Istent keresem

Napi ige a református Bibliaolvasó Kalauz alapján

„Veled azonban szövetségre lépek..."
(1Móz 6,9–7,24)

6,9 Nóénak ez a története: Nóé igaz ember volt, feddhetetlen a maga nemzedékében. Az Istennel járt Nóé. 10 Nóé három fiút nemzett: Sémet, Hámot és Jáfetet. 11 A föld pedig egyre romlottabb lett az Isten színe előtt, és megtelt a föld erőszakossággal. 12 És látta Isten, mennyire megromlott a föld, mert minden ember rossz útra tért a földön. 13 Akkor ezt mondta Isten Nóénak: Elhatároztam, hogy véget vetek minden élőlénynek, mert megtelt erőszakossággal miattuk a föld. Elpusztítom hát őket a földdel együtt. 14 Csinálj magadnak bárkát góferfából, készíts rekeszeket a bárkában, és vond be kívül-belül szurokkal! 15 Így készítsd el: a bárka hossza háromszáz könyök legyen, szélessége ötven könyök, magassága pedig harminc könyök! 16 Ablakot is csinálj a bárkára: egy könyökre hagyd azt felülről! A bárka ajtaját az oldalára helyezd! Készíts bele egy alsó, egy középső és egy felső emeletet! 17 Mert én özönvizet fogok hozni a földre, hogy elpusztítsak minden élőlényt az ég alatt. Minden el fog pusztulni, ami a földön él. 18 Veled azonban szövetségre lépek: menj be a bárkába fiaiddal, feleségeddel és fiaid feleségeivel együtt! 19 És vigyél be a bárkába minden élőlényből, mindenből kettőt-kettőt, hogy életben maradjanak veled együtt: hímek és nőstények legyenek! 20 A madaraknak, a szárazföldi állatoknak és a föld minden csúszómászójának különböző fajtáiból, mindegyikből kettő-kettő menjen be hozzád, hogy életben maradjon! 21 Vigyél magaddal mindenféle eledelt, ami csak ehető; gyűjtsd be magadhoz, hogy legyen ennivalótok, neked is, meg azoknak is! 22 Nóé így is tett: mindenben úgy járt el, ahogyan Isten megparancsolta neki.

7,1 Az Úr akkor ezt mondta Nóénak: Menj be egész házad népével a bárkába, mert csak téged látlak igaznak ebben a nemzedékben! 2 Minden tiszta állatból hetet-hetet vigyél magaddal, hímet és nőstényt! Azokból az állatokból, amelyek nem tiszták, kettőt-kettőt, hímet és nőstényt! 3 Az égi madarakból is hetet-hetet, hímet és nőstényt, hogy maradjon utódjuk az egész földön! 4 Mert hét nap múlva negyven nap és negyven éjjel tartó esőt bocsátok a földre, és eltörlök a föld színéről minden élőt, amelyet alkottam. 5 Nóé úgy is tett mindent, ahogyan az Úr megparancsolta neki. 6 Nóé hatszáz éves volt, amikor özönvíz lett a földön. 7 Bement tehát Nóé fiaival, feleségével és fiainak feleségeivel a bárkába az özönvíz elől. 8 A tiszta állatok közül, de a nem tiszta állatok közül is, a madarak és mindenféle földi csúszómászók közül 9 kettő-kettő bement Nóéhoz a bárkába: hím és nőstény, ahogyan megparancsolta Isten Nóénak. 10 A hetedik napon özönvíz lett a földön. 11 Nóé életének hatszázadik évében, a második hónap tizenhetedikén: fölfakadt ezen a napon a nagy mélység minden forrása, megnyíltak az ég csatornái, 12 majd negyven napon és negyven éjen át ömlött az eső a földre. 13 Ugyanazon a napon bement Nóé és Nóé fiai: Sém, Hám és Jáfet meg Nóé felesége és fiainak három felesége a bárkába, 14 és velük együtt mindenféle vadállat, mindenféle jószág, mindenféle csúszómászó, amely csak csúszik-mászik a földön, és mindenféle repdeső állat: az összes madár és egyéb szárnyasok. 15 Kettő-kettő ment be Nóéhoz a bárkába mindenféle élőlényből. 16 Hím és nőstény ment be minden élőből; bementek, ahogyan Isten Nóénak parancsolta. Az Úr pedig bezárta Nóé mögött az ajtót. 17 Amikor már negyven napja tartott az özönvíz a földön, annyira megnövekedett a víz, hogy nekifeszült a bárkának, és az fölemelkedett a földről. 18 A víz egyre áradt és növekedett a földön, úgyhogy a bárka a víz színén úszott. 19 A víz egyre erősebben áradt a földön, és elborította a legmagasabb hegyeket is mindenütt az ég alatt; 20 sőt, még tizenöt könyöknyit áradt a víz azután is, hogy elborította a hegyeket. 21 Elpusztult minden élőlény, amely a földön mozgott: madár, jószág és vadállat, a földön nyüzsgő minden egyéb élőlény és minden ember. 22 Minden meghalt, aminek orrában az élet lehelete volt, és ami a földön élt. 23 Eltörölt az Isten minden élőt, ami a föld színén volt, embert és állatot, csúszómászót és égi madarat. Mindent eltörölt a földről, csak Nóé maradt meg, és azok, akik vele voltak a bárkában. 24 A víz százötven napig áradt a földön.

„Veled azonban szövetségre lépek..." (6,18). Minden bűn lényege a szövetségszegés, a hűtlenség. Az Úr hűséges Isten. Szövetsége Nóéval az emberi élet védelmére és folytatására szólt, melynek külső jele a szivárvány. Velünk azonban Isten Jézus Krisztusban az örök üdvösségre szóló szövetséget megkötötte, melynek jele a kereszt és a nyitott sír. Így imádkozzunk: „Új szövetséged elfogadom, magam egészen neked adom..."

RÉ 208 MRÉ 312


„…lelkükre beszélt…” (Apostolok cselekedetei 2,37-41)

(40) „…lelkükre beszélt…” (Apostolok cselekedetei 2,37-41) A jelenlévők úgy érezték, mintha szíven találták volna őket. Ez elsősorban abban mutatkozott meg, hogy felismerték bűneiket, és azok nyomasztani kezdték őket, ezért riadtan kérdezték Pétertől, hogy mit tehetnek mindezek után (37). Péter egyetlen lehetőségnek a megtérést tartja, amely az emberi élet teljes megfordulása, belátva minden nyomorúságunkat és Istenre szorultságunkat, ezáltal egyértelműen Istenhez fordulni, a Jézus Krisztus nevében, valamint ezt külsőleg is felvállalni, azaz megkeresztelkedni. Isten munkálja az egész folyamatot, miközben Szentlelkével gazdagon megajándékoz bennünket, gyermekeinket, s mindazokat is, akik még távol vannak az Úrtól, de akiket mégis kiválasztott magának az Úr, a mi Istenünk (38-39). Péter sokféleképpen a hallgatóság lelkére beszélt, és kérlelte őket a fentiekkel kapcsolatban (40). Valóban ez a mi feladatunk, ha hitben járunk: hirdetni és élni az Isten Igéjét, Jézus Krisztusban közölt szabadító irgalmát. De soha nem a mi kérlelésünkre, hanem egyedül Isten cselekvésére nyílnak meg az emberi szívek. Így jött létre az első keresztyén gyülekezet pünkösd napján: munkálkodott Isten Lelke, háromezren hittek, Jézus Krisztusban teljesen újat kezdtek; azaz megszabadultak korábbi elfajult életüktől (40). A megtérés ma is ez, hiszen sokféle elfajulásban éljük életünket, amiből meg kell térni.

Steinbach József dunántúli püspök Igemagyarázata a Reformátusok Lapjából a Bibliaolvasó Kalauz azon szakaszához, amelyet a Kalauz nem magyaráz.
Az Igemagyarázat online elérhetősége: igemellett.blog.hu.

Sola Scriptura

Hitvallásaink

Református hitünk egyik fő sarokpontja a hitvallásosság. Hitvallások azért születnek, mert van élő hit. Egyházunk az Apostoli Hitvallás mellett két alapvetően fontos hitvallásos iratot tart számon: a Heidelbergi Kátét és a II. Helvét Hitvallást.

Istentiszteleti rendek

Az egyház életének ünnepi eseménye az istentisztelet. A következőkben a Magyarországi Református Egyház 1985-ben elkészült és ugyanakkor kiadott, jelenleg hivatalosan használatban levő istentiszteleti rendjeit és azok leírását olvashatják.

Ez történik továbbiak →