Istent keresem

Napi ige a református Bibliaolvasó Kalauz alapján

„Pap vagy te..."
(Zsid 5,1–10)

1 Minden főpap, akit emberek közül választanak, az emberekért rendeltetett Isten szolgálatára, hogy ajándékokat és áldozatokat mutasson be a bűnökért. 2 Együtt tud érezni a tudatlanokkal és a tévelygőkkel, mivel ő maga is körül van véve erőtlenséggel. 3 Így nemcsak a népért, de önmagáért is köteles bűnért való áldozatot bemutatni. 4 Senki sem szerezheti meg azonban önmagának ezt a tisztséget, csak az, akit Isten hív el, mint Áront is. 5 Ugyanúgy Krisztus sem maga dicsőítette meg önmagát azzal, hogy főpap lett, hanem az, aki így szólt hozzá: „Az én fiam vagy te, ma nemzettelek téged." 6 Ahogyan másutt is mondja: „Pap vagy te örökké, Melkisédek rendje szerint." 7 Ő testi élete idején könyörgésekkel és esedezésekkel, hangos kiáltással és könnyek között járult az elé, akinek hatalma van arra, hogy kiszabadítsa őt a halálból. És meghallgattatott istenfélelméért. 8 Jóllehet ő a Fiú, szenvedéseiből megtanulta az engedelmességet, 9 és miután tökéletességre jutott, örök üdvösség szerzőjévé lett mindazok számára, akik engedelmeskednek neki. 10 Mert Isten őt Melkisédek rendje szerint való főpapnak nevezte.

Ez a szakasz Isten megszólításának négyféle módjáról szól (7). Könyörgésekkel: ez az, amikor valaki kitartóan tud kérni valamit Istentől. Esedezésekkel: ez erősebb kérés, amikor valaki hajlandó akár megalázkodni is a másik előtt. Erős kiáltással: ez már annak a jele, hogy az akaratot tett is követi, az ember felhívja a figyelmet saját hangjával is kérésére. Könnyek között: ez adja az imádság mélységét, amikor valaki úgy tud kérni, hogy az egész lénye benne van az imádságban, s a könnyeit sem szégyelli. 

RÉ 184, MRÉ 218


„…válasszatok ki olyan városokat, amelyek menedékvárosok legyenek…” (4Mózes 35)

(11) „…válasszatok ki olyan városokat, amelyek menedékvárosok legyenek…” (4Mózes 35) ISTEN GONDVISELŐ ÉS MEGVÁLTÓ ÚR! Külön megparancsolta Isten, hogy hol legyenek a léviták városai, mert Isten gondoskodik szolgáiról, a papokról és a lévitákról egyaránt, most a honfoglaláskor is, és minden áldozat bemutatásánál, az abból nekik járó falatokkal; hiszen Isten tisztelete nélkül, Istennek kedves szellemi és lelki háttér nélkül nem létezik egészséges és boldog társadalom sem (1-8). - Isten tehát azért gondoskodik a papokról, hogy gondoskodjon minden ember teljes életéről, már itt a földön, nemcsak a testi, hanem a lelki, szellemi szükségletekről is. - Sőt Isten a társadalom számkivetettjeit is szeme előtt tartja, de ezek felett még azokat is védi, akik nem szándékosan követtek el bűnöket, legyenek azok a bűnök bármilyen súlyosak is. A menedékvárosok Isten szabadító, bűnbocsátó irgalmát hirdették (9-15; 22-29). - Isten azonban ennél is tovább ment, Jézus Krisztusban kiterjesztette irgalmát azokra is, akik bármit követtek is el, de megbánták azt, és letették a terhet Jézus Krisztus keresztjéhez, így valóban újjá lettek.* - Ez a kegyelem azonban drága kegyelem, nem olcsó kegyelem; ezért az itt olvasható ószövetségi sorok duplán érvényesek, miszerint halállal lakoljon az, aki kezet emel a másikra (16-21; 30-34). Újjászületett ember ilyet nem tehet, de még a gondolattól is visszahőköl.

 


* Lehet, hogy itt a földön még bűnhődniük kell azoknak, akiket tetten értek, mert a tetteink következményeit itt felelősen hordoznunk kell; - bár Isten őrizzen bennünket attól, hogy igazságtalanul hurcoljanak meg minket, noha egyikünk sem tökéletes, még a legszentebb sem az. A megbánt bűnnek azonban nincs örökkévaló következménye, a legsúlyosabb megbánt bűnnek sincs; ez az evangélium Jézus Krisztusban.

Steinbach József dunántúli püspök Igemagyarázata a Reformátusok Lapjából a Bibliaolvasó Kalauz azon szakaszához, amelyet a Kalauz nem magyaráz.
Az Igemagyarázat online elérhetősége: igemellett.blog.hu.

Sola Scriptura

Hitvallásaink

Református hitünk egyik fő sarokpontja a hitvallásosság. Hitvallások azért születnek, mert van élő hit. Egyházunk az Apostoli Hitvallás mellett két alapvetően fontos hitvallásos iratot tart számon: a Heidelbergi Kátét és a II. Helvét Hitvallást.

Istentiszteleti rendek

Az egyház életének ünnepi eseménye az istentisztelet. A következőkben a Magyarországi Református Egyház 1985-ben elkészült és ugyanakkor kiadott, jelenleg hivatalosan használatban levő istentiszteleti rendjeit és azok leírását olvashatják.

Ez történik továbbiak →