Istent keresem

Napi ige a református Bibliaolvasó Kalauz alapján

„Amit tenni akarsz, tedd meg hamar!"
(Jn 13,21–30)

21 Miután ezeket elmondta Jézus, megrendült lelkében, és bizonyságot tett e szavakkal: Bizony, bizony, mondom nektek, közületek egy elárul engem. 22 Zavartan néztek egymásra a tanítványok: vajon kiről beszél? 23 Jézus mellett telepedett asztalhoz egyik tanítványa, akit Jézus szeretett. 24 Intett neki Simon Péter, hogy tudakolja meg, ki az, akiről beszél. 25 Az odahajolt Jézushoz, és megkérdezte tőle: Uram, ki az? 26 Jézus így felelt: Az, akinek én mártom be a falatot és odaadom. Bemártotta tehát a falatot, és odaadta Júdás Iskáriótesnek, Simon fiának; 27 és akkor a falat után belement a Sátán. Jézus pedig így szólt hozzá: Amit tenni akarsz, tedd meg hamar! 28 Az ott ülők közül senki sem értette, hogy miért mondja ezt neki. 29 Egyesek ugyanis azt gondolták, hogy mivel az erszény Júdásnál volt, azt mondja neki Jézus: Vedd meg, amire szükségünk van az ünnepre, vagy azt, hogy a szegényeknek adjon valamit. 30 Miután tehát elfogadta a falatot, azonnal kiment. Már éjszaka volt.

„Amit tenni akarsz, tedd meg hamar!" (27). Júdás árulásának titka, amelyet az ősegyház sem értett igazán, és próbált a Szentírásból megmagyarázni (ApCsel 1,15–22), majd az egyháztörténet során egyre inkább a lappangó antijudaizmus szimbóluma (Júdás a Krisztust eláruló zsidóság megtestesítője), az eretnekmozgalmakban pedig fantáziadús spekulációk tárgya (Júdás evangéliuma) lett, az számunkra is titok marad. Ugyanakkor figyelmeztető jel: hová vezet, ha Krisztus ellenében is végigvisszük a magunk akaratát.

RÉ 233, MRÉ 395


„Az apák ettek egrest és a fiak foga vásott el tőle?” (Ezékiel 18,1-20)

(2) „Az apák ettek egrest és a fiak foga vásott el tőle?” (Ezékiel 18,1-20) - 1. Mindenki igyekezzen úgy élni (2Péter 1,5), hogy tetten érhető bűnei ne legyenek (5-9).* Isten ugyanis mindenkit a saját élete alapján kér számon, nem pedig a közös felelősség alapján értékel. - 2. Ez azonban nem helyezi érvényen kívül a tízparancsolat ismert tagmondatát (2Mózes 20,5), miszerint az apák vétke, illetve mások vétke tönkre teheti a mi életünket is, mint ahogy egy házasságtörésnek is sok emberélet lehet az áldozata. Az első üzenet tehát még hangsúlyosabb, igyekezzünk az Isten, életet szolgáló rendjéhez igazodni, hogy éljünk és mások is éljenek általunk. Ugyanakkor értsük jól a tízparancsolat ide vonatkozó szakaszát, miszerint Isten akkor bünteti meg az apák vétkét a fiakban, ha mindkét generáció gyűlöli Őt. Ilyenkor joggal vásik bele a fiak foga abba az egresbe, amit az atyák fogyasztottak el (2), mert a fiak sem különbek. - 3. Az igyekezet azonban kevés, illetve maga az igyekezet is kegyelem, és az is, ha valaki előtt felragyog az élő Isten rendje. Sok minden nem rajtunk múlik. Többek között erről is szól Jób könyve. A kegyelemre, Krisztusra szükségünk van. Mindenekelőtt Őrá van szükségünk, mert a többi csak Ővele „működik”.

 


* Az ilyen ember éljen a törvény és igazság szerint, - hitéletében egyedül az élő Istent imádja, - magánéletében rendezett legyen, - közösségi életében szelíd és nem kegyetlen. Az ilyen ember a szeme előtt élő szegényen, lehetőségei között segítsen, - a megoldhatatlanul bonyolult helyzetben törekedjen az igazságra; - azaz legyen hűséges az Úrhoz, annak törvényéhez, - amely mindnyájunk életének kiteljesedését szolgálja.

Steinbach József dunántúli püspök Igemagyarázata a Reformátusok Lapjából a Bibliaolvasó Kalauz azon szakaszához, amelyet a Kalauz nem magyaráz.
Az Igemagyarázat online elérhetősége: igemellett.blog.hu.

Sola Scriptura

Hitvallásaink

Református hitünk egyik fő sarokpontja a hitvallásosság. Hitvallások azért születnek, mert van élő hit. Egyházunk az Apostoli Hitvallás mellett két alapvetően fontos hitvallásos iratot tart számon: a Heidelbergi Kátét és a II. Helvét Hitvallást.

Istentiszteleti rendek

Az egyház életének ünnepi eseménye az istentisztelet. A következőkben a Magyarországi Református Egyház 1985-ben elkészült és ugyanakkor kiadott, jelenleg hivatalosan használatban levő istentiszteleti rendjeit és azok leírását olvashatják.

Ez történik továbbiak →