Istent keresem

Napi ige a református Bibliaolvasó Kalauz alapján

„...magyarázzátok el fiaitoknak, hogy szárazon kelt át Izráel itt a Jordánon.”
(Józs 4)

1 Amikor az egész nép mindenestül átkelt a Jordánon, azt mondta az Úr Józsuénak: 2 Válasszatok ki a népből tizenkét férfit, törzsenként egyet-egyet, 3 és parancsoljátok meg nekik: Vegyetek föl tizenkét követ innen a Jordán közepéből, ahol a papok lába áll szilárdan, vigyétek azokat magatokkal, és tegyétek le a szálláson, ahol ma éjjel megszálltok. 4 Józsué odahívta azt a tizenkét férfit, akiket Izráel fiai közül kijelölt, törzsenként egyet-egyet, 5 és azt mondta nekik Józsué: Menjetek be a Jordán közepébe, Isteneteknek, az Úrnak ládája elé, és vegyen föl mindegyikőtök egy-egy követ a vállára, Izráel törzseinek a száma szerint. 6 Legyen ez emlékeztető jelül közöttetek! És ha majd megkérdezik fiaitok, hogy miféle kövek ezek, 7 akkor ezt mondjátok nekik: Kettévált a Jordán vize az Úr szövetségládája előtt, amikor átkelt a Jordánon; kettévált a Jordán vize, és erre emlékeztetik ezek a kövek Izráel fiait mindörökké. 8 Izráel fiai úgy cselekedtek, ahogyan Józsué parancsolta. Fölvettek a Jordán közepéből tizenkét követ Izráel törzseinek száma szerint, ahogyan az Úr mondta Józsuénak. Magukkal vitték a szállásukra, és ott letették azokat. 9 Tizenkét követ állíttatott föl Józsué a Jordán közepén is, azon a helyen, ahol a szövetség ládáját vivő papok lába állt. Ott is vannak mind a mai napig. 10 A ládát vivő papok a Jordán közepén álltak, amíg végbe nem ment mindaz, amit Józsué az Úr parancsára megmondott a népnek. Mindezt már Mózes így parancsolta Józsuénak. A nép pedig sietve átkelt. 11 Miután az egész nép mindenestül átkelt, az Úr ládája is átkelt a papokkal együtt, és a nép élére állt. 12 Rúben fiai, Gád fiai és Manassé törzsének a fele is átkelt harcra készen Izráel fiai élén, ahogyan meghagyta nekik Mózes. 13 Mintegy negyvenezer fölfegyverzett ember kelt át az Úr színe előtt, hogy harcoljon Jerikó síkságán. 14 Az Úr naggyá tette azon a napon Józsuét egész Izráel szemében: éppúgy tisztelték egész életében, mint ahogyan Mózest tisztelték. 15 Az Úr azt mondta Józsuénak: 16 Parancsold meg a bizonyság ládáját vivő papoknak, hogy jöjjenek ki a Jordánból! 17 Józsué tehát megparancsolta a papoknak: Jöjjetek ki a Jordánból! 18 Amikor kijöttek az Úr szövetségládáját vivő papok a Jordán közepéből, alighogy szárazra tették a lábukat, visszatért helyére a Jordán vize, és úgy folyt, hogy a medre egészen megtelt éppúgy, mint azelőtt. 19 Az első hónap tizedikén jött ki a nép a Jordánból, és tábort ütött Gilgálban, Jerikó keleti határán. 20 Azt a tizenkét követ, amelyet a Jordánból vettek ki, Gilgálban állíttatta föl Józsué, 21 és ezt mondta Izráel fiainak: Ha majd megkérdezik fiaitok apáiktól, hogy miféle kövek ezek, 22 magyarázzátok el fiaitoknak, hogy szárazon kelt át Izráel itt a Jordánon. 23 Mert Istenetek, az Úr kiszárította a Jordán vizét előttetek, amíg átkeltetek. Így cselekedett Istenetek, az Úr a Vörös-tengerrel is: kiszárította előttünk, amíg átkeltünk rajta, 24 hogy megtudja a föld minden népe, milyen erős az Úr keze, és hogy féljétek Isteneteket, az Urat mindenkor.

A közösségek, a családok összetartásának legfontosabb eleme az emlékezés. Emlékezés azokra a kiemelkedően fontos eseményekre, amelyek meghatározták sorsunkat. Apáról fiúra szállnak ezek a hagyományok, és meg is kell őriznünk őket, ha azt akarjuk, hogy egyben maradjon a közösség, és kitartson a család. Istenélményeink emlékezete sem csak saját hitünk alapja, de gyermekeinknek, gyülekezeteinknek is továbbadandó építőkő. Ne feledjük felállítani őket újra és újra a megfelelő helyen, a megfelelő időben.

RÉ 18 MRÉ 18


„…hosszú idő óta tartotta megszállva…” (Lukács 8,26–39)

(29) „…hosszú idő óta tartotta megszállva…” (Lukács 8,26–39) MI A MEGSZÁLLOTTSÁG? – 1. A megszállottság az a nyomorúság, amikor az embert nem a megváltó Isten szabadító szeretete uralja, hanem idegen hatalmak, gonosz, halálos ereje. Egyre világosabb, hogy ez a meghatározás nemcsak biblikus, és végképp nem elavult, hanem nagyon is pontos. Ezt igazolja az a tény, hogy a lelki, pszichiátriai betegek súlyos sínylődését, a modern orvoslás, csak elnyomni tudja, gyógyszerezve, de nem tudja gyógyítani. – 2. Hiszen szabadulásra van szükség, uralomváltásra. Erre a csodára csak az Úr képes, aki hatalmasabb a gonosznál. Ezt a csodás szabadulást látjuk a gadarai megszállott gyógyulásában. – 3. Ez a megszállottság nemcsak az említett súlyos változatokban létezik, hanem számos „enyhébb” formájában is, amely mégis ugyanúgy meg tud nyomorítani, csak attól alattomosabb, hogy nem látszik olyan egyértelműen a baj. Minden dühkitörés, kirobbanó indulat, valahány bennünket kínzó feszültség, romboló „energia”, és ebből fakadó rossz közérzet, álmatlan éjszaka esetében erről van szó.

___

MI A MEGSZÁLLOTTSÁG?

 

– 1. A megszállottság az a nyomorúság, amikor az embert nem a megváltó Isten szabadító szeretete uralja, hanem idegen hatalmak, gonosz, halálos ereje.

Egyre világosabb, hogy ez a meghatározás nemcsak biblikus, és végképp nem elavult, hanem nagyon is pontos.

Ezt igazolja az a tény, hogy a lelki, pszichiátriai betegek súlyos sínylődését, a modern orvoslás, csak elnyomni tudja, gyógyszerezve; – de nem tudja gyógyítani.

Hiszen szabadulásra van szükség: uralomváltásra.

Erre a csodára csak az Úr képes, aki hatalmasabb a gonosznál.

Ezt a csodás szabadulást látjuk a gadarai megszállott gyógyulásában.

 

– 2. Ez a megszállottság nemcsak az említett súlyos változatokban létezik, hanem számos „enyhébb” formájában is, amely mégis ugyanúgy meg tud nyomorítani, csak attól alattomosabb, hogy nem látszik olyan egyértelműen a baj.

Minden dühkitörés, kirobbanó indulat, valahány bennünket kínzó feszültség, romboló „energia”, és ebből fakadó rossz közérzet, álmatlan éjszaka esetében erről van szó.

A megszállott munkamániát, makacs rögeszméket, konokságot, akaratosságot is mind–mind ide sorolhatjuk.

Amikor nyugtalanok, türelmetlenek vagyunk, mert semmi sem tud lekötni bennünket, amikor elveszítjük a jólnevelt uralmat magunk fölött, mert váratlanul kizökkentettek bennünket ügyes provokatőrök; – akkor bizony jelzéseket kapunk szomorú állapotunkról.

Mennyi nyomorúságot okozhatunk ezzel másoknak.

Milyen sokan vagyunk megszállottak, gadaraiak, akik Jézus Krisztus szabadítására szorulunk.

 

– 3. Ez a gadarai súlyos állapotban volt, rohamai voltak, letépte magáról a ruhákat, a kötelékeket, sírboltokban lakott, és hosszú ideje olyannyira nem volt önmaga ura, hogy nem ő kiáltott, nem ő szólt, hanem az őt fogva tartó gonosz, aki tudott Jézus Krisztus hatalmáról, de nem ismerte el azt, hiszen semmi köze nem volt a szabadító Úrhoz.

Egy sereg gonosz tartotta fogságban az életét (26–30).

Egy sereg gonosz kötözte meg ezt az embert.

A gonosz sereg lételeme a puszítás, ahogy a disznónyájat is letarolják.

Szomorú, ha a pásztor többre tartja a disznóit, mint egy embertársa gyógyulását (32–34).

 

– 4. Ha nincs közünk az Úrhoz; – halálba, kárba visz a gonosz.

Látjuk ezt manapság is.

Csak Jézus Krisztus tudja kiűzni belőlünk ezt a halálos sereget, amely értelmünket, szívünket, szavainkat, tetteinket, indulatainkat megszállta.

Szólj Urunk, parancsolj rájuk, hogy megszabaduljunk, hogy megtisztuljon ez a megszállott világ (29).

Csak neked van hatalmad erre.

 

– 5. Milyen szembetűnő a változás.

A meggyógyult gadarai ember ott ül felöltözve, nyugodtan.

Ettől kezdve tiszta a gondolata, nyugodt a szíve, indulatainak, értelmi és érzelmi életének Ura is Jézus Krisztus lett, akit követ, miközben hirdeti városában a szabadulás örömhírét, amit ő maga már megtapasztalt (34–39).

Steinbach József dunántúli püspök Igemagyarázata a Reformátusok Lapjából a Bibliaolvasó Kalauz azon szakaszához, amelyet a Kalauz nem magyaráz.
Az Igemagyarázat online elérhetősége: igemellett.blog.hu.

Sola Scriptura

Hitvallásaink

Református hitünk egyik fő sarokpontja a hitvallásosság. Hitvallások azért születnek, mert van élő hit. Egyházunk az Apostoli Hitvallás mellett két alapvetően fontos hitvallásos iratot tart számon: a Heidelbergi Kátét és a II. Helvét Hitvallást.

Istentiszteleti rendek

Az egyház életének ünnepi eseménye az istentisztelet. A következőkben a Magyarországi Református Egyház 1985-ben elkészült és ugyanakkor kiadott, jelenleg hivatalosan használatban levő istentiszteleti rendjeit és azok leírását olvashatják.

Istent keresem

Józs 4

„...magyarázzátok el fiaitoknak, hogy szárazon kelt át Izráel itt a Jordánon.” tovább >


Új fordítású Biblia / Károli-Biblia / Hitvallásaink

Ez történik továbbiak →