Istent keresem

Napi ige a református Bibliaolvasó Kalauz alapján

„...megjelent az Úr dicsősége...”
(3Móz 9)

1 A nyolcadik napon szólította Mózes Áront és fiait meg Izráel véneit. 2 Ezt mondta Áronnak: Végy egy borjút a vétekáldozathoz, egy kost pedig az égőáldozathoz; hibátlanok legyenek. Azután áldozd fel őket az Úr előtt. 3 Izráel fiaihoz pedig így szólj: Fogjatok egy kecskebakot a vétekáldozathoz meg egy borjút és egy bárányt az égőáldozathoz – egyévesek és hibátlanok legyenek –, 4 továbbá egy marhát meg egy kost a békeáldozathoz, hogy levágjátok az Úr előtt, végül olajjal gyúrt ételáldozatot, mert ma megjelenik előttetek az Úr. 5 Odavitték tehát a kijelentés sátra elé, amiket Mózes megparancsolt. Az egész közösség is odajárult, és megállt az Úr előtt. 6 Ekkor azt mondta Mózes: Ezt kell tennetek az Úr parancsára, hogy megjelenjen előttetek az Úr dicsősége. 7 Áronnak pedig ezt mondta Mózes: Járulj oda az oltárhoz, és készítsd el vétekáldozatodat és égőáldozatodat, és végezz engesztelést magadért és a népért. Azután készítsd el a nép áldozatát, és végezz engesztelést értük, ahogyan megparancsolta az Úr. 8 Akkor odajárult Áron az oltárhoz, és levágta a saját vétekáldozatára szánt borjút. 9 Áron fiai odavitték hozzá a vért, ő belemártotta ujját a vérbe, és megkente az oltár szarvait, a többi vért pedig odaöntötte az oltár aljára. 10 A vétekáldozat kövérjét, a veséket meg a májon levő hártyát elfüstölögtette az oltáron, ahogyan megparancsolta Mózesnek az Úr, 11 a húst és a bőrt pedig elégette a táboron kívül. 12 Azután levágta az égőáldozatot. Áron fiai odanyújtották neki a vért, ő pedig körös-körül az oltárra hintette. 13 Az égőáldozatot is odanyújtották neki darabonként, a fejjel együtt, ő pedig elfüstölögtette az oltáron. 14 A belet és a lábszárakat megmosta, és úgy füstölögtette el az oltáron, az égőáldozatra téve. 15 Bemutatta a nép áldozatát is. Fogta a nép vétekáldozatára szánt bakot, levágta és bemutatta vétekáldozatul, ahogy az előzőt. 16 Az égőáldozatot is bemutatta – az előírások szerint készítette el –, 17 majd bemutatta az ételáldozatot: vett belőle egy tele marokkal, és elfüstölögtette az oltáron. Ezt a reggeli égőáldozaton kívül készítette el. 18 Akkor levágta a nép békeáldozatára szánt marhát és kost. Áron fiai odanyújtották neki a vért, ő pedig körös-körül az oltárra hintette. 19 A marha és a kos kövér részeit, a farkat és ami a veséket borítja, meg a májon levő hártyát, 20 mindezeket a kövér részeket rárakták a szegyekre. A kövér részeket elfüstölögtette az oltáron, 21 a szegyeket meg a jobb combot pedig felmutatta Áron felmutatott áldozatul az Úr színe előtt, ahogyan Mózes parancsolta. 22 Akkor fölemelte Áron a kezét a nép felé, és megáldotta őket, majd lejött, miután befejezte a vétekáldozatot, az égőáldozatot és a békeáldozatot. 23 Mózes és Áron bement a kijelentés sátrába, azután kijöttek, és megáldották a népet. Ekkor megjelent az Úr dicsősége az egész nép előtt. 24 Tűz csapott ki az Úr színe elől, és megemésztette az oltáron az égőáldozatot és a kövér részeket. Amikor látta ezt az egész nép, felujjongott, és arcra borult.

Az ároni áldozatnál vérrel kenték meg az oltárt (9). „A törvény szerint majdnem mindent vérrel tisztítanak meg, és vér kiontása nélkül nincs bűnbocsánat." „Krisztus pedig... nem is bakok és bikák vérével, hanem tulajdon vérével ment be egyszer s mindenkorra a szentélybe, és örök váltságot szerzett" (Zsid 9,22.11–12). Ha az ároni áldozatnál „...megjelent az Úr dicsősége..." (23–24), mennyivel inkább jelen van Isten dicsősége Krisztus áldozatában! Ha az ószövetségi nép ujjongott és arcra borult (24), nekünk mennyivel inkább van okunk örülni, és leborulni Isten előtt!

RÉ 174 MRÉ 156


„Te vagy az én szeretett Fiam…” (Lukács 3,21–38)

(22) „Te vagy az én szeretett Fiam…” (Lukács 3,21–38) Amikor Keresztelő János igehirdetését hallgatjuk, akkor Isten Lelke által összerezzenünk, és bűnbánatot tartva összeroskadunk. Isten Lelke nélkül ugyanezt hallva ellent állunk, és még keményebbek, perlekedőbbek és gőgösebbek leszünk. De egyik esetben sem történik meg az a csoda, amiről itt olvasunk, hogy megnyílik az ég, és a megoldást, az örömhírt is meghallanánk, a megkeményedésen, vagy a bűnbánatos zsákruhába öltözésen túl.

Isten, Jézus megkeresztelkedésekor igehirdetést mondott Fiáról, hiszen Ő az élő, irgalmas, megváltó Isten Fia. Jézus istenfiúsága azonban sokkal többet jelent annál, mint amit emberi viszonylatban gondolunk erről. Jézus a Krisztus, a testet öltött Isten maga, a Szentháromság harmadik személye, istenségét és emberségét együtt hangsúlyozva (22).

Ezek összefüggésében már jobban értjük, hogy Lukács nemzetségtáblázata egészen Istenig vezeti vissza Jézus származását (23–38). Ő Isten Fia, és eredetileg mi is, mint Ádám, azok vagyunk. Isten az életünk „eredete” (Bonhoeffer). Jézus Krisztus azért jött, hogy minket is újra Isten fiaivá formáljon, Isten színe elé vigyen, és megnyíljon számunkra az ég, az Isten felé vezető út (21).

Ezért Jézus Krisztusnak nemcsak az Isten bűn feletti jogos haragját kell meghirdetnie, ahogy ezt Keresztelő János tette, vagy amiként a 2. zsoltárban ezt olvassuk. Jézus Krisztus Isten kiengesztelődését szólja, Isten jóakaratú szeretetét éli, amelyet a karácsonyi angyalok is hangoztattak, miközben azokban részesíti is majd a „béna” emberiséget. Olyan ez, mint amikor valaki egy tehetetlent bátorít, gondoz, végül meggyógyít.

Isten gyönyörködik Fiában, és Őrá tekintve „gyönyörködik” bennünk is, noha ránk tekintve nincs miben gyönyörködni. De a Jézus Krisztusban munkálkodó Szentlélek minket is megajándékoz a fiúság Lelkével (22). A Szentlélek ereje képes egyedül arra, ami emberileg lehetetlen, hogy még a „vadállat” is megszelídüljön a simogatásra, azzal ne éljen vissza, ne marjon belém, és gyönyörködni lehessen benne. A Szentlélek ereje képes egyedül arra is, hogy az én látásmódom is megváltozzon, és észrevegyem azt, amiért valakiben mégis lehet gyönyörködni.

Steinbach József dunántúli püspök Igemagyarázata a Reformátusok Lapjából a Bibliaolvasó Kalauz azon szakaszához, amelyet a Kalauz nem magyaráz.
Az Igemagyarázat online elérhetősége: igemellett.blog.hu.

Sola Scriptura

Hitvallásaink

Református hitünk egyik fő sarokpontja a hitvallásosság. Hitvallások azért születnek, mert van élő hit. Egyházunk az Apostoli Hitvallás mellett két alapvetően fontos hitvallásos iratot tart számon: a Heidelbergi Kátét és a II. Helvét Hitvallást.

Istentiszteleti rendek

Az egyház életének ünnepi eseménye az istentisztelet. A következőkben a Magyarországi Református Egyház 1985-ben elkészült és ugyanakkor kiadott, jelenleg hivatalosan használatban levő istentiszteleti rendjeit és azok leírását olvashatják.

Istent keresem

3Móz 9

„...megjelent az Úr dicsősége...” tovább >


Új fordítású Biblia / Károli-Biblia / Hitvallásaink

Ez történik továbbiak →