Istent keresem

Napi ige a református Bibliaolvasó Kalauz alapján

„Ő előbb volt mindennél, és minden őbenne áll fenn"
(Kol 1,9–23)

9 Ezért tehát attól a naptól fogva, amelyen ezt meghallottuk, szüntelenül imádkozunk és könyörgünk értetek, hogy tökéletesen megismerjétek az ő akaratát minden lelki bölcsességgel és belátással, 10 hogy élhessetek az Úrhoz méltóan, teljes mértékben az ő tetszésére, és teremjetek gyümölcsöt mindenfajta jó cselekedettel, és növekedjetek Isten ismeretében. 11 Erősödjetek meg minden erővel az ő dicsőségének nagysága szerint a teljes állhatatosságra és az örömmel viselt hosszútűrésre. 12 Adjatok hálát az Atyának, aki alkalmassá tett titeket arra, hogy a szentek örökségében, a világosságban részesüljetek. 13 Ő szabadított meg minket a sötétség hatalmából, és ő vitt át minket szeretett Fiának országába, 14 akiben van megváltásunk és bűneink bocsánata. 15 Ő a láthatatlan Isten képe, az elsőszülött minden teremtmény előtt. 16 Mert benne teremtetett minden a mennyen és a földön, a láthatók és a láthatatlanok, akár trónusok, akár uralmak, akár fejedelemségek, akár hatalmasságok: minden általa és reá nézve teremtetett. 17 Ő előbb volt mindennél, és minden őbenne áll fenn. 18 Ő a feje a testnek, az egyháznak; ő a kezdet, az elsőszülött a halottak közül, hogy minden tekintetben ő legyen az első. 19 Mert tetszett az egész Teljességnek, hogy benne lakjék, * 20 és hogy általa békéltessen meg önmagával mindent a földön és a mennyben úgy, hogy békességet szerzett a keresztfán kiontott vére által. 21 Titeket is, akik egykor Istentől elidegenültetek és ellenséges gondolkozásúak voltatok gonosz cselekedeteitek miatt, 22 most megbékéltetett emberi testében halála által, hogy mint szenteket, hibátlanokat és feddhetetleneket állítson majd színe elé. 23 Ha ugyan megmaradtok a hitben szilárdan és egyenesen, el nem tántorodva az evangélium reménységétől, amelyet hallottatok, amely hirdettetett minden teremtménynek az ég alatt, és amelynek én, Pál, szolgájává lettem.

„Ő előbb volt mindennél, és minden őbenne áll fenn" (17). Jézus Krisztus személyéről szól ez a szakasz. Ha szeretnéd jobban megismerni, hogy kicsoda a mi Urunk, akkor olvasd elmélkedve ezeket a verseket. Nemcsak a megváltásról esik itt szó, hanem arról is, hogy ő mindenek felett áll. Övé a hatalom, sőt egyfajta „kozmikus" Krisztus-kép jön elénk. Ne misztifikáljuk ezt, hanem indítson bizalomra bennünket.

RÉ 488, MRÉ 456


„Ekkor valósággal megolvadt a nép szíve, és olyanná lett, mint a víz.” (Józsué 7)

(5) „Ekkor valósággal megolvadt a nép szíve, és olyanná lett, mint a víz.” (Józsué 7) Nem ment minden simán. Isten népe Jerikó legyőzése után vereséget szenvedett. Kellett ez a vereség, mert a vereség, a kudarc alázatra tanít, és arra, hogy földre boruljunk az Úr előtt (6). Szemléletes képpel tárja ezt elénk az Ige, miszerint a vereség után megolvadt a nép szíve, és olyanná lett, mint a víz; megijedtek, öntudatuk „szétfolyt”, és halálfélelmükben imádkoztak, mert úgy érezték, hogy az ottani népek körülfogják, és kiirtják őket (9). Itt azonban, és ez a hit, Józsué nemcsak Isten népéért aggódik, hanem még inkább Isten ügyéért: mi lesz akkor Uram, a Te nagy neveddel (10). Az „igaz”, élő hit sajátja mindig ez: az Isten ügyéért való féltő szeretet emészt bennünket (János 2,17).*

 


* Tudjuk, hogy a vereség oka az volt, hogy egy Ákán nevű emberük elvett a Jerikóban található kincsekből, pedig az Úr azt parancsolta, hogy semmit sem szabad ezekből érinteniük. Ákán története radikálisan megfogalmazza, hogy vagy szakítunk a régivel, és teljesen újat kezdünk, Isten kegyelméből, és azután, az Úr erejét kérve, a megszentelődés tudatos munkáját járjuk; - vagy pedig elveszünk. Ákán története, lényegében ezt üzeni, noha nagyon sok más üzenete is van még.

Steinbach József dunántúli püspök Igemagyarázata a Reformátusok Lapjából a Bibliaolvasó Kalauz azon szakaszához, amelyet a Kalauz nem magyaráz.
Az Igemagyarázat online elérhetősége: igemellett.blog.hu.

Sola Scriptura

Hitvallásaink

Református hitünk egyik fő sarokpontja a hitvallásosság. Hitvallások azért születnek, mert van élő hit. Egyházunk az Apostoli Hitvallás mellett két alapvetően fontos hitvallásos iratot tart számon: a Heidelbergi Kátét és a II. Helvét Hitvallást.

Istentiszteleti rendek

Az egyház életének ünnepi eseménye az istentisztelet. A következőkben a Magyarországi Református Egyház 1985-ben elkészült és ugyanakkor kiadott, jelenleg hivatalosan használatban levő istentiszteleti rendjeit és azok leírását olvashatják.

Letölthető hittan-anyagok

A lenti linkre kattintva letölthető az állami általános iskolákban és hatosztályos gimnáziumokban végzett hittanoktatás-szervezést segítő szórólap, a gyülekezeteknek megküldött plakát nyomtatható változata, illetve újdonságképpen a református hit- és erkölcstan oktatást bemutató szakmai anyagok (PowerPoint) .

 

Letölthető hit- és erkölcstan szórólap, plakát és bemutató előadás

Ez történik továbbiak →