Istent keresem

Napi ige a református Bibliaolvasó Kalauz alapján

"... ott maradt a börtön udvarában."
(Jer 38,1–13)

1 Hallotta Sefatjá, Mattánnak a fia, Gedaljá, Pashúrnak a fia, Júkal, Selemjának a fia és Pashúr, Malkijjának a fia is, amikor Jeremiás ezt mondta az egész népnek: 2 Ezt mondja az Úr: Aki ebben a városban marad, az fegyver, éhínség és dögvész miatt fog meghalni. Aki azonban kimegy a káldeusokhoz, az megmarad, életét ajándékul kapja, és élni fog. 3 Ezt mondja az Úr: A babilóniai király hadseregének a kezébe fog kerülni ez a város, és elfoglalja. 4 Ezért a vezető emberek ezt mondták a királynak: Meg kell halnia ennek az embernek, mert elcsüggeszti a városban megmaradt harcosokat és az egész népet azzal, hogy ilyeneket hirdet nekik. Hiszen ez az ember a népnek nem a javára, hanem a vesztére törekszik! 5 Cidkijjá király így válaszolt: A kezetekben van, hiszen a király tehetetlen veletek szemben! 6 Fogták tehát Jeremiást, és beledobták Malkijjának, a király fiának a ciszternájába, amely a börtön udvarán volt. Köteleken bocsátották le Jeremiást, és mivel a ciszternában nem volt víz, csak sár, belesüllyedt Jeremiás a sárba. 7 Meghallotta az etióp Ebed-Melek, a királyi palota egyik udvarnoka, hogy Jeremiást a ciszternába vetették. A király akkor a Benjámin-kapuban tartózkodott, 8 ezért kiment Ebed-Melek a királyi palotából, és így szólt a királyhoz: 9 Uram, királyom! Rosszul tették ezek az emberek, hogy így bántak Jeremiás prófétával, és a ciszternába dobták. Anélkül is meghalt volna az éhínség miatt, hiszen nincs már kenyér a városban! 10 Akkor a király ezt parancsolta az etióp Ebed-Meleknek: Vigyél innen magaddal harminc embert, és húzasd föl Jeremiás prófétát a ciszternából, mielőtt meghalna! 11 Ebed-Melek tehát magával vitte az embereket, bement a királyi palotába, a kincstár alatt levő helyiségbe, összeszedett ott régi és elnyűtt ruhadarabokat, és leeresztette azokat Jeremiásnak köteleken a ciszternába. 12 Majd ezt mondta az etióp Ebed-Melek Jeremiásnak: Tedd ezeket a régi és elnyűtt ruhadarabokat hónod alatt a kötelek alá! Jeremiás úgy is tett, 13 és akkor kihúzták Jeremiást a kötelekkel, és kiemelték a ciszternából. Jeremiás ezután ott maradt a börtön udvarában.

Az Isten üzenete melletti kiállás nem feltétlenül a világi siker receptje! Egyszer fent, egyszer lent. Az egyik nap még a király faggatja Jeremiást Isten akarata felől, a másik nap már a börtönudvar kiszáradt ciszternájának a sarában fuldoklik. Világi értelemben a következmények néha egészen kiszámíthatatlanok. Vajon ez határozta meg Jeremiás meggyőződését? És a tiédet? 

RÉ 41, MRÉ 41


„…mindenki, aki felmagasztalja magát megaláztatik…” (Lukács 18,9-17)

(14) „…mindenki, aki felmagasztalja magát megaláztatik…” (Lukács 18,9-17) Nehéz meghatározni, ki a gőgös és ki az alázatos, hiszen minket is láthattak mások elbizakodottnak, úgy, hogy mi ezt észre sem vettük; miközben nincs ellenszenvesebb a megjátszott alázatnál. Az azonban tény, hogy nincs visszataszítóbb, károsabb, embertelenebb a „templomos gőgnél", akik az Istenükre hivatkozva pöffeszkednek. Az üdvbizonyosság nélkülözhetetlen, de ez a bizonyosság egyrészt; - nem álalázatos, mert tudja, mije van; - ugyanakkor soha nem lehet gőgös, mert világos számára, hogy mindene ajándék! Akik ezeket tudják, azoknak ugyanakkor röntgenszemeket adott az Isten; amellyel minden gőg mögött meglátják a szánalmas bizonytalanságot; és minden álalázat mögött a rejtett nagyravágyást; mindkettő mögött pedig a hitetlenséget. Az ilyen emberek bizonyossággal szólnak és élnek; nem alázatoskodva, nem gőgösen, hanem bizonyossággal. A többi az Úr dolga.

Steinbach József dunántúli püspök Igemagyarázata a Reformátusok Lapjából a Bibliaolvasó Kalauz azon szakaszához, amelyet a Kalauz nem magyaráz.
Az Igemagyarázat online elérhetősége: igemellett.blog.hu.

Sola Scriptura

Hitvallásaink

Református hitünk egyik fő sarokpontja a hitvallásosság. Hitvallások azért születnek, mert van élő hit. Egyházunk az Apostoli Hitvallás mellett két alapvetően fontos hitvallásos iratot tart számon: a Heidelbergi Kátét és a II. Helvét Hitvallást.

Istentiszteleti rendek

Az egyház életének ünnepi eseménye az istentisztelet. A következőkben a Magyarországi Református Egyház 1985-ben elkészült és ugyanakkor kiadott, jelenleg hivatalosan használatban levő istentiszteleti rendjeit és azok leírását olvashatják.

Ez történik továbbiak →