parancsnokait, a hadinép pedig otthonába menekült. 22 Így pártoltak el az edómiak Júdától mindmáig. Ugyanebben az időben pártolt el Libná is. 23 Jórám egyéb dolgai és mindaz, amit véghezvitt, meg van írva a Júda királyainak történetéről szóló könyvben. 24 Azután Jórám pihenni tért őseihez, és eltemették ősei mellé Dávid városában. Utána a fia, Ahazjá lett a király. 25 Jórámnak, Aháb fiának, Izráel királyának tizenkettedik évében kezdett uralkodni Ahazjá, Jórámnak, Júda királyának a fia. 26 Huszonkét éves volt Ahazjá, amikor király lett, és egy évig uralkodott Jeruzsálemben. Anyjának a neve Ataljá volt, Omrínak, Izráel királyának az unokája. 27 Ő is Aháb házának az útján járt, és azt tette, amit rossznak lát az Úr, éppúgy, mint Aháb háza, mert Ahábnak a veje volt. 28 Jórámmal, Aháb fiával együtt háborút viselt Hazáél, Arám királya ellen Rámót-Gileádért, de az arámok megsebesítették Jórámot. 29 Ezért Jórám király visszatért Jezréelbe, hogy meggyógyíttassa sebeit, amelyeket az arámok ejtettek rajta Rámában, amikor Hazáél, Arám királya ellen harcolt. Ahazjá, Jórám fia, Júda királya pedig elment, hogy meglátogassa Jórámot, Aháb fiát Jezréelben, mert beteg volt.

A prófétának megmutatja Isten Izráel fiainak borzalmas pusztulását. Ez őt keserves sírásra fakasztja. Miért kell ezt látnia? Miért sír? Isten így tudatja Hazáéllel, hogy az ő akaratából történik népe ítélete, amiben ő csupán Isten eszköze lesz. Isten ismeri a fájdalmat, amit itt a próféta megízlel. Az ő fájdalmában való részesedés az, amikor fájdalom járja át a szívünket, látva az Istentől elfordult döntések következményeit emberi életekben, társadalmi folyamatokban. Buzdítson ez imádságra.

RÉ 41 MRÉ 41


„Ha mi nektek a lelki javakat vetettük, nagy dolog-e az, ha földi javaitokból fogunk aratni?” (1Korinthus 9,1-18)

(11) „Ha mi nektek a lelki javakat vetettük, nagy dolog-e az, ha földi javaitokból fogunk aratni?” (1Korinthus 9,1-18)* Az evangélium hirdetése munka, amiért jár a tisztesen szerény javadalom, hogy az evangélium hirdetője csak ennek tudja szentelni egész életét. De az evangélium hirdetése, az elhívás alapján, sokkal több, mint munka és megélhetés, nagy baj, ha az; hiszen kényszer nehezedik ránk: nem tehetjük, hogy ne hirdessük az Igét (16). A lelki javak fontosak, de csak testi javakban ragadhatók meg, mint ahogy a saját lelkünk is csak testünkben egzisztálhat; Isten is ennek igazolására lett emberré (11). Az már csak az apostol és minden hívő ember saját, szintén hitben hozott döntése, hogy az itteni javakkal milyen határig él. A hívő ember szabadsága az, hogy képes kimondani: elég, hogy nem kell több, jusson másnak is, hiszen életének fő célja a Krisztus evangéliumának ügye (12). Az Ige alapszabálya az, hogy mindenkinek joga van tisztesen megélni abból, amit a maga helyén végez (13-14); aki pedig amúgy is húz, azt ne hajtsuk még jobban, hanem értékeljük munkáját, sőt, enyhítsünk terhein (9).

___

* Hallunk bőven történeteket, milyen feszültségek támadhatnak gyülekezeten belül, olykor gyülekezet és lelkipásztor között. Ilyenkor bizony fröcsögnek a vádak, ha nem is szemtől szembe, de közvetetten. (Ha még azt is meghallanánk, hogy hogyan vélekednek rólunk a kívülállók, persze ezek sincsenek tudatában annak, hogy ezzel saját keresztyén kultúrájukat is szapulják, önmaguk gyökereit vagdossák.) Már a keresztyénség hajnalán is így volt ez? Micsoda vádak, amelyek Pált érték: nem apostol, nem látta Jézus Krisztust, nem az ő munkájának gyümölcse a korinthusi gyülekezet (1-2). Bizony, keményen bírálgatták az apostolt (3) és a vele lévőket (4-6), mégpedig a gyülekezetből, hogy nekik nem jár az, ami a többieknek; mert az ő szolgálatuk valójában nem tényleges munka. Olyan ez, hogy értsük, mint amikor a lelkész, nyugdíjba készülve házat vesz, és máris beszélik az egyébként szép házakban lakó gyülekezeti tagok, honnan tellett erre neki? Bizony nekünk is jár az, ami másnak (12), mert ebben a világban mindenki csak azzal a reménységgel képes végezni munkáját és szolgálatát is, hogy már, itt ebben a világban jut neki is valami majd a „termésből”. Erre a reménységre Isten Igéje is felbátorít bennünket (7-10). A kivétel, miszerint az apostol nem élt a neki járó lehetőségekkel, csak erősíti a szabályt (15-18).

Steinbach József dunántúli püspök Igemagyarázata a Reformátusok Lapjából a Bibliaolvasó Kalauz azon szakaszához, amelyet a Kalauz nem magyaráz.
Az Igemagyarázat online elérhetősége: igemellett.blog.hu.

Sola Scriptura

Hitvallásaink

Református hitünk egyik fő sarokpontja a hitvallásosság. Hitvallások azért születnek, mert van élő hit. Egyházunk az Apostoli Hitvallás mellett két alapvetően fontos hitvallásos iratot tart számon: a Heidelbergi Kátét és a II. Helvét Hitvallást.

Istentiszteleti rendek

Az egyház életének ünnepi eseménye az istentisztelet. A következőkben a Magyarországi Református Egyház 1985-ben elkészült és ugyanakkor kiadott, jelenleg hivatalosan használatban levő istentiszteleti rendjeit és azok leírását olvashatják.

Ez történik továbbiak →