Istent keresem

Napi ige a református Bibliaolvasó Kalauz alapján

„szüntelenül előttem vannak falaid”
(Ézs 49)

1 Hallgassatok rám, ti szigetek, figyeljetek, távoli nemzetek! Már az anyaméhben elhívott engem az Úr, születésemtől fogva emlegeti nevemet. 2 Éles karddá tette számat, keze ügyében tartott engem. Hegyes nyíllá tett, tegzébe dugott engem. 3 Ezt mondta nekem: Szolgám vagy, Izráel, rajtad mutatom meg dicsőségemet! 4 Én azonban ezt mondtam: Hasztalan fáradoztam, semmiért, hiába pazaroltam erőmet. De az Úrnál van az én ügyem, és munkám jutalma Istenemnél. 5 Most pedig ezt mondja az Úr – aki már az anyaméhben szolgájának teremtett, hogy visszavezessem hozzá Jákóbot, és köréje gyűjtsem Izráelt, mert nagyra becsül engem az Úr, és Istenemnél megvan rá az erőm –, 6 ezt mondta: Kevésnek tartom, hogy Jákób törzseinek helyreállításában és a megmentett Izráel visszatérítésében légy az én szolgám. A népek világosságává teszlek, hogy eljusson szabadításom a föld határáig. 7 Ezt mondja az Úr, Izráel megváltója, Szentje annak, akit megvetnek az emberek, akit utálnak a népek, aki a zsarnokok szolgája: Királyok kelnek föl, ha meglátnak, és fejedelmek borulnak le az Úrért, aki hűséges hozzád, Izráel Szentjéért, aki kiválasztott téged. 8 Ezt mondja az Úr: A kegyelem idején meghallgatlak, a szabadulás napján megsegítelek. Megőrizlek és megajándékozom általad szövetségemmel népemet, hogy te állítsd helyre az országot, és oszd szét az elpusztult örökséget. 9 Mondd a foglyoknak: Jöjjetek ki! A sötétségben levőknek: Gyertek a napvilágra! Útközben lesz mit enniük, még a kopár hegyeken is lesz legelőjük. 10 Nem éheznek és nem szomjaznak majd, nem bántja őket a nap heve, mert az terelgeti őket, aki könyörült rajtuk, az vezeti őket forrásvizekhez. 11 Utat készítek a hegyeken át, és feltöltik majd az országutakat. 12 Ezek itt messze földről jönnek, azok észak és nyugat felől, amazok meg Színím földjéről! 13 Ujjongjatok, egek, vigadozz, föld, ujjongásba törjetek ki, hegyek! Mert megvigasztalja népét az Úr, és megkönyörül az elesetteken. 14 De Sion ezt mondta: Elhagyott engem az Úr, megfeledkezett rólam az én Uram! 15 Megfeledkezik-e csecsemőjéről az anya, nem könyörül-e méhe gyermekén? De ha ő meg is feledkeznék, én akkor sem feledkezem meg rólad! 16 Íme, a tenyerembe véstelek be, szüntelenül előttem vannak falaid. 17 Fiaid hozzád sietnek, pusztítóid és rombolóid pedig kivonulnak belőled. 18 Emeld föl a tekintetedet, és nézz körül: mindnyájan összegyűltek, eljönnek hozzád. Életemre mondom – így szól az Úr –, hogy ékszerként veszed föl valamennyit, magadra aggatod őket, akár egy menyasszony! 19 Feldúlt országod pusztán heverő romjai még szűkek lesznek az ott lakóknak, mert eltávoznak pusztítóid. 20 Majd mondják még neked gyermekeid, akiktől meg voltál fosztva: Szűk nekem ez a hely, menj odébb, hadd telepedjek ide én is! 21 Így töprengesz akkor majd magadban: Ki szülte ezeket? Hiszen én gyermektelen és meddő voltam, fogságban éltem, száműzötten. Ki nevelte ezeket? Hiszen én egyedül maradtam: honnan valók hát ezek? 22 Ezt mondja az én Uram, az Úr: Intek kezemmel a népeknek, jelt adok a nemzeteknek, és ölben hozzák haza fiaidat, leányaidat pedig vállukra emelve. 23 Királyok lesznek a gondviselőid, főrangú feleségeik a dajkáid. Földre borulnak előtted, és lábad porát nyaldossák. Akkor majd megtudod, hogy én vagyok az Úr, és nem vallanak szégyent, akik bennem bíznak. 24 El tudod-e venni a zsákmányt a harcostól, elszökhetnek-e az erőstől a foglyok? 25 Igen! – ezt mondja az Úr. A harcostól is el lehet venni a foglyokat, és az erőstől is elszökhet a zsákmány. Perlőiddel én fogok perelni, és fiaidat megszabadítom. 26 Elnyomóiddal megetetem saját húsukat, megrészegednek saját vérüktől, mint az édes bortól. Akkor majd megtudja minden ember, hogy én, az Úr vagyok a te szabadítód, és a te megváltód Jákób Erőssége.

A babiloni fogságban élők gondolatait kitöltötte, hogy milyenek Jeruzsálem romos falai, hogyan lehetne megépíteni azokat. Isten válaszaerre: „szüntelenül előttem vannak falaid" (16). Boldog reménység, hogy emberi kérdéseink istenkérdéssé lettek. Ami nekünk fontos, az íme, fontossá lett Istennek is. „Falaink" az ő „falaivá" lettek, gondjaink az ő gondjai, életkérdéseink az ő életkérdései. Istennek ez az önmegüresítése Jézus Krisztusban lett teljes.

RÉ 114 MRÉ 114


„…nagyon veszélyesek voltak…” (Máté 8,28-34)

(28) „…nagyon veszélyesek voltak…” (Máté 8,28-34)* A megszállottság nagyon veszélyes nemcsak a megszállottra nézve, hanem annak szűkebb és tágabb környezetére nézve is halálosan veszélyes (28). – 1. Sokféle megszállottság van. Tehát nemcsak a látható, tetten érhető súlyos, mentális betegségek tartoznak ide, hanem minden ideológiai, vallási, testi, hétköznapi megszállottság, mondjuk a munkamánia, mind-mind ide tartoznak. – 2. A megszállottság jellemzői: - sírközeli állapot (28), - aki másokra is veszélyes (28), - mindenkit kínoz (29), - még az Istennel is szembeszáll (29), - mindenáron pusztít (31-32), - jobban becsüli a „vagyont”, mint mások életét (33-34). – 3. A teológiai diagnózis egyértelmű: megszállott ez a világ, idegen hatalmak uralják és nem az élő Isten. A Szentírás egyértelmű üzenete az, hogy erre a halálos válságra nincs emberi megoldás, sem terápia, sem gyógyfüvek, sem gyógyszerek, sem ügyes technikák; - bölcselkedők és orvosok sem segíthetnek érdemben. – 4. Ebből a sírboltból csak az élő Isten hatalma hozhat ki (28), egyszülött Fia, Jézus Krisztus által.

___

* Korábban már többször magyaráztuk a gadarai megszállottak történetének átfogó üzenetét, ezért most csak erre a kiemelt versre figyeljünk. A megszállottság nagyon veszélyes nemcsak a megszállottra nézve, hanem annak szűkebb és tágabb környezetére nézve is halálosan veszélyes. Egy megszállott miatt nagyon sokan szenvedhetnek. Itt azt olvassuk, hogy ezek ketten megszállottságukban annyira veszélyesek voltak, hogy senki sem tudott miattuk végigmenni azon az úton, ahol ők tomboltak (28).

– 1. Sokféle megszállottság van. Tehát nemcsak a látható, tetten érhető súlyos, mentális betegségek tartoznak ide, hanem minden ideológiai, vallási, testi, hétköznapi megszállottság, mondjuk a munkamánia, mind-mind ide tartoznak. Mondjuk ki, mert az Ige diagnózisa erre indít bennünket, hogy szinte alig van normális ember. Ma ezt különösen tapasztaljuk, hiszen az internet korában mindenki tele arccal mondja a magáét, sokszor gyűlölettel és indulattal, hogy az ember szinte megijed, hogy mi minden van abban az emberben, akit a szerepei között nem így ismertünk.

– 2. A megszállottság jellemzői, vagyis a veszélyességük részletezése: - sírközeli állapot (28), - aki másokra is veszélyes (28), - mindenkit kínoz (29), - még az Istennel is szembeszáll (29), - legfőbb jellemzője pedig, hogy mindenáron pusztít, embert és disznónyájat egyaránt (31-32), - jobban becsüli a „vagyont”, mint mások életét (33-34).

– 3. A teológiai diagnózis egyértelmű: megszállott ez a világ, idegen hatalmak uralják és nem az élő Isten. Még akkor sem, ha folyamatosan csöpög az ajkunkról az áhítat. A Szentírás egyértelmű üzenete az, hogy erre a halálos válságra nincs emberi megoldás, sem terápia, sem gyógyfüvek, sem gyógyszerek, sem ügyes technikák; - bölcselkedők és orvosok sem segíthetnek érdemben.

– 4. Ebből a sírboltból csak az élő Isten hatalma hozhat ki (28), egyszülött Fia, Jézus Krisztus által, aki legyőzte a Sátánt, az idegen hatalmakat, a halál hatalmát; - és ezzel legyőzött minden megszállottságot, hogy valódi gyógyulást adjon nekünk. Csak Őhozzá kiálthatunk, csak Ő a megoldás, a Megváltó Jézus Krisztus. Csak ahol valóban Ő az Úr (nem az Igék és az Ő nevének folytonos emlegetésére gondolok), ott van esély az új kezdetre.

– 5. Urunk gyógyíts ki bennünket minden megszállottságból és óvj meg bennünket a megszállottaktól. Áldott légy, hogy megváltottad ezt a világot (János 3,16).

Steinbach József dunántúli püspök Igemagyarázata a Reformátusok Lapjából a Bibliaolvasó Kalauz azon szakaszához, amelyet a Kalauz nem magyaráz.
Az Igemagyarázat online elérhetősége: igemellett.blog.hu.

Sola Scriptura

Hitvallásaink

Református hitünk egyik fő sarokpontja a hitvallásosság. Hitvallások azért születnek, mert van élő hit. Egyházunk az Apostoli Hitvallás mellett két alapvetően fontos hitvallásos iratot tart számon: a Heidelbergi Kátét és a II. Helvét Hitvallást.

Istentiszteleti rendek

Az egyház életének ünnepi eseménye az istentisztelet. A következőkben a Magyarországi Református Egyház 1985-ben elkészült és ugyanakkor kiadott, jelenleg hivatalosan használatban levő istentiszteleti rendjeit és azok leírását olvashatják.

Ez történik továbbiak →