Istent keresem

Napi ige a református Bibliaolvasó Kalauz alapján

„Ezután Cidkijját megvakították, majd bilincsbe verték..."
(Jer 52,1–11)

1 Huszonegy éves volt Cidkijjá, amikor uralkodni kezdett, és tizenegy évig uralkodott Jeruzsálemben. Anyjának a neve Hamútal volt, Jirmejá leánya, Libnából. 2 Azt tette, amit rossznak lát az Úr, egészen úgy, ahogyan Jójákím tette. 3 Bizony, az Úr haragja miatt történt ez Jeruzsálemmel és Júdával! Végül is elvetette őket a színe elől.Cidkijjá azután fellázadt Babilónia királya ellen. 4 Uralkodásának kilencedik évében, a tizedik hónap tizedikén megérkezett Nebukadneccar, Babilónia királya egész hadseregével Jeruzsálem alá. Tábort ütöttek vele szemben, körülötte pedig ostromműveket építettek. 5 Ostrom alatt állt a város Cidkijjá király tizenegyedik évéig. 6 A negyedik hónap kilencedikére elhatalmasodott a városban az éhínség, mert nem volt már ennivalója az ország népének. 7 Akkor betörtek a városba. A harcosok azonban éjszaka mind kimenekültek a városból a két várfal közt levő kapun át, amely a király kertje mellett van, és bár a káldeusok ott voltak körös-körül a város alatt, kijutottak az Arábá-völgy felé vezető útra. 8 A káldeusok egy csapata azonban üldözőbe vette a királyt, és utolérték Cidkijját Jerikó síkságán; ekkor egész csapata szétszóródott mellőle. 9 El is fogták a királyt, és elvitték Babilónia királyához Riblába, Hamát földjére, ahol ítéletet tartott fölötte. 10 Babilónia királya Cidkijjá fiait a szeme láttára ölette meg, és Júda összes vezéreit is megölette Riblában. 11 Azután Cidkijját megvakíttatta, majd bilincsbe verette, és úgy vitette el Babilonba, és börtönben tartotta halála napjáig.

„Ezután Cidkijját megvakították, majd bilincsbe verték..." (11). Cidkijjá 21 éves korában lett népe királya, de nem hódolt meg a szíve az élő Isten előtt. Mivel elődei istenellenes életét, kormányzását folytatta, nem is tudott helyt állni küldetésében sem. Büntetését nem kerülhette el, élete végéig hordozta bűnei következményét. Isten nem akarja a bűnös halálát, hanem hogy megtérjen és éljen. Bűneink miatt Jézus szenvedte el a büntetést, hogy a hozzá térőnek kegyelmet, üdvösséget, örök életet adhasson. 

RÉ 323, MRÉ 192


„Atyám, bocsásd meg nekik…” (Lukács 23,32-43)

(34) „Atyám, bocsásd meg nekik…” (Lukács 23,32-43) Jézus Krisztus egész életében, kereszthalálában és feltámadásában bibliai próféciák teljesedtek be. Ez is bizonysága annak, hogy Jézus Krisztus a megígért Megváltó.* - Két gonosztevő között feszítik meg Jézust (32), azaz a mi Urunkat a bűnösök közé sorolták, ahogy ez meg volt róla írva az Ézsaiás 53,12-ben. Minden „átvitt" értelmezés nélkül mondhatjuk, hogy két gonosztevő minden embert jelképez, akik körülveszik az Urat.** - Amikor ecettel itatták, Jézus nem fogadta el a kábító italt (36), mert józan, tiszta elmével akart meghalni, mint engesztelő áldozat. Ez is prófécia beteljesedése (Zsoltárok 69,22).*** - A keresztre feszítésről, mint halálnemről is szólnak a próféták, olvassuk csak el a 22. Zsoltár 17. versét, vagy Zakariás próféta könyvének 12. fejezetéből a 10. verset, az Ézsaiás 53,5-ről nem is beszélve. Itt Ézsaiás próféta már hitbeli magasságokban emeli Jézus Krisztus halálát, miszerint Ő a mi fájdalmainkat hordozta, a mi vétkeink miatt törték össze, hogy az Ő sebei árán valóságosan meggyógyuljunk.****

 


* Néhány ilyen beteljesedett próféciát említek a mai igeszakaszt olvasva.

** - Az is prófétai igehely beteljesedése, hogy Jézust Jeruzsálemben feszítették keresztre (33), ahogy erre a Lukács 13,33-ban maga Jézus Krisztus is utal.

*** - Ugyancsak prófécia beteljesedése az a tény, amit a római katonák tesznek, miszerint sorsvetéssel osztoznak Jézus ruháin. Lapozzuk csak fel a 22. Zsoltár 19. versét.

**** Nem sorolom tovább a beteljesedett próféciákat. Ennyi is elég ahhoz, hogy belássuk Jézus Krisztus halálának páratlanságát, amelyet az Isten készített elő a mi megváltásunkért.

Jézus Krisztus imádsága a kereszten értünk szól, akik a bűn által megkötözve sokszor nem tudjuk, hogy mit cselekszünk, mégis bocsánatot nyerhetünk (34). Jézus Krisztus értünk, bűnbocsánatunkért, üdvösségünkért való könyörgése, valamint engesztelő áldozata szintén prófécia beteljesedése (Zsoltárok 22,19).

Áldott legyen az Isten kimondhatatlan ajándékáért (2Kor. 9,15).

Steinbach József dunántúli püspök Igemagyarázata a Reformátusok Lapjából a Bibliaolvasó Kalauz azon szakaszához, amelyet a Kalauz nem magyaráz.
Az Igemagyarázat online elérhetősége: igemellett.blog.hu.

Sola Scriptura

Hitvallásaink

Református hitünk egyik fő sarokpontja a hitvallásosság. Hitvallások azért születnek, mert van élő hit. Egyházunk az Apostoli Hitvallás mellett két alapvetően fontos hitvallásos iratot tart számon: a Heidelbergi Kátét és a II. Helvét Hitvallást.

Istentiszteleti rendek

Az egyház életének ünnepi eseménye az istentisztelet. A következőkben a Magyarországi Református Egyház 1985-ben elkészült és ugyanakkor kiadott, jelenleg hivatalosan használatban levő istentiszteleti rendjeit és azok leírását olvashatják.

Ez történik továbbiak →